WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання - Реферат

Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання - Реферат

указами Президента (до прийняття відповідних законів).
Для кращої організації податкової роботи планується зведення всіх законів з питань оподаткування в єдиний кодекс.
Закони та інші законодавчі акти є відправною точкою, але ще не достатньою умовою організації податкової роботи. Вони встановлюють головні принципи та об'єкти оподаткування, платників податків, ставки, пільги, порядок і форми розрахунків тільки в узагальненому вигляді, тоді як для чіткої організації податкової роботи потрібні документи, що детально визначають порядок справляння податків (за винятком законів прямої дії). Роль таких документів у правовому регламентуванні податкової роботи відіграють інструкції, методичні рекомендації та листи Державної податкової адміністрації. Вони повинні конкретизувати законодавчий акт. Але обов'язковими для виконання платником вони є лише за умови реєстрації Міністерством юстиції України.
3. Становлення в Україні ринкових відносин вимагає розповсюдження на всі суб'єкти господарювання, включаючи і державнийсектор економіки, некомерційні й комерційні організації, менеджерської практики управління фінансовими потоками. Податковий менеджмент - це сукупність специфічних форм і методів здійснення управління (планування, організації, контролю) процесом оподаткування підприємства.
Основними завданнями податкового менеджменту є:
1. Прогнозування обсягів податкових надходжень на середньострокову перспективу на основі прогнозних розрахунків зміни економічних оборотів;
2. Вибір найбільш вигідних варіантів оподаткування.
Виходячи зі сказаного, деякі автори називають податковий менеджмент суб'єктів господарювання податковою політикою підприємств (внутрішньою податковою політикою господарюючих суб'єктів).
Раціональну систему податкового менеджменту дозволяють організувати норми податкового права. Тобто податковий менеджмент регулюється законами й підзаконними актами та залежить від цілого кола законодавчих вимог.
Податкова політика в широкому розумінні являє собою систему заходів держави в галузі оподаткування, спрямованих на реалізацію поставлених перед суспільством завдань розвитку.
Основними її завданнями є:
o створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;
o забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб.
Отже, податкова політика є поняттям набагато ширшим і вагомішим, на основі якого слід здійснювати податковий менеджмент. Останнє одночасно доводить тісний зв'язок між цими поняттями. Тому, здійснюючи процес управління оподаткуванням на підприємстві, податковий менеджмент повинен виходити з тих меж, які визначені податковим законодавством.
Література:
1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К: Молодь, 1997. - 1000 с.
2. Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
4. Волобуев В.П. Финансовые дилеммы США. Эволюция бюджетного регулирования зкономики. - М.: Наука, 1987. - 178 с.
5. Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс, 1978. - 423 с.
6. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75-82.
7. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
8. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-зкономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
9. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
10. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательст-во "Константа", 1996. - 320 с.
11. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т. - М.: "Прогресс Универс", 1993. - 1076 с.
12. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навчальний посібник. - Одеса-Астропринт, 1999. - 108 с.
13. Мельник В.М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124 с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. - 183 с.
15. Мещерякова О.В. Налоговьіе системи развитых стран мира (справочник). - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 240 с.
16. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика-Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов. / Под. ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
18. Основи оподаткування. Навчальний посібник / Руммо В.В., Поповенко Н.С., Кубліков В.К. та ін. / За ред. акад. І.П. Продіуса, проф. Н.С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
19. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
20. Рикардо Д. Сочинения: В 5 т. // т. 1. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ. - М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941. - 288 с.
21. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навчальний посібник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996. - 223 с.
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: "Экоперспектива", 1997.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3т. - СПб: типография Глазунова, 1866. - 464 с.
24. Теорія фінансів: Навч. посібник / За загальною редакцією Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.
25. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 383 с.
26. Эклунд К. Зффективная зкономика - шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них...): Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...