WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання - Контрольна робота

Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання - Контрольна робота

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.
Фінансові інвестиції повинні оцінюватися та відображатися у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з її придбанням.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, доскладу запасів відносяться активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукції;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси включають:
- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу;
- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або упродовж нормального операційного циклу понад один рік;
- молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства.
У разі відпуску запасів у виробництво, продажу та іншого вибуття оцінка їх повинна здійснюватися одним із таких методів:
- ідентифікованої собівартості одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних витрат;
- ціни продажу.
Відповідно до п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Якщо в складі дебіторської заборгованості є заборгованість, стосовно якої існує невпевненість щодо її погашення боржником, то на суму заборгованості створюється резерв сумнівних боргів.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу (і визнається активом) за чистою реалізаційною вартістю.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Тобто, щоб визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, треба визначити резерв сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів повинна визначатись за двома методами:
1) на основі класифікації дебіторської заборгованості;
2) виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.
У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20.
Відповідно до п. 5 Положення зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та є ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:
- довгострокові;
- поточні;
- забезпечення;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.
До довгострокових зобов'язань належать:
- довгострокові кредити банків;
- інші довгострокові фінансові зобов'язання;
- відстрочені податкові зобов'язання;
- інші довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання включають:
- короткострокові кредити банків;
- поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- короткострокові векселі видані;
- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за внутрішніми розрахунками;
- інші поточні зобов'язання.
Відповідно до п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.
Література:
1. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник.-3-тє вид., перероб. І доп.-К.: Знання-Прес, 2001.-253с.-(Вища освіта XXI століття)
2. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник.-Дип-к, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000.-768с.
3. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов.-5-е изд., доп. и перераб.-К.: А.С.К., 2002.-864с.-(Экономика. Финансы. Право)
4. Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности - М.: Выш. шк., 1996 - 363 с.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999.р. № 996-ХІV// Головбух, Нормативні акти,-2000. - с. 4-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...