WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції - Реферат

Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції - Реферат

виробничих витрат і цехах. З цією метою використовують цехові і загальнозаводські відомості розподілу матеріальних цінностей і інших видів витрат за шифрами виробничих витрат.
2. Ревізія обліку витрат, їх вплив на собівартість продукції
Залежно від характеру виробництва витрати поділяються за видами продукції, стадіями або переділами виробничого процесу. Щодо місць виникнення передбачається облік витрат за структурними підрозділами (цехами, відділами, ділянками, бригадами) та за центрами відповідальності. Витрати також класифікуються за економічними елементами та статтями калькуляції, способом включення до собівартості, часом виникнення та за іншими ознаками.
Відповідно до Положення (стандарта) бухгалтерського обліку (ПБО) 16 "Витрати", затвердженого Міністерством фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (зареєстровано в Мін'юсті України 19 січня 2000 року), особливе значення належить класифікації витрат за економічними елементами. Згідно з цим Положенням собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції реалізованої у звітному періоді, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понаднормових виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції включаються прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.
За способом включення до собівартості продукції витрат поділяються на прямі (це витрати конкретного виду продукції, які безпосердньо включаються до її собівартості) та непрямі (які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат і тому потребують розподілу згідно з діючим ПБО).
Не включаються до виробничої собівартості і списуються на витрати виробництва в періоді, в якому вони були здійснені, такі витрати: понаднормативні відходи сировини і матеріалів у процесі виробництва, витрати на їх зберігання, адміністративні накладні витрати, витрати на збут.
При ревізії витрат виробництва використовується інформація, що відображена на рахунку 23 "Виробництво" відповідно до первинних документів, які обґрунтовують ті або інші витрати. Такі первинні документи залежать від змісту витрат (лімітно-забірні картки, наряди та розрахунково-платіжні відомості, розрахунки амортизації та інші документи). Ці документи під час ревізії перевіряють за змістом і сутністю, з погляду законності і доцільності операцій, і їх дані порівнюють з дебетовими записами облікових реєстрів за рахунком 23 "Виробництво".
Ревізія витрат тісно узгоджується з ревізією операцій, пов'язаних з обчисленням собівартості одиниці продукції. У зв'язку з тим витрати, що обліковуються за дебетом рахунка 23 "Виробництво" співставляються з даними витрат, що відображені в калькуляції. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції визначається підприємством самостійно.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (ПБО) 16 "Витрати" визначена методологія витрат та формування собівартості виробленої і реалізованої продукції на підприємствах промисловості. При контролі витрат на виробництво потрібно враховувати галузеву специфіку підприємства, особливості організації і технології виробництва. Метод обліку і контролю значно залежить від системи аналітичного обліку витрат, який може вестись (залежно від технології виробництва) попередільним, позамовним або нормативним способом.
Важливе значення має використання даних обліку формування витрат і їх структури для визначення фінансового результату роботи підприємства у "Звіті про фінансові результати". Щодо податкової звітності підприємств та складання Декларації про прибуток підприємства, то склад витрат підприємства визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Особливе значення має ревізія витрат за їх елементами. При ревізії цих операцій використовується інформація про витрати підприємства певного звітного періоду. Відповідно до нової облікової політики витрати за елементами відображаються за відповідними рахунками бухгалтерського обліку тільки в тих випадках, коли їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Основні вимоги до визначення, складу та оцінки витрат викладені в ПБО 16 "Витрати".
За даними інформації відповідних рахунків класу 8 "Витрати за елементами" здійснюється перевірка витрат операційної діяльності за їх елементами, а саме: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати та інші витрати (за їх видами).
Ревізія витрат тісно пов'язана з собівартістю продукції. При ревізії цих операцій, необхідно враховувати, що вона являє собою собівартість, яка належить до виготовленої та реалізованої продукції за звітний період. Що стосується виробничих витрат, які були пов'язані з невиготовленою та нереалізованою продукцією, то вони повинні відображатись у балансі за статтями "Незавершене виробництво" або "Готова продукція на складі".
У зв'язку з новою обліковою політикою, пов'язаною з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та прийняттям нового плану рахунків бухгалтерського обліку собівартість реалізованої продукції представляє всі виробничі витрати підприємства (крім загальновиробничих витрат і витрат на збут).
Що стосується собівартості реалізованої продукції, то вона визначається розподілом собівартості готової продукції на складі і тієї, що відвантажена. Показники собівартості продукції не регламентуються положеннями, а її визначення цілком належить до прерогативи самого підприємства. Визначення собівартості продукції необхідне для того, щоб підприємство мало змогу орієнтуватися, за якою ціною доцільно здійснювати реалізацію продукції.
Процес визначення собівартості виготовленої продукції та процедури контролю операцій, які формують цю собівартість (при умові використання рахунків класу 8 "Витрати за елементами" наведено на рисунку 17).
Рис. 1. Процедури контролю операцій, які формують собівартість продукції
Для контролю витрат за функціональними ознаками використовують інформацію рахунків класу 9 "Витрати діяльності", що ведеться на підприємствах (крім малих підприємств). Це дозволяє здійснювати детальний контроль витрат. Для контролю інших операційних витрат використовують інформацію, що відображається на рахунку 84 "Інші операційні витрати", а інформацію про витрати, що не пов'язані з операційною діяльністю одержаних з рахунка 85 "Інші витрати".
При ревізії підприємств, що використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами" спочатку перевіряютьінформацію про матеріальні витрати за дебетом рахунка 80 "Матеріальні витрати" (відповідний субрахунок) і за кредитом 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок), а потім дані цих витрат ще перевіряють за дебетом рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" і за кредитом

 
 

Цікаве

Загрузка...