WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

розраховується вплив чинників на зміну рівня рентабельності:
а) вплив зміни цін: (Rум - Rпл);
б) вплив зміни собівартості: (Rф - Rум).
Далі необхідно більш детально вивчити причини зміни середнього рівня цін і способом пропорційного ділення розрахувати їхній вплив на рівень рентабельності. Також потрібно встановити, за рахунок яких чинників змінилася собівартість одиниці продукції, і аналогічним способом визначити їхній вплив на рівень рентабельності.
Такі розрахунки проводяться за кожним видом товарної продукції, що дозволяє більш точно оцінити роботу підприємства і виявити внутрішньогосподарські резерви зростання рентабельності на аналізованому підприємстві.
Аналогічно провадиться факторний аналіз рентабельності продажу. Лише замість показника затрат при розрахунках використовується показник виручки від реалізації.
Подібно здійснюється і факторний аналіз рентабельності інвестованого капіталу (остання являє собою відношення балансового прибутку до суми інвестованого основного та оборотного капіталу). Балансовий прибуток залежить від обсягу реалізованої продукції, її структури, собівартості, середнього рівня цін і фінансових результатів від інших видів діяльності, не пов'язаних із реалізацією продукції і послуг. Середньорічна сума основного та оборотного капіталу залежить від обсягу продажів і швидкості обороту капіталу (коефіцієнта оборотності), що визначається відношенням суми обороту до середньорічної суми основного та оборотного капіталу.
Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажу. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва та реалізації продукції. Таким чином, обсяг продажу сам не справляє впливу на рівень рентабельності, тому що з його зміною пропорційно збільшуються або зменшуються сума прибутку і сума основного та оборотного капіталу за умови незмінності інших чинників.
Взаємозв'язок названих чинників з рівнем рентабельності капіталу можна записати наступним чином:
R = [БП = f (Vрпзаг, ПВі, Ці, Сі, ПФР)] / [?К =
f (Vрпзаг, ПВі, Коб)],
де БП - балансовий прибуток;
Vрпзаг - загальний обсяг реалізації продукції;
ПВі - структура реалізації;
Ці - середньореалізаційні ціни;
Сі - собівартість одиниці продукції;
ПФР - позареалізаційні фінансові результати;
К - інвестований капітал;
Коб - коефіцієнт оборотності капіталу.
Для розрахунку впливу чинників на рівень рентабельності використовують спосіб ланцюгових підстановок за алгоритмом, аналогічним наведеному вище аналізу рентабельності виробничої діяльності. Відмінність полягає у кількості умовних величин, що, виходячи з кількості чинників, становитиме 5.
При поглибленому аналізі необхідно вивчити вплив чинників другого рівня, від яких залежить зміна середньореалізаційних цін, собівартості продукції і позареалізаційних результатів. Серед них і непрямі податки.
Аналізують також рентабельність виробничого капіталу, яку обчислюють як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних засобів і середньорічних залишків матеріальних оборотних фондів.
Заключним етапом аналізу є розрахунок резервів підвищення рівня рентабельності.
Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продажу є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів слід розрахувати можливу рентабельність (при умові використання резервів зростання обсягів реалізації продукції та прибутків від реалізації, а також резервів зниження собівартості продукції) і відняти від неї показник фактичної рентабельності.
Резерв підвищення рівня рентабельності інвестованого капіталу може бути підрахований аналогічно. При цьому показник "можливої рентабельності" розраховується при умові використання резервів збільшення балансового прибутку і скорочення суми капіталу за рахунок прискорення його оборотності.
Література:
1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
4. Волобуев В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюджетного регулирования зкономики. - М.: Наука, 1987. - 178 с.
5. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978. - 423 с.
6. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75-82.
7. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
8. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-зкономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
9. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
10. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательст-во "Константа", 1996. - 320 с.
11. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т. - М.: "Прогресс Универс", 1993. - 1076 с.
12. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навчальний посібник. - Одеса-Астропринт, 1999. - 108 с.
13. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124 с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 183 с.
15. Мещерякова О.В. Налоговьіе системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 240 с.
16. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика-Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. / Под. ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
18. Основи оподаткування. Навчальний посібник / Руммо В.В., Поповенко Н.С.,Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П. Продіуса, проф. Н.С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
19. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
20. Рикардо Д. Сочинения: В 5 т. // т. 1. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. - 288 с.
21. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навчальний посібник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996. - 223 с.
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: "Экоперспектива", 1997.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3т. - СПб: типография Глазунова, 1866. - 464 с.
24. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загальною редакцією Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.
25. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 383 с.
26. Эклунд К. Зффективная зкономика - шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них...): Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...