WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

повинні брати участь фахівці, акт затверджується керівником. На предмет списання МШП має бути документ, що підтверджує здавання їх у металобрухт або в утильсировину, інакше сума збитку відноситься на рахунок винних.
№ __19_ Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг
Собівартість продукції є одним з основних оціночних показників, в якому в концентрованому вигляді знаходять відображення результати господарської діяльності підприємства, його досягнення, невикористані резерви і недолікиДаний показник узагальнює всі понесені витрати на виробництво і реалізацію продукції чи наданих послуг, тому контроль собівартості продукції і її випуску є важливим завданням комплексної ревізії.
Контроль операцій по випуску продукції і формуванню її собівартості включає цілий комплекс завдань.
Ревізору слід:
" дати оцінку обґрунтованості і напруженості планових показників по виробництву продукції та її собівартості і встановити рівень їх виконання;
" здійснити перевірку обґрунтованості формування витрат виробництва по економічних елементах і статтях калькуляції;
" перевірити правильність розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а також звітними періодами;
" встановити наявність і правильність складання планових і звітних калькуляцій, а також кошторисів по окремих видах накладних витрат;
" виявити випадки незаконного списання витрат і втрат за рахунок собівартості (недостач, крадіжок), встановити причини їх виникнення і винних в цьому посадових осіб;
" перевірити достовірність даних обліку і звітності по випуску продукції та її собівартості;
" виявити резерви зниження собівартості продукції, збільшення її випуску, підвищення якості продукції, покращення використання виробничих потужностей підприємства.
Джерелами інформації по контролю витрат виробництва і випуску продукції є:
oбізнес-план підприємства;
oкошториси витрат по організації виробництва і управлінню;
oпланові та звітні калькуляції з окремих видів продукції.
o регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (карточки обліку витрат по видах продукції, карточки складського обліку готової продукції;
oГоловна книга по рахунках 23,26,90,91,92,93,70 тощо;
oдоговори на поставку продукції;
oперіодична та річна бухгалтерська і статистична звітність
При контролі обліку витрат на виробництво продукції ревізору необхідно встановити як дотримувались:
" незмінність вибраного на початку року методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції і його відповідність галузевим і організаційним особливостям підприємства;
" правильність розмежування витрат по звітних періодах і обгрунтованість оцінки витрачених на виробництво продукції матеріальних ресурсів;
" правильність нарахування амортизації по основних засобах, нематеріальних активах і включення її у витрати виробництва;
" обгрунтованість сум накладних витрат і способи їх розподілу по об'єктах калькуляції.
Ревізору слід також оцінити обгрунтованість використання того чи іншого методу обліку витрат (попередільний, позамовний, нормативний) і його вплив на правильність визначення собівартості продукції.
Перевірку віднесення витрат на виробництво потрібно здійснювати у двох напрямках:
o за повнотою і правильністю включення витрат у собівартість продукції та віднесення Їх на незавершене виробництво;
o з'ясування причин перевитрат і виявлення фактів нераціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.
Для підсумкової оцінки виконання завдань по зниженню собівартості продукції, фактичні витрати на одну гривню продукції, виходячи з прийнятих в плані цін співставляються з витратами по плану, скоректованими на невраховану економію.
При виконанні вказаних завдань контролю слід керуватися Типовим положенням по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості (від 26.04.1996 р.) а також ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" (від 22. 05, 97р із внесеними змінами і доповненнями).
№ __20_ Завдання та джерела ревізії грошових коштів
Цей розділ контрольно-ревізійної роботи належить до найскладніших і дуже трудомістких. Складність полягає в тому, що більшість зловживань і порушень тісно пов'язана з обігом грошових коштів на початковому чи кінцевому етапах здійснення окремих господарських операцій. Перевірка супроводжується виконанням величезної технічної роботи з обсягів підрахунків, складання групувальних таблиць і відомостей. Крім цього, така ревізія (перевірка) здійснюється суцільним, а не вибірковим способом контролю.
Завдання ревізії:
" дати оцінку стану збереження та використання грошових коштів;
" виявити порушення порядку здійснення готівкового та безготівкового обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого суб'єкта (підприємства чи організації);
" установити правомірність, достовірність та економічну обгрунтованність операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;
" розробити заходи з реалізації матеріалів контролю стосовно усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, заподіяних підприємству діями чи бездіяльністю відповідальних службових чи посадових осіб, і попередження зловживань і недоліків у подальшій роботі ревізованого підприємства.
Джерела ревізій:
1. первинні документи: касові прибуткові та видаткові ордери;розрахунково-платіжні (платіжні) відомості; платіжні відомості;платіжні доручення ; платіжні доручення-вимоги;чекові книжки; виписки установ банків з поточного та валютного рахунків підприємства;квитанції; поштові перекази, договори про матеріальну відповідальність; акти інвентаризацій каси і т.п.
2. облікові реєстри:
" журнал реєстрації касових прибуткових та видаткових ордерів
" журнал реєстрації платіжних доручень до банку
" касова книга - журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, звіти касира
" журнал1 і відомість 1і при журнальній формі обліку за рахунками 30 "Каса", 33 "Інші грошові кошти", 311 "Поточний рахунок у банку" або відповідні машинограми при різних видах автоматизованих комп'ютерних форм обліку
" Гловна книга
3. звітність:
" баланс підприємства; Звіт про рух грошових коштів.
4. місце зберігання касової готівки (обладнання приміщення та устаткування каси).
Основні нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:
" положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.06.95 № 88;
" порядок ведення касових операцій у національній валюті України
" положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті

 
 

Цікаве

Загрузка...