WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

керівників і головного бухгалтера на виплату грошей, а в самих відомостях підписи осіб, що їх одержали.
В процесі ревізії перевіряють:
" правильність ведення касової книги, регулярність її заповнення і складання касового звіту;
" правильність підрахунку в касовій книзі підсумків по оприбуткуванню і видачі грошей за день і перенос підсумків з однієї сторінки касової книги на іншу;
" відповідність записів в касовій книзі записам операцій в звіті касира;
" правильність реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;
" правильність здійснення касових операцій через установи банку.
Щоб встановити повноту і своєчасність оприбуткування грошей одержаних в банку необхідно: по корінцю чека і виписці встановити одержану грошову суму і дату, які порівняти з сумою і датою, вказаними в прибутковому ордері і відповідним записом в касовій книзі.
За несвоєчасне чи неповне оприбуткування у касах готівки передбачений штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми готівки.
Готівка, що одержана в установах банку, повинна витрачатись на цілі, які вона отримана. Тому важливим питанням ревізії касових операцій є перевірка використання готівки строго по цільовому призначенню.
Одночасно з перевіркою дотримання касової дисципліни необхідно встановити достовірність і законність проведених витрат. Така перевірка проводиться систематизовано на основі реєстрів аналітичного обліку розрахунків і первинних документів.
№ 23 Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку
Промислові підприємства всі безготівкові розрахунки по основній діяльності здійснюють через установи банків і під їх безпосереднім контролем.
Ревізія операцій з грошовими коштами на рахунках в установах банку здійснюється суцільним способом на підставі виписок банку і прикладених до них виправдувальних документів за весь ревізійний період.
У процесі ревізії банківських операцій за всіма рахунками необхідно зіставити документи із записами за виписками банку з регістрами бухгалтерського обліку за відповідними рахунками і Головною книгою та балансом підприємства.
Ревізору слід перевірити достовірність і повноту виписок для кожного рахунку в банку, для цього необхідно уточнити наявність відповідних реквізитів, підписів працівників банку, банківського коду операцій, послідовність нумерації сторінок і правильність переносу залишків грошей на відповідному рахунку із однієї виписки в іншу. Залишок коштів на кінець періоду попередньої виписки банку для відповідного рахунку обов'язково дорівнює залишку на початок періоду в наступній виписці рахунку банку. За наявності у виписках банку підчисток, не зумовлених виправлень сум чи кодів операцій, а також в інших випадках, які викликають сумнів щодо їх достовірності, ревізору необхідно перевірити відповідність виписки з випискою і виправдувальними документами установи банку.
Крім того, у процесі ревізії банківських операцій необхідно ретельно перевірити виправдувальні документи з виписками операцій по виписках установи банку, їх законність, доцільність і правильність проставленої кореспонденції рахунків.
Слід підрахувати суми оборотів по банку за ревізійний період, звірити ці обороти і сальдо за відповідними рахунками бухгал-терського обліку грошових коштів на рахунках банку.
Особливо ретельно перевіряються облікові записи в регістрах бухгалтерського обліку з банківських операцій (журнал 1 р.ІІ та відомість 1.2). Встановлені розбіжності уточняються на підставі первинних виправдувальних документів і виписок банку, їх причини і винуватці. Виявлені при цьому зустрічними звірками розбіжності між даними підприємства, що ревізуються, і даними установи банку та інших організацій оформляються проміжними актами. Одночасно винні посадові особи надають письмові пояснення.
Під час ревізії операцій на рахунках у банку на поточному рахунку виявляють:
o установи банку, в яких відкрито рахунок;
o відповідність суми в банку сумам, вказаним в додатках до них.
Прикладені до виписки банку первинні документи групуються певним порядком: спочатку - всі прибуткові, а потім - усі видаткові.
Разом з тим ревізору необхідно також виявити:
o чи не допускалося неправильного перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками та іншими незаконними операціями;
o чи правильно і своєчасно використовувалися кредити банку під сезонне накопичення товарно-матеріальних цінностей за неоплаченими рахунками замовника за виконані
роботи і т.д.;
o чи правильно відображені в обліку операції з перерахування коштів на лімітовані чекові книжки і чи дотримується встановлений порядок їхнього використання.
Під час вивчення банківських документів визначають законність і обґрунтованість витрат на відповідних рахунках. У практиці трапляються випадки, коли для приховування зловживань окремі бухгалтери разом із касирами замінювали виписки банку іншими або виправляли суми. У таких випадках важливо провести зустрічну перевірку документів, порівняти взаємопов'язані господарські операції, відображені на рахунках і виписках банку. Якщо під час ревізії виявляють відсутність окремих виписок банку, то важливо отримати з банку завірені копії. Документи, прикладені до виписок банку, вивчають насамперед з погляду законності.
Під час перевірки обґрунтованості списання грошей з поточного рахунку необхідно напідставі первинних документів і бухгалтерських записів встановити їх законність, достовірність, доцільність цих витрат і обґрунтованість віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.
№ 24 Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками
При ревізії розрахункових операцій за рахунком 63 "Рахунки з постачальниками та підрядниками", де ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, необхідно вивчити законність і правильність відображення цих операцій за відповідними субрахунками:
o 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
o 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
Контроль здійснюється окремо за кожним постачальником за кож-ним документом (рахунком) на сплату. Під час одержання матеріалів, товарів необхідно зробити запис: дебет рахунка 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари", кредит рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".А коли на підставі виписки банку відбувається списання грошей для розрахунку з постачальником, то робиться запис: дебет 63, кредит 31 "Рахунки в банках".
Безпосередньому вивченню підлягають розрахунково-господарські операції:
o своєчасність і повнота оплати з постачальниками за кожним рахунком - фактурою;
o законність віднесення по рахунках вартості матеріальних цінностей, наданих послуг, виконаних робіт;
o повнота оприбуткування матеріальних цінностей в розрізі балансових рахунків та їх субрахунків;
o правильність і своєчасність акцепту

 
 

Цікаве

Загрузка...