WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення - Реферат

Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення - Реферат

доходу від реалізації.
На фактичний розмір доходу від реалізації продукції значною мірою впливають її обсяг, собівартість, система ціноутворення, ставки податку на додану вартість, якість і структура реалізованої продукції. В зв'язку з цим під час ревізії потрібно перевірити, як вплинув кожен фактор на розмір доходу від реалізації, що потребує використання розрахунково-аналітичних методичних прийомів контролю.
Операції, що пов'язані з вирахуванням доходу від реалізації продукції, перевіряють за даними рахунка 704 "Вирахування з доходу". Зокрема, за дебетом цього рахунка перевіряють правильність визначення і відображення сум, пов'язаних з наданням знижок покупцям після дати реалізації продукції, або вартість поверненої покупцями продукції, що підлягають вирахуванню з доходу, а за кредитом - операції, пов'язані із списанням дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Значну увагу під час ревізії необхідно приділити перевірці обґрунтованості іншого операційного доходу, пов'язаного з реалізацією іноземної валюти та інших оборотних активів, операційної оренди активів, доходів від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми одержаних штрафів, пені неустойки та інших санкцій за порушення господарських договорів, які або безпосередньо визначені боржником, або за якими є рішення суду чи арбітражу, доходи від списання кредиторської заборгованості з простроченим строком позивної давності, відшкодування раніше списаних активів (зокрема боргів, списаних як безнадійні, суми одержаних гарантів та субсидій), інші доходи від операційної діяльності. Для цього документи щодо цих доходів перевіряють за суттю і змістом або співставляють дані документів із даними субрахунків рахунка 71 "Інший операційний дохід". При цьому одержані доходи, що відображені за кредитом відповідних субрахунків цього рахунка, за кожним їх джерелом співставляють з дебетовими залишками рахунків, що кореспондують із рахунком 71 "Інший операційний дохід". Разом з цим перевіряють обґрунтованість записів за дебетом цього рахунка, що стосується сум непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів), списання сум у порядку закриття цього рахунка на рахунок 79 "Фінансові результати".
На рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності" відображають також доходи від участі в капіталі (рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"), де за відповідними субрахунками зосереджується інформація про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані дочірні або спільні підприємства. Під час ревізії кредитові записи відповідних субрахунків зазначеного рахунка співставляють з дебетом рахунка 79 "Фінансові результати", а дебітові записи субрахунків рахунка 72 "Доходи від участі в капіталі" співставляють з кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Дані субрахунків рахунка 72 "Доходи від участі в капіталі" під час ревізії співставляють з даними аналітичного обліку доходів від участі в капіталі, який ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.
Поряд з цим визначається доля доходу від участі в капіталі у загальній масі чистого прибутку. Для цього важливо перевірити правильність відображення доходу від участі в капіталі, що потребує перевірки достовірності записів за дебетом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і за кредитом рахунка 72 "Дохід від участі в капіталі", дані якого також переносяться на рахунок 79 "Фінансові результати" (субрахунок 792 "Результати фінансових операцій").
Суми інших фінансових доходів та інших фінансових витрат у кінці звітного періоду (року) переносяться на рахунок 79 "Фінансові результати" (субрахунок 792 "Результати фінансових операцій"). Це потребує перевірки операцій, пов'язаних із перенесенням на цей рахунок сальдо з рахунків 72 "Доходи від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 95 "Фінансові витрати" та 96 "Витрати від участі в капіталі". На підприємстві в ході фінансової діяльності виникають і інші доходи, що відображаються в обліку за рахунком 73 "Інші фінансові доходи". До цих доходів відносять суму одержаних дивідендів від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми або спільними, суми одержаних відсотків за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими ведеться облік винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи та інші доходи, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 "Інші фінансові доходи". Під час ревізії перевіряють достовірність записів за дебетом і кредитом відповідних субрахунків зазначеного рахунка та зіставляють ці дані з даними аналітичного обліку, який ведеться за об'єктами інвестування.
Перевірка інших доходів (доходів від реалізації фінансових інвестицій, доходів від реалізації необоротних активів, доходів від неопераційної курсової різниці, доходів від безкоштовно одержаних активів і інших доходів від звичайної діяльності) та інших витрат, що обліковуються на рахунку 97 "Інші витрати", здійснюється шляхом правильності перенесення сальдо рахунків 74 "Інші доходи" (відповідних субрахунків) та 97 "Інші витрати" (відповідних субрахунків) на рахунок 79 "Фінансові результати" (субрахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності".
Особливу увагу необхідно приділити також перевірці надзвичайних доходів і витрат. Для цього потрібно перевірити правильність визначення сальдо за рахунком 75 "Надзвичайні доходи" (відповідний субрахунок) та сальдо за рахунком 99 "Надзвичайні витрати" (відповідний субрахунок) і перенесення сальдо цих рахунків на рахунок 79 "Фінансові результати" (субрахунок 794 "Результати надзвичайних подій").
При перевірці цих сум фінансових результатів необхідно врахувати відповідну суму податків від прибутків. Для цього ревізор з'ясовує, чи дотримується нормативна база, що регламентує відрахування податку на прибуток, чи правильно визначається його сума і чи правильно вона відображена в обліку. При цьому суми витрат, які віднесені на фінансові результати, зменшуються на суму податку на прибуток. Після перевірки правильності відображених операцій на відповідних субрахунках рахунка 79 "Фінансові результати" в кінці року перевіряютьтакож правильність перенесення на цей рахунок сальдо субрахунків рахунка 98 "Податки на прибуток". Після цього на рахунку 79 "Фінансові результати" визначається чистий прибуток, який переносять на субрахунок 441 "Прибуток нерозподілений". Для цього записи за дебетом рахунка 79 "Фінансові результати" (відповідний субрахунок) зіставляється із записами за кредитом субрахунка 441 "Прибуток нерозподілений". Якщо ж на підприємстві допущені збитки, вони відносяться на дебет субрахунка 442 "Непокриті збитки" і кредит рахунка 79 "Фінансові результати" (відповідний субрахунок).
Прибуток, який використаний у звітному році, відображається за дебетом субрахунка 443 "Прибуток використаний у звітному періоді" і кредитом відповідних рахунків, а саме: 67 "Розрахунки з учасниками", 40 "Статутний капітал", 43 "Резервний капітал".
Якщо на підприємстві є інші доходи від безкоштовно одержаних активів, ревізор повинен перевірити законність і правильність відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.
В акціонерних товариствах, крім зазначених показників доходів і фінансових результатів, перевіряють показники прибутковості акцій відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2-4.
10.3. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності
Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) і джерел їх формування (статутного, додаткового, резервного, неоплаченого, вилученого капіталів) та зобов'язань, тобто пасивів. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...