WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу - Реферат

Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу - Реферат

розробити програму ревізійних дій, яка має враховувати весь обсяг ревізії і брати до уваги конкретні особливості та умови роботи.
Щоб не допустити вуалювання недостач і приховування їх під час ревізії, необхідно правильно організувати інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей і здійснювати за їх проведенням належний контроль. Важливе значення під час ревізії має також інвентаризація розрахунків із дебіторами, кредиторами, постачальниками та покупцями. Для цього дуже важливо провести звірку розрахунків з тим, щоб вона відповідала або перекривала період проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Важливе значення під час організації процедур контролю має попереднє ознайомлення зі структурою ревізованого підприємства, функціями його відділів, станом роботи та організацією обліку на підприємстві.
Таблиця 4
Робочий план ревізорів контрольно-ревізійного управління в м. Києві Капитоненко Д.І., Головащенко Н.П. та Устимович В.І. щодо проведення комплексної ревізії підприємства за період з 1 січня до 1 грудня 2000 р.
№ п/п Назва робіт Обсяг ревізії і порядок її проведення Виконавці Термін виконання
За планом Фак-тично
1 2 3 4 5 6
1. Ревізія коштів , касових опе-рацій і підзвіт-них сум Суцільна пе-ревірка за весь період Ревізор Устимович В.І., фахівець фінансового відділу Павлова Н.І. 1-5 грудня 1-5 грудня
2. Ревізія банків-ських операцій та перевірка стану розра-хунково-пла-тіжної дис-ципліни Суцільна пе-ревірка та аналіз стану роз-рахунково-пла-тіжної дисцип-ліни за весь період - // - 5-7 грудня 5-7 грудня
3. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями, їх розміщенням та зберіганням Інвентаризація товарно-мате-ріальних цін-ностей, аналіз їх розміщення та зберігання Ревізор Капитенко Д.І., фахівець фінансового відділу Павлова Н.І., ревізор інвен-таризатор Ва-сильєв Г.В. 1-10 грудня 1-10 грудня
4. Ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції
Вибіркова пе-ревірка доку-ментів, даних облікових ре-єстрів за весь період Ревізор Устимович В.І., заступник головного бухгалтера Петрова З.І. 1-8
грудня 1-8 грудня
5. Ревізія вироб-ництва і реа-лізації готової продукції Вибіркова пе-ревірка доку-ментів і записів в облікових реєстрах за весь період Ревізор Устимович В.І., заступник головного бухгалтера Пет-рова З.І. 1-10 грудня 1-10
грудня
6. Ревізія основних засобів і інших необоротних матеріальних активів
Вибіркова пе-ревірка операцій за документами і обліковими ре-єстрами за весь період Ревізор Капито-ненко Д.І, зас-тупник головного бухгалтера Петрова З.І. 11-14 грудня 11-14 грудня
7. Ревізія резуль-татів діяльності підприємства
Суцільна пе-ревірка за весь період Ревізор Голова-щенко Н.П . та фахівець фінан-сового відділу Павлова Н.І. 1-14 грудня 1-14 грудня
8. Перевірка фі-нансового стану підприємства Вибіркова пе-ревірка доку-ментів фінан-сового стану та його аналіз Ревізор Голова-щенко Н.П., зас-тупник головного бухгалтера Петрова З.І. 1-16 грудня 1-16 грудня
9. Ревізія органі-зації бухгал-терського об-ліку, звітності і стану облікової політики Вибіркова пе-ревірка доку-ментів і записів в облікових реєстрах і звітності Ревізор Голова-щенко Н.П. і зас-тупник головного бухгалтера Петрова З.І. 11-14 грудня 11-14 грудня
10. Складання акта ревізії фінансово -господарської діяльності підприємства, висновків і про-позицій Узагальнення матеріалів ревізії
Увесь склад ре-візійної групи 16-18 грудня 16-18 грудня
11. Затвердження результатів ре-візії підприєм-ства керівником контрольно-ревізійного підрозділу Вивчення змісту результатів ревізії та вияв-лення причин недоліків Керівник конт-рольно-ревізій-ного підрозділу Кавтуненко Г.В . 19 грудня 19 грудня
Керівник контрольно-ревізійної групи (підпис) Н.П. Головащенко
З метою раціонального витрачання робочого часу, відведеного для проведення ревізії, ревізор повинен після прибуття на підприємство скласти робочий план (табл. 4) і контролювати його основні розділи, що сприяє забезпеченню правильного орієнтиру під час проведення ревізії.
Після організації інвентаризацій та здійснення інших першочергових контрольних процедур починається перевірка фінансово-господарської діяльності за документами і бухгалтерськими даними. Перевіряють реальність і законність операцій, дотримання фінансової та кошторисної дисципліни, а також організацію бухгалтерського обліку і документообороту.
Ревізію необхідно організовувати так, щоб менше відволікати працівників підприємства від основної роботи, не обтяжувати їх підготовкою різних матеріалів, вибірок та довідок. Завдання ревізора полягає не тільки в тому, щоб розкрити окремі порушення, а й в тому, щоб глибоко вивчити стан господарської діяльності, встановити причини недоліків.
Список літератури
1. Атанасян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия: Учебник. - М.: Юрид. лит., 1989. - 352 с.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю: Підручник. - К.: Вища школа, 1994.
3. Белуха Н.Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 1992.
4. Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле. - М.: Экономика, 1998.
5. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія. - Житомир, 2000.
6. Вітвіцька М.О. Контроль і ревізія. - К., 1999.
7. Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании. - М.: Финансы и статистика, 1990.
8. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: БМУ Інформ, 1995.
9. Казарина А.Х. Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе осуществления общественного надзора прокуратуры // Выявление скрытых хищений. - М., 1981.

 
 

Цікаве

Загрузка...