WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік управлінських витрат - Курсова робота

Облік управлінських витрат - Курсова робота

пов'язані з операційною діяльністю підприємства); o втрати від знецінення запасів; o нестачі й втрати від псування цінностей; o визнані штрафи, пеня, неустойка; o витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; o інші витрати операційної діяльності. 21. Витрати операційної діяльностігрупуються за такими економічними елементами: o матеріальні затрати; o витрати на оплату праці; o відрахування на соціальні заходи; o амортизація; o інші операційні витрати. 22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): o сировини й основних матеріалів; o купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; o палива й енергії; o будівельних матеріалів; o запасних частин; o тари й тарних матеріалів; o допоміжних та інших матеріалів. 23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. 24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи. 25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. 26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 - 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо. 27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. 28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту). 29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать: o собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій); o собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів); o собівартість реалізованих майнових комплексів; o втрати від неопераційних курсових різниць; o сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; o витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); o залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; o інші витрати звичайної діяльності. 30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". 31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку З до цього Положення (стандарту). Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності 32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про: o склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати; o склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією; o склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками). ? Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 13 "Знос необоротних активів" 23 "Виробництво" 20 "Виробничі запаси" 90 "Собівартість реалізації" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 50 "Довгострокові позики" 60 "Короткострокові позики" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки з оплати праці" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84 "Інші операційні витрати" ? ? Основні операції з обліку загальновиробничих витрат №п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1. Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 13 "Знос необоротніх активів" 2. Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби: -під час обслуговування виробничого процесу; -у процесі управління цехами, дільницями тощо; -на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; -на вдосконалення технології та організації виробництва; -на охорону праці і техніку безпеки тощо 91 "Загально- виробничі витрати" 20 "Виробничі запаси" 3. Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби 91 "Загально- виробничі витрати" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 4. Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 30 "Каса" 5. Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку 91 "Загально- виробничі витрати" 31 "Рахунки в банках" 6. Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 7. Списано витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...