WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

середньореалізаційних цін. Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:
П = Vрпi (ЦІ - СІ),
де VРПI - обсяг реалізації продукції;
Цi - середньореалізаційні ціни одиниці продукції;
Сi - собівартість одиниці продукції.
Методика розрахунку впливу чинників способом ланцюгових підстановок полягає в наступному:
1) розраховується плановий прибуток: Ппл = Vрппл (Цпл - Спл);
2) розраховується умовна величина 1, яка означає розмір прибутку при фактичному обсязі реалізації, але за умови планових цін і планової собівартості одиниці продукції: Пум1 = Vрпф (Цпл - Спл);
3) розраховується умовна величина 2, яка означає розмір прибутку при фактичному обсязі реалізації, фактичному рівні цін одиниці продукції, але плановій собівартості: Пум2 = Vрпф (Цф - Спл);
4) розраховується фактичний прибуток: Пф = Vрпф (Цф - Сф);
5) розраховуються загальний приріст (скорочення) прибутку порівняно з планом: ? Пзаг = Пф - Ппл;
6) розраховується вплив чинників на приріст (скорочення) прибутку:
а) вплив обсягу реалізації: ? Пvрп = Пум1 - Ппл;
б) вплив зміни середньореалізаційних цін: ? Пц = Пум2 - Пум1;
в) вплив зміни собівартості: ? Пс = Пф - П ум2.
Те ж саме можна розрахувати, використовуючи спосіб абсолютних різниць. Алгоритм розрахунку буде таким:
а) вплив обсягу реалізації: ? Пvрп = (Vрпф - Vрппл)(Цпл - Спл);
б) вплив зміни цін: ? Пц = (Цф - Цпл) Vрпф;
в) вплив зміни собівартості: ? Пс = - (Сф - Спл) Vрпф.
Аналогічні розрахунки проводяться за кожним видом продукції.
Після цього необхідно детально вивчити причини зміни обсягу продажу, цін і собівартості за кожним видом продукції.
Середньореалізаційна ціна одиниці продукції розраховується шляхом ділення виручки від реалізації відповідного виробу на обсяг його продажу. На зміну її рівня впливають такі чинники: якість реалізованої продукції, ринки збуту, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси.
Якість товарної продукції - один з основних чинників, від якого залежить рівень середньої ціни реалізації. За більш високу якість продукції встановлюються більш високі ціни і навпаки.
Зміну середнього рівня ціни виробу за рахунок його якості можна визначити таким чином:
?Цяк = (Цн - Цс)Vрпн / Vрпзаг ,
де Цн і Цс - відповідно ціна виробу нової і старої якості;
Vрпн - обсяг реалізації продукції нової якості;
Vрпзаг - загальний обсяг реалізованої продукції і-го виду за звітний період.
Розрахунок впливу сортності продукції на зміну середньої ціни можна виконати двома способами.
В основу першого покладено принцип ланцюгових підстановок: порівнюється сума виручки від загального обсягу фактично реалізованої продукції при її фактичному і плановому сортовому складі. Якщо отриману різницю розділити на загальну кількість фактично реалізованої продукції, дізнаємося, як змінилася середня ціна за рахунок її якості. Алгоритм цього розрахунку можна подати в такому вигляді:
1) розраховується виручка при фактичній сортності:
ВР1=?(Vрпзаг.ф. ПВфі)Цплі ,
де Vрпзаг.ф. - фактичний загальний (усіх сортів) обсяг реалізації;
ПВфі - фактична питома вага реалізації продукції окремих сортів у загальному обсязі реалізації;
Цплі - планова ціна продукції і-го сорту;
2) розраховується умовна величина, що означає виручку при плановій сортності:
ВРум1=? (Vрпзаг.ф. ПВплі) Цплі ,
де ПВплі - планова питома вага реалізації продукції окремих сортів у загальному обсязі реалізації;
3) розраховується вплив сортності на зміну середньої ціни:
?Ц = (ВР1 - ВРум) / Vрпзаг.ф.
В основу другого способу розрахунку покладено прийом абсолютних різниць: відхилення фактичної питомої ваги від планової за кожним сортом множать на планову ціну одиниці продукції відповідного сорту, результати сумують і ділять на 100:
?Ц = (? (ПВфі - ПВплі) Цплі) / 100.
За такою ж методикою розраховується зміна середньої ціни реалізації залежно від ринків збуту продукції (але при цьому використовуються обсяги реалізації не в розрізі сортів, а в розрізі ринків, а також розраховується питома вага реалізації на окремих ринках у загальному обсязі реалізації (на відміну від питомої ваги сортів у попередньому випадку).
Якщо протягом року відбулася зміна відпускних цін на продукцію порівняно з плановими у зв'язку з інфляцією, то її вплив на середній рівень відпускних цін розраховується таким чином: зміна ціни за кожним видом продукції множиться на натуральний обсяг її реалізації за новими цінами і ділиться на загальну кількість реалізованої продукції за звітний період.
Результати аналізу зміни цін, проведеного за видами продукції, узагальнюються.
Виконання плану балансового прибутку значною мірою залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах; прибуток від здачі в оренду землі та основних засобів: отримані і виплачені пені, штрафи та неустойки; збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, за якою минули терміни позовної давності; збитки від стихійного лиха; прибутки за акціями, облігаціями, депозитами; прибутки і збитки від валютних операцій і т. д.
Аналіз зводиться в основному до вивчення динаміки і причин отриманих збитків та прибутків за кожним конкретним випадком. Збитки від виплати штрафів виникають у зв'язку з порушенням окремими службами договорів з іншими підприємствами, організаціями та установами. При аналізі встановлюються причини невиконання зобов'язань, приймаються міри для запобігання допущених помилок.
Зміна суми отриманих штрафів може відбутися не тільки в результаті порушення договірних зобов'язань постачальниками і підрядниками але і через послаблення фінансового контролю з боку підприємства за відношенням до них. Тому при аналізі даного показника варто перевірити, чи в усіх випадках порушення договірних зобов'язань були пред'явлені постачальникам відповідні санкції.
Збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості виникають зазвичай на тих підприємствах, на яких облік і контроль за станом розрахунків не відповідають вимогам. Прибутки (збитки) минулих років, виявлені в поточному році, також свідчать про недоліки бухгалтерського обліку.
Особливої уваги вимагають прибутки за цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями, сертифікатами і т. ін.). Підприємства-утримувачі цінних паперів отримують прибутки у вигляді дивідендів та процентів. У процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що припадає на одну акцію. Встановлюються темпи зростання або зниження названих показників.
Сумаотриманих дивідендів залежить від кількості придбаних акцій і рівня дивіденду на одну акцію, розмір якого визначається рівнем рентабельності акціонерного підприємства, податковою та амортизаційною політикою держави, рівнем процентної ставки за кредит і т. д. При оцінці результатів фінансової діяльності велике значення мають міжгосподарські порівняння, вивчення досвіду роботи інших підприємств на ринку цінних паперів.
За результатами аналізу розробляються конкретні заходи, спрямовані на попередження і скорочення збитків та втрат від позареалізаційних операцій.
Завданням аналізу є також

 
 

Цікаве

Загрузка...