WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

результатами розгляду готує рішення щодо визнання недійсними результатів перевірок, скасування фінансових санкцій та адміністративних штрафів, повернення незаконно стягнених сум до бюджету, адміністративне покарання винних службовців. Скарги на некоректні та неправильні дії посадових осіб, подані в ДПІ, реєструються в органах податкової служби і протягом трьох діб направляються разом із необхідними документами у вищчу податкову адміністрацію разом зі всіма документами, що стосуються справи.
2. Якщо за результатами розгляду скарги платника ДПІ дає негативну відповідь, то платник має право звернутися з позовом до суду.
Крім того, в Україні існує ряд громадських організацій, які на консультативних засадах надають допомогу платникам щодо захисту їх прав: асоціація захисту платників податків, ліга платників податків.
Існує цілий ряд приватних адвокатських контор та аудиторських фірм, які мають у своєму штаті відповідних службовців.
Якщо платник вважає, що до нього необґрунтовано застосовано фінансові санкції за результатами планової документальної перевірки, то, згідно з діючим порядком, він протягом 10 днів з дня закінчення перевірки подає до податкової інспекції обґрунтовані заперечення. ДПІ готує відповідь на них і провадиться узгодження окремих положень акта. Якщо згоди не досягнуто, то ДПІ повинна звернутися до суду. Рішення суду буде узгоджуючим чинником і набуває законної сили безпосередньо після прийняття та підлягає обов'язковому виконанню. Якщо платник не згоден з даним рішенням, то він звертається до вищого судового органу. Згідно з поданою заявою, вказане рішення тимчасово припиняється.
Позов у вищий судовий орган подається у письмовій формі та підписується такими особами:
- для юридичних осіб: керівником підприємства або іншою особою, повноваження якої визначені законодавством чи установчими документами (наприклад, головним бухгалтером);
- для фізичних осіб: громадянином-підприємцем або його представником.
Заява-позов містить такі дані:
- найменування установи арбітражного суду;
- найменування сторін (позивача та відповідача), їхні поштові адреси;
- документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
- вартість позову, якщо він підлягає грошовій оцінці;
- позовні вимоги;
- обставини, на яких засновуються позовні вимоги;
- докази, що підтверджують позов;
- обґрунтований розрахунок суми позову;
- перелік нормативно-правових актів, на підставі яких подається позов;
- перелік документів, що додаються до позову, та інших доказів.
До заяви-позову додаються документи, що підтверджують:
- рішення попереднього суду;
- обставини, які обґрунтовують позовні вимоги;
- направлення відповідачу (органу податкової служби) копії позовної заяви і доданих до неї документів, відсутніх у відповідача;
- сплату державного збору у встановленому порядку і розмірі.
До заяви додається також копія акта, що оспорюється.
У визначених випадках суд має право прийняти одне з таких рішень:
- відкласти розгляд справи або оголосити перерву в засіданні;
- призупинити провадження у справі;
- припинити провадження у справі;
- залишити позов без розгляду.
Рішення суду можуть бути також переглянуті і в порядку нагляду. Перегляд здійснюється за протестом прокурора. Генеральний прокурор уповноважений винести протест у Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя. Прокурор Автономної Республіки Крим, прокурори областей і міст Києва та Севастополя - відповідно в арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей і міст Києва і Севастополя.
Позивач, крім повернення йому незаконно чи необґрунтовано стягнених коштів, може вимагати також у судовому порядку компенсації моральних збитків, нанесених неправильними діями посадових осіб податкової служби.
Література:
1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
4. Волобуев В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюджетного регулирования зкономики. - М.: Наука, 1987. - 178 с.
5. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978. - 423 с.
6. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75-82.
7. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
8. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-зкономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
9. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
10. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательст-во "Константа", 1996. - 320 с.
11. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т. - М.: "Прогресс Универс", 1993. - 1076 с.
12. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навчальний посібник. - Одеса-Астропринт, 1999. - 108 с.
13. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124 с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 183 с.
15. Мещерякова О.В. Налоговьіе системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 240 с.
16. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика-Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. / Под. ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
18. Основи оподаткування. Навчальний посібник / Руммо В.В., Поповенко Н.С., Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П. Продіуса, проф. Н.С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
19. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
20. Рикардо Д. Сочинения: В 5 т. // т.1. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. - 288 с.
21. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навчальний посібник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996. - 223 с.
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: "Экоперспектива", 1997.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3т. - СПб: типография Глазунова, 1866. - 464 с.
24. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загальною редакцією Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.
25. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 383 с.
26. Эклунд К. Зффективная зкономика - шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них...): Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...