WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

схемою, лише не розраховується вплив структури виробництва продукції (тобто алгоритм передбачає на одну умовну величину менше).
Далі необхідно проаналізувати зміну прямої зарплати на одиницю продукції під впливом трудомісткості та рівня середньогодинної оплати праці. Це можна зробити за допомогою прийому абсолютних різниць. Щоб визначити вплив питомої трудомісткості продукції (в людино-годинах на одиницю виробів) на зміну зарплати на 1 виріб, необхідно відхилення фактичної трудомісткості від планової помножити на плановий рівень середньогодинної оплати праці. Вплив середньогодинної оплати праці визначається шляхом множення відхилення за нею на фактичну питому трудомісткість.
Непрямі затрати на оплату праці залежать від двох чинників: середньої зарплати та кількості працівників апарату управління. Розрахунок впливу цих чинників також провадиться з використанням прийому абсолютних різниць. Вплив зміни чисельності працівників на непрямі затрати на оплату праці розраховується шляхом множення відхилення чисельності на планову середню зарплату. Вплив зміни середньої зарплати визначається як добуток відхилення за середньою зарплатою та фактичною чисельністю працівників.
4. Завдання аналізу полягає також у визначенні резервів скорочення собівартості продукції. Основними з них є:
- збільшення обсягів виробництва продукції, яке за рахунок економії на постійних витратах дає змогу добитися скорочення собівартості одиниці продукції;
- скорочення затрат на виробництво продукції в результаті проведення організаційно-технічних заходів.
Резерви скорочення затрат розраховують за кожною статтею витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів. Наприклад, економію затрат на оплату праці розраховують таким чином:
(трудомісткість виробів після впровадження відповідних заходів - трудомісткість виробів до впровадження заходів) ґ (плановий рівень середньогодинної оплати праці) (плановий обсяг виробництва продукції).
Отриманий результат слід збільшити на процент соціальних зборів, що включаються до собівартості продукції.
Економія матеріальних затрат розраховується таким чином:
(витрати матеріалів на одиницюпродукції після впровадження відповідних заходів - витрати матеріалів на одиницю продукції до впровадження заходів) (плановий рівень цін на матеріали) (плановий обсяг виробництва продукції).
Слід також врахувати можливі додаткові витрати на збільшення обсягів виробництва продукції, їх розраховують шляхом множення визначеного резерву збільшення випуску на фактичний рівень питомих змінних витрат.
Такі розрахунки прийнято сприймати як методику аналізу ефективності виробництва. Однак вони також дозволяють зробити висновки про те, як зміняться відрахування до соціальних фондів, на скільки зміняться валові витрати на придбання ресурсів (що враховуються при оподаткуванні прибутку), як зміниться сума податкового кредиту з ПДВ. Останні чинники справляють прямий вплив на податкоспроможність суб'єктів господарювання.
Література:
1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
4. Волобуев В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюджетного регулирования зкономики. - М.: Наука, 1987. - 178 с.
5. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978. - 423 с.
6. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75-82.
7. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
8. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-зкономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
9. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
10. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательст-во "Константа", 1996. - 320 с.
11. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т. - М.: "Прогресс Универс", 1993. - 1076 с.
12. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навчальний посібник. - Одеса-Астропринт, 1999. - 108 с.
13. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124 с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 183 с.
15. Мещерякова О.В. Налоговьіе системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 240 с.
16. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика-Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. / Под. ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
18. Основи оподаткування. Навчальний посібник / Руммо В.В., Поповенко Н.С., Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П. Продіуса, проф. Н.С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
19. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
20. Рикардо Д. Сочинения: В 5 т. // т. 1. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. - 288 с.
21. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навчальний посібник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996. - 223 с.
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: "Экоперспектива", 1997.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3т. - СПб: типография Глазунова, 1866. - 464 с.
24. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загальною редакцією Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.
25. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 383 с.
26. Эклунд К. Зффективная зкономика - шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них...): Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...