WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат

Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності
План
1. Аналіз обсягів реалізації продукції.
2. Аналіз прибутків підприємств у контексті податкоспроможності.
3. Аналіз рентабельності як чинника податкоспроможності суб'єктів господарювання.
1. У процесі дослідження фінансово-економічного стану підприємства необхідно також вивчити зміну обсягів реалізації продукції. Від неї залежать і фінансові результати, і розміри зобов'язань підприємств з непрямих податків. Аналіз реалізації рекомендується проводити за кожний місяць, квартал, півріччя, рік. У ході його виконання фактичні дані порівнюються з плановими, попередніми періодами, розраховується процент виконання плану, абсолютні відхилення від плану, темпи зростання та приросту за аналізований відрізок часу, абсолютні значення одного відсотка приросту.
На обсяги реалізації продукції впливають такі чинники:
- зміна залишків готової продукції на складах на початок і кінець періоду;
- вартість випуску товарної продукції;
- зміна залишків відвантаженої продукції, не оплаченої покупцями, на початок і кінець періоду.
Вплив названих чинників розраховується простим порівнянням фактичних їх рівнів з плановими та підрахунком приростів кожного з них. Обсяг абсолютного приросту і є обсягом впливу. Для вивчення цього впливу складається баланс товарної продукції.
Аналізуючи реалізацію продукції, слід вивчити виконання договірних зобов'язань за поставками. Невиконання договорів тягне за собою штрафні санкції та втрату ринків збуту продукції. Необхідно визначити виконання плану поставок у розрізі покупців та видів продукції. Розраховується коефіцієнт виконання договірних зобов'язань:
Кд = [(загальний плановий обсяг відвантаження за договорами) - (невиконання поставок за окремими договорами)] / (загальний плановий обсяг відвантаження за договорами).
Показники в планових оптових цінах підприємства
Сума, тис. грн.
План Фактично Відхилення (+;-)
1. Залишок готової продукції на початок року
2. Випуск товарної продукції
3 . Залишок готової продукції на кінець року
4. Відвантаження продукції за рік (п.1 + п. 2 - п. 3)
5. Залишок товарів, відванта-жених покупцям:
5.1. на початок року
5.2. на кінець року
6 . Реалізація продукції
(п. 4 + п. 5.1 - п. 5.2)
2. При аналізі використовуються такі показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.
Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, прибутки і витрати від позареалізаційних операцій.
Оподатковуваний прибуток - це різниця між валовими доходами і валовими витратами та амортизацією.
Чистий прибуток - це прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань у добродійні фонди.
У процесі аналізу необхідно вивчити склад балансового прибутку, його структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. Вивчення структури балансового прибутку означає розрахунок питомої ваги кожної його складової (прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації, позареалізаційних фінансових результатів) у загальній сумі. При вивченні динаміки прибутку варто враховувати інфляційні чинники зміни його суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому за галуззю, а витрати на реалізовану продукцію зменшують на їхній приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.
Далі в ході аналізу вивчають кожну складову балансового прибутку окремо.
Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції та послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка і виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються чинники зміни його суми.
Прибуток від реалізації продукції в цілому на підприємстві залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня середньореалізаційних цін.
Обсяг реалізації продукції може справляти позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажу рентабельної продукції призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.
Структура товарної продукції так само може справляти як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку і навпаки. Зміна ж рівня середньореалізаційних цін і розмір прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки. Розрахунок впливу цих чинників на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок, використовуючи дані, наведені в табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, грн.
Показник План План, пе-рерахований на фактичний обсяг продажу Факт
Виручка від реалізації продукції (без ПДВ та акцизного збору)
95 250 96 600 99 935
Повна собівартість реалізованої продукції 77 350 78 322 80 639
Прибуток від реалізації продукції 17 900 18 278 19 296
План щодо суми прибутку від реалізації продукції в звітному році перевиконаний на 1 396 грн. (19 296 - 17 900).
Якщо порівняти суми прибутку планову та умовну, обчислену виходячи з фактичного обсягу і асортименту продукції, але при планових цінах і плановій собівартості продукції, дізнаємося, наскільки вона змінилася за рахунок впливу зміни обсягу і структури реалізованої продукції:
18 278 - 17 900 = + 378 (грн.).
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток перевиконання (недовиконання) плану реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю або в умовно-натуральному виразі і результат розділити на 100. Потім визначити вплив структурного чинника (378 мінус отриманий результат із розрахунку впливу обсягу продажу).
Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку визначають порівнянням планової суми витрат, перерахованої на фактичний обсяг продажу, з фактичною сумою витрат:
78 322 - 80 639 = -2 317 (грн.).
Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію визначається співставленням фактичної виручки з умовної, яку підприємство одержало б зафактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах:
99 935 - 96600 = + 3 335 (грн.)
Слід проаналізувати також виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, розмір якого залежить від трьох чинників першого порядку: обсягу продажу продукції, собівартості і

 
 

Цікаве

Загрузка...