WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність - Реферат

Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність - Реферат

(матеріальні оборотні фонди) менші від суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності, а коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами коштів більше одиниці (такий коефіцієнт розраховується шляхом ділення суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності на запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди).
2. Нормальна стійкість: запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) дорівнюють сумівласного оборотного капіталу і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності, а коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами коштів дорівнює одиниці.
3. Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан: запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) дорівнюють сумі власного оборотного капіталу і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності плюс тимчасово вільні джерела коштів (резервний фонд, фонд накопичення і споживання).
При цьому фінансова нестійкість вважається допустимою, якщо дотримуються такі умови:
- виробничі запаси плюс готова продукція дорівнюють або перевищують суму короткострокових кредитів і позичкових коштів, що беруть участь у формуванні запасів;
- незавершене виробництво плюс витрати майбутніх періодів дорівнює або менше від суми власного оборотного капіталу.
4. Кризовий фінансовий стан (підприємство на межі банкрутства): запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) більші від суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності плюс тимчасово вільні джерела коштів (резервний фонд, фонд накопичення і споживання).
3. Ефективність використання капіталу залежить від швидкості його обігу. Затримка руху коштів призводить до уповільнення оборотності капіталу, вимагає додаткових вкладень і може спричинити значне погіршення фінансового стану підприємства. Однак потрібно прагнути не тільки прискорення руху капіталу на всіх стадіях кругообороту, але й максимальної його віддачі. Віддача полягає у збільшенні суми прибутку на одну гривню капіталу. Це досягається шляхом раціонального та економного використання всіх ресурсів, недопущення їхніх перевитрат, втрат на різних стадіях кругообороту. Тобто ефективність використання капіталу характеризується його віддачею (рентабельністю), яка є відношенням суми прибутку до середньорічної суми основного та оборотного капіталу.
Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності як відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості капіталу.
Названі показники взаємопов'язані між собою. Прибутковість інвестованого капіталу дорівнює добутку рентабельності продажу та коефіцієнта оборотності капіталу. При внутрішньому аналізі більш докладно вивчаються причини зміни рентабельності продажу.
Оборотність капіталу тісно пов'язана з його віддачею і є одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання коштів підприємства і його ділову активність. Саме тому у процесі аналізу необхідно більш детально вивчити показники оборотності капіталу і встановити, на яких стадіях кругообігу відбулося уповільнення або прискорення руху коштів.
Швидкість оборотності капіталу характеризується такими показниками:
- коефіцієнтом оборотності (Коб);
Коб = (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг) / (середньорічна вартість капіталу і його частин);
- тривалістю одного обороту (Тоб);
Тоб = (середньорічна вартість капіталу) ґ (кількість календарних днів в аналізованому періоді) / (виручка від реалізації продукції).
Середні залишки всього капіталу та окремих видів оборотних коштів розраховують за середньою хронологічною: 1/2 суми на початок періоду плюс залишки на початок кожного місяця (кварталу) плюс 1/2 залишку на кінець періоду і результат ділимо на кількість місяців (кварталів) у звітному періоді.
У процесі аналізу необхідно вивчити оборотність капіталу не тільки в цілому, але й за стадіями кругообігу. Це дозволить простежити, на яких стадіях відбулося прискорення або уповільнення оборотності капіталу. Для цього середні залишки окремих видів поточних активів потрібно розділити на одноденний оборот.
Тривалість обороту капіталу багато в чому залежить і від органічної будови капіталу (співвідношення основного та оборотного капіталу). Чим вища частка основного капіталу в загальній його сумі, тим повільніше він обертається, і навпаки, при збільшенні питомої ваги оборотних активів прискорюється загальна оборотність капіталу. Частка основного та оборотного капіталу залежить від специфіки виробництва, державної податкової та амортизаційної політики. Залежність загальної тривалості обороту капіталу можна виразити таким чином:
Тс.об. = Тоб. к. / ПВоб. ,
де Тс. об. - середня тривалість обороту загальної суми капіталу;
Тоб.к. - тривалість обороту оборотного капіталу;
ПВоб. - питома вага оборотного капіталу в загальній сумі.
Для розрахунку впливу даних чинників використовується спосіб ланцюгових підстановок. Алгоритм розрахунку наступний:
1) розраховується середня тривалість обороту загальної суми капіталу за базисний період: Тс.об.б = Тоб.к.б / ПВоб.б;
2) розраховується умовна величина, що означає середню тривалість обороту загальної суми капіталу при тривалості обороту оборотного капіталу за базисний період і питомій вазі оборотного капіталу в загальній сумі за аналізований період: Тс.об.ум = Тоб.к.б / ПВоб.ан;
3) розраховується середня тривалість обороту загальної суми капіталу за аналізований період: Тс.об.ан = Тоб.к.ан / ПВоб.ан;
4) розраховується вплив чинників на зміну середньої тривалості обороту загальної суми капіталу:
а) вплив зміни долі оборотного капіталу: (Тс.об.ум - Тс.об.б);
б) вплив швидкості оборотності поточних активів: (Тоб.к.ан -Тс.об.ум).
Загальна оборотність оборотного капіталу являє собою суму окремих показників оборотності за видами поточних активів. Окремі показники оборотності, розраховані виходячи з виручки, необхідні для визначення впливу кожної статті поточних активів на зміну загальної тривалості обороту оборотного капіталу. Дійсний же оборот окремих елементів характеризує не загальна сума виручки від реалізації продукції, а сума обороту за кредитом бухгалтерських рахунків, на яких відображаються різні види поточних активів (для незавершеного виробництва - випуск готових виробів, для виробничих запасів - витрати їх на виробництво, для залишків готової продукції - її відвантаження покупцям, для дебіторської заборгованості - кредитові обороти за рахунками дебіторів і т. д.).
Економічний ефект в результаті прискорення оборотності виражається у відносному вивільненні коштів з обороту, а також у збільшенні суми прибутку. Сума вивільнених

 
 

Цікаве

Загрузка...