WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,
Ревізія або перевірка за ініціативою ДКРС на державних та казенних промислових підприємствах може проводитися не частіше, ніж один раз на рік.
Важливими завданнями ревізії є перевірка:
- стану економіки підприємств і аналіз їхньої виробничо-господарської діяльності;
- виконання встановлених завдань за основними техніко-економічними показниками;
- правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку і звітності з метою виявлення перекручень і приписок;
- дотримання встановлених норм витрачання сировини і матеріалів і виходу готової продукції;
- якості продукції і встановлення випадків випуску браку, причин цього, винних осіб і розробки заходів щодо їх усунення;
- виявлення резервів зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва;
o виконання договорів на постачання сировини, матеріалів і реалізації продукції;
o повноти використання відходів;
o дотримання державної дисципліни і забезпечення збереження власності підприємства.
Для виконання вищевказаних завдань ревізію доцільно проводити у такій послідовності. Спочатку інвентаризують матеріальні цінності. Свої специфічні властивості має інвентаризація незавершеного виробництва. Потім ревізор приступає до огляду і обстеження підприємства, його структурних підрозділів. Відтак проводиться документальна ревізія. Важливою ділянкою ревізії є перевірка надходження сировини, матеріалів і їх відпуску у виробництво. Відповідальним моментом є ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, її відпуску, реалізації і якості. При цьому ревізору необхідно керуватися Типовим положенням з пла-нування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. №473. Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,
Основними джерелами ревізії є:
o звіти матеріально-відповідальних осіб і додані до них документи;
o реєстри аналітичного і синтетичного обліку з рахунків №20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 70 "Дохід від реалізації", 79 "Фінансові результати діяльності" 90 "Собівартість реалізації" тощо;
o бухгалтерська, статистична і оперативна звітність;
калькуляції, договори тощо.
№ 14 Контроль надходження і вибуття основних засобів
Ревізія ОЗ починається з перевірки правильності відображення їх в обліку й реальності балансових і звітних даних. Для цього зіставляють наявність ОЗ у балансі з даними синтетичного й аналітичного обліку. Потім перевіряють первинні документи для встановлення законності й доцільності господарських операцій і так виявляють винних осіб, які допускають порушення і зловживання.
Тобто, за даними інвентарного списку ОЗ, описів інвентарних карток з обліку ОЗ і самих інвентарних карток обліку ОЗ ревізор встановлює, за ким числяться й де знаходяться основні засоби, час проведення інвентаризації і чи відображені в обліку її результати.
За первинними документами й картками обліку руху ОЗ перевіряють своєчасність і повноту оприбуткування надхо-дження основних засобів. Зокрема, ревізор з'ясовує, чи враховані в первісній вартості затрати на доставку і монтаж; чи відображені в обліку суми зносу основних засобів, які були в експлуатації, чи не зменшена кількість предметів, які надійшли на підприємство. Слід звернути увагу на наявність на предметах інвентарних номерів.
Ретельній перевірці підлягають операції щодо безплатного над-ходження і вибуття та ліквідації ОЗ. Тут особливо старанно перевіряють правильність складених актів приймання-здавання об'єктів, чи немає в них виправлень і підчисток, чи вказані дата, кількість і вартість об'єктів, їх технічний стан; щодо вибуття й ліквідації ревізор перевіряє обґрунтованість безплатної передачі ОЗ, наявність документів, які підтверджують прийняття їх на облік покупцями.
Доцільність ліквідації ОЗ перевіряється суцільним способом за актами, зокрема, правильність їх складання, наявність актів на дефектність предметів, повноту і своєчасність оприбуткування матеріалів від ліквідації, відображення збитків від ліквідації не повністю амортизованих засобів.
Далі ревізор перевіряє правильність нарахування й використання амортизаційних відрахувань, законність затрат на поточний і капітальний ремонт основних засобів; правильність відображення основних засобів за фактичними затратами на придбання, будівницутва й виготовлення, що становлять їхню первісну вартість.
Вивчаючи операції вибуття чи ліквідації ОЗ ревізор має встановити, чи не був завищений відсоток зносу з метою дальшої реалізації за нижчими або вищими цінами.
Повноту й своєчасність оприбуткування основних засобів визначають шляхом зіставлення дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з даними, вказаними в первинних документах, актах приймання-здавання, актах введення в експлуатацію основних засобів.
Документальній перевірці підлягають також операції щодо списання ОЗ, правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і правильність відображення його в обліку.
Необхідно також перевірити правильність оцінки основних за-собів. Основні засоби, які надійшли на підприємство, обліковуються за первісною вартістю, яка включає затрати на їх спорудження, вартість проектно-кошторисної документації, видатки на доставку, монтаж та установлення. При цьому придбані основні засобі, які були в експлуатації, оприбутковуються за сумою купівельної вартості (оплати), видатків на їхню доставку і установку з доданням суми зносу за цими об'єктами, вказаної у документах на оплату.
Ретельноперевіряють операції щодо передачі основних засобів у оренду. Для цього вивчають зміст договорів (на який строк, розмір орендної плати, умови проведення капітального ремонту орендова-них основних засобів та ін.) і їх виконання, а також правильність розрахунків за орендовані основні засоби і відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
При списанні основних засобів внаслідок стихійного лиха і аварій необхідно перевірити, чи відшкодовувалися зазнані підприємством збитки винними особами.
Фінансовий результат (прибуток, збитки) від реалізації та іншого вибуття ОЗ відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".
№ _15___ Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.
Основою господарської діяльності підприємств, товариств, фондів, бірж, акціонерних товариств є матеріальні цінності, які як об'єкт контролю досліджується насамперед з позицій

 
 

Цікаве

Загрузка...