WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання - Контрольна робота

Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання - Контрольна робота


Контрольна робота
З дисципліни: "Звітність підприємства"
Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання. Практичне завдання.
План
Вступ
1. Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання.
2.Практичне завдання.
Література
Вступ
Хто володіє інформацією, той володіє світом - цей вислів є актуальним для всіх учасників ринку цінних паперів, незалежно від масштабів операцій, які вони проводять, і розміру задіяних капіталів. Наявність повної і прозорої інформації про діяльність емітента цінних паперів, безумовно, допомагає як самому емітенту (з метою залучення необхідних засобів для подальшого розвитку), так і інвесторам (для оцінки своїх ризиків під час купівлі цінних паперів). В Україні для емітентів усіх форм власності законодавчо встановлена обов'язковість інформування громадськості про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності.
Аналіз економічних джерел інформації дозволяє зробити висновок, що основною вимогою фінансової звітності в Україні повинна бути її адекватність сучасним вимогам, тобто відповідність визначеним параметрам суспільно-господарського розвитку. При цьому досить важливу роль в удосконаленні відіграє модифікація складових звітності, оскільки вони віддзеркалюють методологічний аспект самої системи звітності.
За сучасних ринкових умов значення звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати фінансово-господарської діяльності підприємств; за відповідними показниками керівництво суб'єкта господарювання аналізує діяльність, одержує інформацію для подальшого її планування, тощо. Тому найбільш повне розуміння цього поняття є досить важливим та невід'ємним елементом досягнення незалежності та стабільності на зовнішньому ринку.
1. Будова балансу підприємства,основні вимоги до його заповнення та
подання.
Форма № 1 фінансової звітності "Баланс" заповнюється відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО 2 "Баланс".
У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до економічних вигод у майбутньому.
Аналізуючи статті активу балансу, в першу чергу перевіряють, чи відповідає об'єкт бухгалтерського обліку наведеному вище визначенню активу.
Можна назвати основні умови, за яких об'єкт обліку визнається активом:
- по-перше, підприємство отримало його за наслідками минулих подій;
- по-друге, отримані ресурси повинні приносити в майбутньому економічні вигоди;
- по-третє, активи повинні контролюватися підприємством.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи встановлюються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.
За наведеним у Положенні визначенням, "нематеріальний актив -немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам".
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів і послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- авторські та суміжні з ними права;
- гудвіл;
- інші нематеріальні активи.
У складі основних засобів (ОЗ) підлягає відображенню вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів ОЗ, орендованих цілісних майнових комплексів та інших матеріальних необоротних активів.
Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, "основні засоби -матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)".
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби повинні бути розпо-ділені на такі групи:
- земельні ділянки;
- капітальні витрати на поліпшення земель;
- будинки, споруди та передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- робоча і продуктивна худоба;
- багаторічні насадження;
- інші основні засоби;
- інші необоротні матеріальні активи.
До інших необоротних матеріальних активів відносяться:
- бібліотечні фонди;
- малоцінні необоротні матеріальні активи;
- тимчасові (не титульні) споруди;
- природні ресурси;
- інвентарна тара;
- предмети прокату;
- інші необоротні матеріальні активи.
Витрати на сплату відсотків за кредит не підлягають включенню до первинної вартості основних засобів, придбаних повністю або частково за рахунок кредиту, а відносяться до витрат звітного періоду.
Відповідно до п. 26 названого Положення амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:
1) прямолінійного;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивного;
5) виробничого;
6) норм і методів, передбачених податковим законодавством.
Амортизацію інших необоротних активів слід нараховувати за прямолінійним або виробничим методами.
Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів можна нараховувати у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 відсотків вартості, яка амортизується, а на решту 50; відсотків - у місяці списання їх з балансу або у першому місяці після використання 100 відсотків вартості об'єкта.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає

 
 

Цікаве

Загрузка...