WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом податків і платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку кожного виду податку чи платежу порівнюють із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" чи іншими рахунками. Якщо виявлено неточності у розрахунках, слід вжити заходів щодо їх усунення і з'ясувати, чи підприємство заплатило штрафи, пеню податковим адміністраціям за неправильне визначення розміру платежу або його прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у простроченні або у неправильному обчисленні платежу в бюджет.
Під час перевірки правильності вирахування і сплати окремих видів податків керуються законодавчими актами про оподаткування прибутку підприємств, про прибутковий податок з громадян, про податок на додану вартість, про акцизний збір тощо.
Особлива увага приділяється правильності розрахунків з податків. Основним джерелом надходження коштів до бюджету є податок з прибутку підприємств відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток платника податку. При цьому прибуток підприємства оподатковується за базовою ставкою.
Для приховування прибутку або інших об'єктів оподаткування суб'єкти підприємницької діяльності у декларації про доходи відображають значно меншу, порівняно з фактичною, суму прибутку від господарської діяльності. Заниження доходу (прибутку) або інших об'єктів оподаткування полягає в тому, що в декларації про доходи відображаються всі операції, але при цьому завищується собівартість продукції, у зв'язку з чим зменшується загальний обсяг прибутку, який підлягає оподаткуванню.
Ревізор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї її частини, яка безпосередньо оподатковується. Тому зіставля-ють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком у Головній книзі, регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати", за Звітом про фінансові результати. Необхідно впевнитися у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 90 "Собівартість реалізації", а також у законності витрат, включених у собівартість.
№ _30__ Контроль фінансових результатів діяльності підприємства
Результати фінансово-господарської діяльності підприємств визначається на завершальній стадії виробничої діяльності - реалізації продукції (виконаних робіт та наданих послуг).
Прибуток є основним критерієм оцінки діяльності підприємства, важливою складовою частиною фінансових ресурсів.
Згідно з П(С)БО 15 доходи визначаються при збільшенні активу або зменшенню зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу.
Операції з реалізацією продукції відіграють основну роль в формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність повинна бути досить досить високою. При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ревізор, з одного боку, використовує внутрішні джерела доказів (розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з іншого -змішані джерела доказів (рахунки, виставлені господарюючим суб'єктом на оплату за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому порядку).
Основним джерелом контролю є ф.2 "Звіт про фінансові результати". Метою складання звіту про фінансові результати с надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Принципи підготовки Звіту про фінансові результати, його структура, зміст, загальні вимоги до розкриття статей, методологічні основи відображення господарських операцій у новій системі рахунків, викладених у ІІ(С)БО 3, обумовлюють основні завдання контролю фінансових результатів діяльності підприємства.
При перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції ревізору слід з'ясувати:
o наявність наказу про облікову політику підприємства із зазначенням умов визначення доходів від реалізації продукції;
o визначення і відображення в бухгалтерському обліку і Звіті про фінансові результати доходів і витрат відповідно до вимог МСБО.
o напрямки діяльності підприємства, що приносять йому основний дохід (прибуток).
o правильність визначення і законність відображення фактичного доходу від реалізації продукції;
o законність і обгрунтованість створення резервів по сумнівних боргах;
o правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку по рахунках:
70,791,90,91,92,93.
o взаємоузгодженість показників звіту про фінансові результати з даними залишків і оборотів за відповідними рахунками (субрахунками) у Головній книзі.
o особливості методики визначення величини фінансового результату (за видами діяльності підприємства шляхом зіставлення відповідних сум доходів і витрат);
o Оцінкадоцільності й обгрунтованості обраних підприємством методів обліку, які обумовлені його обліковою політикою і впливають на величину фінансового результату.
o правильністьі відображення в обліку і звітності доходів і витрат зіідно з П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16;"Витрати" за наступними критеріями:
-повнота відображення: чи враховані всі доходи і витрати;
-приналежність: чи дійсно відбиті доходи і витрати належать до господарських операцій даною підприємства,
-оцінка: чи дійсно доходи і витрати оцінювалися згідно з оголошеною обліковою політикою на прийнятній основі з дотриманням принципу наступності;
-об'єктивність відображення: чи об'єктивно відображені доходи і витрати
Здійснюючи перевірку господарських операцій з формування доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності підприємства, ревізор повинен переконатися в тому, що:
І Всі операції враховані.
2. Всі операції правильно враховані й оформлені:
- враховані у належному фінансовому періоді;
- правильно підраховані;
- враховані на відповідному рахунку (субрахунку);
- правильно оформлені в Звіті про фінансові результати.
3.Усі враховані операції є дійсними.
№ _31__ Оцінка системи внутрішнього контролю
В економному і раціональному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зміцнені госпрозрахунку важлива роль належить внутрішньогосподарському контролю.
Функція внутрішньогосподарського контролю полягає у оперативному інформуванні керівництва підприємства про нераціональні витрати сировини, матеріалів, наявність браку продукції, розкрадання цінностей тощо, тому стан внутрішньогосподарського контролю є об'єктом ревізії. При цьому ревізор користується Законом України "Про підприємництво", Законом України "Про підприємство", Законом України "Про контрольно-ревізійну службу", а також іншими нормативними актами, що стосуються інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, грошових коштів, касових і банківських операцій та

 
 

Цікаве

Загрузка...