WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці - Реферат

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці - Реферат

трудового законо-давства
4. Наказ про надання відпустки Облік використання відпусток працівниками Те ж саме
5. Наказ (розпорядження ) про припинення тру-дового договору Порядок припинення трудових відносин із працівниками Перевірка дотримання трудового законо-давства
6. Табель обліку вико-ристання робочого часу і розрахунків за-робітної плати Щоденний облік ви-користання робочого часу Контроль викорис-тання робочого часу
7. Розрахунково-платіж-на відомість Порядок нарахування і видачізаробітної плати працівникам Контроль оплати праці
8. Особові рахунки працівників Облік заробітної плати працівника за весь період роботи на даному підприємстві Контроль обліку праці й її оплати
9. Наряди на виконання робіт і їх оплату Облік виконання робіт і їх оплата Контроль виконання робіт і їх оплата
10. Маршрутні картки (листи), що затверд-жені відповідними органами Те ж саме Те ж саме
11. Відомості (машино-грами) аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 66 "Роз-рахунки з оплати праці " Облік заробітної плати (оплати праці) і розра-хунків з робітниками і службовцями Контроль використан-ня заробітної плати (оплати праці) і роз-рахунків із робітниками і службовцями
Таблиця 14
Законодавча і нормативна інформація, що використовується під час контролю і ревізії трудових ресурсів і заробітної плати
№ п/п Джерела інформації Зміст інформації Використання інфор-мації при проведенні контролю і ревізії на підприємстві
1. Введення нових тариф-них ставок і посадових окладів працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Порядок введення нових тарифних ставок і посадових окладів
Перевірка правильності застосування діючих форм і системи оплати праці
2. Інформація про порядок витрачання коштів на оплату праці працівників нештатного складу відповідно до вказівок Мінфіну України Оплата робіт, які ви-конані працівниками нештатного складу Дотримання нормативних актів при оплаті робіт, виконаних працівниками нештатного складу
3. Основні положення щодо обліку заробітної плати Методика обліку за-робітної плати Вивчення під час конт-ролю стану обліку заро-бітної плати
4. Порядок отримання і використання коштів на оплату праці Виплати коштів пра-цівникам Правильність нарахування і витрачання коштів на оплату праці
5. Типові правила внут-рішнього трудового розпорядку для праців-ників і службовців Тривалість роботи дня (зміни), використання робочого часу Виконання правил внут-рішнього розпорядку
6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Затверджений від 16 липня 1999р. № 996-XIV.
План рахунків бухгал-терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Обґрунтовує правові засади ведення бух-галтерського обліку та фінансової звітності.
Встановлює план рахунків бухгалтер-ського обліку Для контролю обґрунто-ваності ведення бухгал-терського обліку щодо оплати праці.
Для перевірки правиль-ності відображення опе-рацій щодо оплати праці на рахунках бухгалтер-ського обліку
7. Інструкція про застосу-вання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов'язань і господар-ських операцій підпри-ємств і організацій Встановлює призна-чення і порядок ве-дення рахунків бух-галтерського обліку Контроль дотримання порядку ведення обліку розрахунків щодо оплати праці
Рис. 1. Послідовність контролю операцій з оплати праці
2. Методика перевірки документування, нормування та нарахування заробітної плати
Незалежно від діючих на підприємстві форм і систем оплати праці, у першу чергу, необхідно перевірити облік особового складу, що ведеться в відділі кадрів підприємства.
У зв'язку з цим перевіряють рух особового складу, що оформляється первинними документами: наказом або розпорядженням по підприємству про прийом на роботу (П-1), переведенням (П-5), звільненням (П-8), наданням відпустки (П-6).
Під час контролю перевіряються особові картки, які ведуться на кожного працівника, де зазначають необхідні анкетні дані і фіксуються всі зміни, що відбуваються в його роботі. Поряд з цим перевіряють правильність присвоєння кожному працівникові табельного номера, причому кожному виробничому підрозділу відводиться своя серія номерів.
Потім перевіряють правильність ведення оперативного обліку використання робочого часу, який може вестись або в цілому по підприємству, або по кожному виробничому підрозділу в спеціальному табелі обліку використання робочого часу (П-12 або П-13 ). На підставі цього табеля в розрізі кожного місяця і кожного працівника перевіряють підрахунки і правильність відображення загального календарного фонду робочого часу, кількість неявок на роботу з різних причин, фактично відпрацьований час та розрахунки із заробітної плати.
Система табелювання особового складу і використання робочого часу, в першу чергу, повинна контролюватися в період поточної діяльності підприємства відповідними працівниками. Процедури поточного контролю з боку відповідних посадових осіб підприємства визначені на рисунку 11.
Методика контролю нарахування заробітної плати залежить від діючих форм і систем оплати праці.
Розрахунок оплати праці робітників відрядників і визначення об'єму виконання робіт перевіряють на підставі первинних документів обліку виробітку. Для перевірки операцій, пов'язаних з виробітком продукції, заробітною платою, використовуються затверджені у встановленому порядку форми облікової документації, що залежать від характеру виробництва, системи організації й оплати праці та інших особливостей підприємства.
При здійсненні контролю на підприємстві або його підрозділах з дрібносерійним і індивідуальним виробництвом, при проведенні разових ремонтних робіт використовуються нагромаджувальні або разові наряди (П-40, П-41). Якщо виробничий процес носить серійний характер, то контроль операцій, пов'язаних із виробітком, доцільно здійснювати на підставі маршрутних карт, які виписуються на партію деталей і супроводжують її по всьому технологічному процесу їх обробки. Це дозволяє використовувати маршрутні карти як єдиний документ для контролю виробітку і нарахування заробітної плати.
При акордній системі оплати праці контроль здійснюють на підставі документів і обліку виконаних робіт та даних нарахування заробітної плати на підставі нарядів (П-40, П-45), які виписуються на окремі виробничі процеси і

 
 

Цікаве

Загрузка...