WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність - Реферат

Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність - Реферат

з його загальним поліпшенням підприємство отримає змогу вчасно та повно розраховуватися за податковими зобов'язаннями. Це, у свою чергу, справлятиме позитивний вплив на подальше поліпшення фінансового стану за рахунок уникнення фінансових санкцій.
Управлінські рішення мікрорівня щодо податкоспроможності
За результатами проведеного аналізу фінансисти-економісти підприємств повинні зробити узагальнені висновки. Ці висновки мають бути офіційно оформлені та подані на розгляд адміністрації і засновників (власників) підприємства. Оформлення провадиться у вигляді друкованого висновку або довідки. Можливе складання також і інших документів довільної форми, наприклад, доповідної записки.
Подані висновки спеціалістів свідчать про спроможність або неспроможність підприємства сплачувати податки повністю та вчасно. У випадку неспроможності слід з'ясувати причини такого становища. Таких причин є дві:
- неефективна фінансово-податкова політика підприємства;
- надмірний податковий тягар, тобто непродумана державна податкова політика.
У першому випадку розробляється проект управлінських рішень про заходи щодо більшефективного використання фінансових ресурсів підприємства. Таким чином, вивільняються кошти, необхідні для розрахунків з державою. Якщо ж у результаті неефективної внутрішньої фінансової політики підприємство вже знаходиться у кризовому стані, то розробляються санаційні заходи. При цьому можуть бути використані будь-які доступні методи санації. Одним із таких методів може бути отримання відстрочки щодо розрахунків за податками. Він використовується на початковій стадії кризи. Ця відстрочка надається на кредитних умовах. Звертаючись з даного питання до податкової інспекції, підприємство повинне подати всі необхідні відомості про свій фінансовий стан, про можливість його покращання та можливість розрахунків у визначені терміни.
Рішення про надання відстрочки приймається керівництвом податкових інспекцій. У випадку позитивного рішення укладається кредитний договір. Але слід зауважити, що цей договір може бути укладений лише у випадку, коли підприємство ще не є банкрутом, тобто його фінансовий стан не є безнадійним.
В іншому випадку будь-які внутрішні рішення підприємства не можуть покращити ситуацію, тому зусилля фахівців повинні бути спрямовані на мінімізацію податків легальними шляхами. Для цього проводиться обґрунтування вибору допустимих методів оподаткування, можливості використання різних пільг, можливості зміни структури виробництва чи спеціалізації з метою використання пільг і т. д.
Коли відповідних заходів недостатньо, підприємства мають вибір: чи припинити свою діяльність, чи тінізувати частину своїх оборотів. Враховуючи вітчизняний досвід, у більшості випадків приймаються рішення щодо тінізації. Однак такий шлях покращання фінансового стану є кримінальним. Рано чи пізно він загрожує відповідальністю посадових осіб, а також закриттям самого підприємства. Крім того, тіньовий обіг коштів не дає можливості провести всі необхідні підприємству операції, а тому породжує обмеження господарської діяльності. Тому підприємства, що скористалися можливостями тінізації, з часом, покращивши свій фінансовий стан та наростивши власний капітал, стають зацікавленими в детінізації оборотів. Але процес повної детінізації можливий лише у випадку наявності відповідного "законодавчого компромісу" (тобто у випадку, коли держава знімає відповідальність особи, яка добровільно детінізувала свої обороти).
Література:
1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
4. Волобуев В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюджетного регулирования зкономики. - М.: Наука, 1987. - 178 с.
5. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978. - 423 с.
6. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75-82.
7. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
8. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-зкономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
9. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
10. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательст-во "Константа", 1996. - 320 с.
11. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т. - М.: "Прогресс Универс", 1993. - 1076 с.
12. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навчальний посібник. - Одеса-Астропринт, 1999. - 108 с.
13. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124 с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 183 с.
15. Мещерякова О.В. Налоговьіе системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 240 с.
16. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика-Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. / Под. ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
18. Основи оподаткування. Навчальний посібник / Руммо В.В., Поповенко Н.С., Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П. Продіуса, проф. Н.С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
19. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
20. Рикардо Д. Сочинения: В 5 т. // т. 1. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. - 288 с.
21. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навчальний посібник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996. - 223 с.
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: "Экоперспектива", 1997.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3т. - СПб: типография Глазунова, 1866. - 464 с.
24. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загальною редакцією Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.
25. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 383 с.
26. Эклунд К. Зффективная зкономика - шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них...): Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...