WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

№ __1_ Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин.
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки.
Контроль є важливою функцією управління економікою та її регулюванням і заключається в співставленні фактичного стану об'єкту контролю з певними критеріям оцінки з метою встановлення відхилення його від заданих параметрів. Контроль дає можливість своєчасно виявити і усунути недоліки і порушення, робити висновки про правильність і ефективність прийнятих рішень. Він є завершальним етапом управлінської діяльності і проявляється на стадії перевірки раніше прийнятих управлінських рішень. Тобто суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови.
Результати контролю служать інформаційною базою для управління.
Слово контроль походить від французького слова і означає перевірку чого-небудь (дотримання законів, інструкцій, рішень). Контроль - це постійне порівняння того що є, з тим що має бути.
Процес контролю можна поділити на 3 етапи:
" постановка чітких завдань для виконання;
" перевірка їх виконання;
" вирішення проблем, якщо виконання не відповідає поставленим завданням.
Отже, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності об'єкта контролю прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявлення відхилень у ході виконання цих рішень.
Контроль має свої об'єкти, суб'єкти і завдання.
Об"єкт контролю - це те, що (хто) контролюється.
Суб'єкт контролю - це контролююча ланка, тобто органи або окремі уповноважені органи, що контролюють і наділені відповідними повноваженнями.
Мета контролю полягає у перевірці того чи все відбувається згідно з заздалегідь прийнятим планом, діючими інструкціями, встановленими принципами.Метою контролю є не реєстрація окремих негативних фактів, а зосередження всіх сил на тому, щоб кожне рішення було виконане в заданий термін і розпочата справа доведена до кінця.
Завдання контролю:
" визначення фактичного стану об'єкта контролю на певний момент часу;
" перевірка відповідності фактичного стану об'єкта встановленому законом, нормативними актами, кошторисом, стандартом, лімітом тощо та виявлення відхилень від них;
" визначення місця, причини, ініціатора (винуватця) відхилення;
" встановлення законності та право чинності здійснених господарських операцій, їх достовірності та повноти відображення в обліку;
" встановлення доцільності господарських операцій та визначення їх причинно-наслідкових факторів;
" прогнозування стану та поведінки об'єкта на визначений майбутній період часу.
Отже, економічний контроль має важливе значення для успішного розв'язання завдань розвитку економіки країни. Контроль сприяє зміцненню державної дисципліни та законності, підвищенню ефективності виробничої і фінансової діяльності підприємств з різними формами власності і повинен забезпечувати єдність рішення і виконання, успішне здійснення поставлених завдань, а також попередження можливих помилок і порушень. За допомогою контролю встановлюються причини і винні у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому.
№ __2_ Організаційні форми контролю та функції контролюючих органів.
Організаційні форми контролю визначаються його суб'єктами. За суб'єктами контроль поділяється на: державний; незалежний; контроль власника.
1. Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме: Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України.
Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює політику у сфері приватизації державного майна. Він розробляє проекти державних програм приватизації, організовує контроль їх виконання.
Міністерство фінансів здійснює контроль за виконанням підприємствами та організаціями залежно від форм власності зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів, за економічним і правильним витрачанням бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті. Свої функції Міністерство фінансів здійснює через Державну контрольно-ревізійну службу і Головну Державну податкову інспекцію.
Міністерство економіки контролює виконання планів економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей народного господарства, вживає заходи щодо запобігання відхилень від визначених за планом показників.
Національний банк України - забезпечує контроль за використанням кредитів за цільовим призначенням, додержанням підприємствами касової дисципліни та правильних розрахунків, за наявністю грошей в обігу, здійснює емісію (випуск) грошей та регулює грошові відносини в державі. Крім того перевіряє діяльність комерційних банків.
Міністерство статистики - контролює за даними звітності збалансованість товарног7о ринку та реалізацію економічних та соціальних програм розвитку держави в цілому т її регіонів зокрема, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями а також підпорядкованих їм підприємствами, нормативно-правової бази і забезпечення достовірності звітності.
Крім цього в межах своїх компетенцій державний контроль здійснює також спеціалізовані органи контролю, а саме: Антимонопольний комітет, Державний комітет у справах захисту прав споживачів, державна інспекції України по контролю за цінами, державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Окремо виділяють таку організаційну форму контролю як муніципальний, який здійснюється радами народних депутатів та їх комісіями. До компетенції виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів віднесено контроль за станом обліку і звітності на підприємствах і установах які є комунальною власністю за додержанням зобов'язань підприємств щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування.
2. Аудиторський (незалежний) контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами, або приватними особами (аудиторами), які занесені до відповідного реєстру Аудиторської палати України. Основним завданням аудиторської служби є перевірка законностіфінансово-господарських операцій, стану бухгалтерського обліку, достовірності, перш за все, балансу і звіту про фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...