WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

підрахунок резервів збільшення суми прибутку. Основними їхніми джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості, реалізація на ринках з більш вигідними умовами збуту і т. ін.
Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції необхідно виявлений раніше резерв зростання обсягів реалізації продукції помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.
Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції і послуг підраховуються в такий спосіб: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться на можливий обсяг її продажу з урахуванням резервів його зростання.
Істотним резервом зростання прибутку є покращання якості товарної продукції. Він визначається так: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються. Отримана таким чином зміна середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції.
Аналогічно підраховуються резерви зростання прибутку за рахунок зміни ринків збуту.
На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви зростання прибутку.
Проаналізувавши таким чином виконання плану прибутку та його динаміку, можна зробити висновки про основне джерело фінансування виконання деяких зобов'язань (у тому числі і зі складу податкових). Необхідно розрахувати питому вагу податків у прибутках та її зміну. За аналогією з іншими розрахунками, способом ланцюгових підстановок можна встановити: як на останній показник вплинула зміна прибутків та зміна податків. Адже відомо, що при скороченні прибутковості навіть незмінні податки стають більш обтяжливими. Детально слід з'ясувати причини скорочення прибутковості (для чого використовують аналіз рентабельності).
Далі під час розрахунків досліджують вплив прямих податків на динаміку прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства. Необхідно розрахувати темпи приросту балансового прибутку (Тбп), прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства (Тпр), та податків, сплачених із прибутку (Тп). Якщо Тбп > Тпр і при цьому Тп зростає, то це дає підстави зробити висновок про зростання податкового тиску на підприємство. Коли це сталося не в результаті змін у податковому законодавстві, аналітик повинен розробити рекомендації щодо оптимізації внутрішньої фінансово-податкової політики підприємства, у тому числі за рахунок використання охарактеризованих раніше методів "легального ухилення".
3. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання. Їхній розмір показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Останнє дає можливість точніше оцінити фінансову спроможність підприємства.
Існує декілька видів показників рентабельності: показники рентабельності (окупності) витрат виробництва та інвестиційних проектів; показники рентабельності продажу; показники прибутковості капіталу та його частин.
Всі ці показники можуть розраховуватися на основі прибутку (балансового, прибутку від реалізації продукції, чистого прибутку).
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) обчислюється шляхом відношення валового або чистого прибутку до суми витрат за реалізованою або виготовленою продукцією. Вона показує, скільки має прибутку підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися як в цілому по підприємству, так і за окремими його підрозділами та видами продукції.
Аналогічно визначається окупність інвестиційних проектів: отримана сума прибутку від проекту ділиться на суму інвестицій у даний проект.
Рентабельність продажу розраховується шляхом ділення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку на суму отриманої виручки. Цей показник характеризує суму прибутку з гривні продажу. Він розраховується в цілому по підприємству та за окремими видами продукції.
Рентабельність капіталу обчислюється відношенням прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або окремих його складових: власного, запозиченого, перманентного, основного, оборотного, виробничого і т. д. При цьому можуть використовуватися показники балансового, валового, чистого прибутку.
У процесі аналізу слід вивчити динаміку названих показників рентабельності, виконання плану за ними і провести порівняння з підприємствами-конкурентами.
Після цього необхідно проаналізувати чинники, що вплинули на зміну рівня рентабельності.
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), обчислений у цілому по підприємству, залежить від чотирьох основних чинників першого порядку: зміни обсягу реалізації, структури реалізованої продукції, її собівартості і середніх цін реалізації.
Розрахунок впливу чинників першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгових підстановок у такій послідовності:
1) розраховується рівень рентабельності, виходячи з планових показників прибутку та затрат (Rпл);
2) розраховується умовна величина рентабельності 1 (Rум1). Для цього умовний прибуток (при фактичних обсягах реалізації, але планових структурі продукції, цінах і собівартості одиниці продукції) ділять на умовні затрати (при фактичних обсягах реалізації, плановій структурі продукції, плановій собівартості);
3) розраховується умовна величина рентабельності 2 (Rум2). Для цього умовний прибуток (при фактичних обсягах реалізації, фактичній структурі продукції, але планових цінах і собівартості одиниці продукції) ділять на умовні затрати (при фактичних обсягах реалізації, фактичній структурі продукції, але плановій собівартості);
4) розраховується умовна величина рентабельності 3 (Rумз). Для цього умовний прибуток (при фактичних обсягах реалізації, фактичній структурі продукції, фактичних цінах, але плановій собівартості одиниці продукції) ділять на умовні затрати (при фактичних обсягах реалізації, фактичній структурі продукції, але плановій собівартості);
5) розраховується фактичний рівень рентабельності (Rф);
6) знаходиться зміна рентабельності (Rф - Rпл);
7) визначається вплив чинників назміну рентабельності:
а) вплив обсягу реалізації: (Rум1 - Rпл);
б) вплив структури продукції: (Rум2 - Rум1);
в) впив цін: (Rум3 - Rум2);
г) вплив собівартості: (Rф - Rум3).
Після цього слід провести факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середньореалізаційних цін і собівартості одиниці продукції. Вплив цих чинників розраховується способом ланцюгових підстановок. Алгоритм розрахунку наступний:
1) розраховується рентабельність на основі планових показників середніх цін і собівартості (Rпл);
2) визначається умовна рентабельність (Rум) (прибуток, розрахований виходячи з фактичних цін і планової собівартості, ділиться на планові затрати);
3) розраховується фактична рентабельність (Rф) та визначається її зміна порівняно з плановим рівнем;
4)

 
 

Цікаве

Загрузка...