WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розв’язання структурних проблем податкової системи - Реферат

Розв’язання структурних проблем податкової системи - Реферат

соціального стандарту - регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати з поступовим запровадження погодинної оплати праці як у більшості розвинених країн. Тому необхідно заздалегідь закладати в механізм стягнення прибуткового податку з громадян зміни з урахуванням тенденцій щодо збільшення доходів громадян та підвищення життєвого рівня основної маси населення.
Сьогодні в Україні прибутковий податок з громадян за механізмом стягнення можна віднести до одного з найбільш складних через існування в чинній системі оподаткування 5 його ставок (якщо не враховувати неоподатковуваний мінімум, з якого податок не сплачується). Оподаткування доходів громадян здійснюється за складною прогресією, відповідно до якої дохід поділяється на частини, для кожної з яких встановлюється відповідна податкова ставка. При цьому більш високою ставкою обкладається не вся сума, а лише кожна наступна частина доходу. Це дає змогу реалізувати регулятивний потенціал цього податку.
Щодо причин втрати такого потенціалу, то це, перш за все, стосується розміру неоподатковуваного мінімуму. Сьогодні він складає 17 гривень. Основною метою надання цієї пільги є виведення з-під оподаткування доходів найменш забезпечених верств населення. Очевидно, щоб прибутковий податок з громадян відповідав принципу соціальної справедливості та виконував функцію стимулювання споживчого попиту населення, необхідно розмір неоподатковуваного мінімуму встановити щонайменше на рівні офіційної межі малозабезпеченості. Можливі наслідки запровадження такого підходу будуть наведені далі. Доцільно також передбачити процедуру щорічної індексації розміру неоподатковуваного мінімуму на рівень інфляції з метою запобігання сплати фізичними особами інфляційного податку. Крім того, потребують перегляду ставки цього податку. Максимально ставка прибуткового податку з громадян має дорівнюватися ставці податку на прибуток підприємств.
Якщо такий підхід буде закладено у реформування оподаткування доходів громадян, то на початковому етапі запровадження нововведень переважна частина платників будуть сплачувати цей податок за мінімальною ставкою. Але у міру зростання добробуту громадян і суспільства в цілому відбуватиметься формування середнього класу населення (за рівнем доходу), який буде сплачувати цей податок за вищими ставками. Таким чином, буде забезпечено соціальну справедливість та реалізовано принцип економічної обґрунтованості оподаткування.
З метою забезпечення гарантій соціального захисту малозабезпечених верств населення необхідно передбачити пільгове оподаткування доходів, отриманих пенсіонерами, інвалідами Великої Вітчизняної війни та їх сім'ями, інвалідами І та ІІ групи; до об'єкта оподаткування не включати доходи, отримані у вигляді стипендій, аліментів, суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій, суми допомоги за державним соціальним страхуванням і державним соціальним забезпеченням, компенсації за шкоду, заподіяну людині при виконанні нею службових обов'язків та у зв'язку із втратою годувальника.
Акцизний збір
Важливим видом непрямих податків є акцизний збір, який у сучасних податкових системах, зазвичай, займає друге місце після ПДВ як за значенням, так і за обсягом надходжень до бюджету. Акцизним збором обкладаються товари, які, як правило, не належать до предметів першої необхідності та рівень рентабельності яких досить високий. На наш погляд, внесення змін до справляння цього податку, (перегляд груп підакцизних товарів та ставок акцизного збору) зараз здійснювати недоцільно. Це призведе до розбалансування вже існуючого еханізму сплати акцизного збору, до зміни цін на підакцизні товари та, як наслідок, до перерозподілу споживчих переваг на ці товари. Тому збільшення частки акцизного збору в структурі податкових надходжень доходів Зведеного бюджету (відповідно до запропонованої моделі податкової системи) буде досягатися за рахунок зростання реальних доходів населення, збільшення сукупного попиту в країні, що сприятиме розширенню кола споживачів підакцизних товарів.
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа,1997. - 383 с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...