WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміцнення соціальної спрямованості податкових відносин - Реферат

Зміцнення соціальної спрямованості податкових відносин - Реферат

бізнес, податок на майно тощо).
У середньо- та довгостроковій перспективі деяке недоотримання доходів бюджету за статтею ППГ буде компенсовано:
1) збільшенням надходження ППГ за рахунок приросту доходів громадян;
2) збільшенням доходів бюджету від непрямих податків, оскільки зросте споживання;
3) абсолютна величина інших податків зросте, бо відбудеться збільшення ВВП.
Отже, на шальках терезівпереваги мають більшу вагу, ніж вади. У результаті це дало нам підстави вести мову про один з можливих напрямів подолання структурних проблем податкової системи України - через реформу ППГ.
Можна виділити й інші позитивні наслідки реформи оподаткування доходів фізичних осіб.
Якщо за умов переходу від командно-адміністративної формації до ринкового укладу соціально-економічної системи егалітарна функція податків впливає, головним чином, на такий параметр, як швидкість переходу, то у сталій ринковій економіці перерозподіл національного багатства через дію податків є причиною процесу дифузії власності. Цей феномен також є головною ознакою розвиненої ринкової економіки.
Дифузія власності - це процес розширення кількості дрібних власників промислового (виробничого) капіталу шляхом залучення до реального сектора економіки заощаджень громадян. Елементарним прикладом процесу дифузії власності у розвинених ринкових економіках є акціонування промислового капіталу.
Відзначимо, що цей процес є діалектичним наслідком дії егалітарної функції податків та динамічного розвитку всієї соціально-економічної системи країни. Щодо реалій українського сьогодення, то ще, звичайно, рано вести мову про виникнення цього феномена, оскільки питома вага споживання у доходах громадян є занадто великою. Тому не відбувається формування найбільш потужного і дешевого інвестиційного ресурсу в межах країни, бо сукупний рівень доходів основної маси населення України доволі низький. Незважаючи на це, не можна применшувати соціально-економічне положення середнього класу, яке для економіки країни, включаючи формування кінцевого попиту на товари і послуги, а також пропозиції робочої сили на ринку праці, має особливе значення.
Саме тому основні напрями підвищення ефективності податкової системи України ми бачимо лише у контексті соціального розвитку, коли державою будуть створені умови не лише для первісного збільшення доходів громадян, а й для появи надлишку доходів, який призведе до формування численного класу власників майна, а також матиме позитивні екстерналії в інших сферах соціального буття.
З постійним і стійким збільшенням перманентного доходу наведена поточна вартість грошових надходжень буде зменшуватися, а зростатиме цінність інвестиційних альтернатив з новими властивостями, наприклад, інвестиції у приватну або корпоративну власність, що є бажаним результатом економічних реформ. Вони також розраховані на отримання доходу, але не у короткостроковій, а в довгостроковій перспективі. Подібні зміни споживчих та інвестиційних пріоритетів слугуватимуть виникненню ефекту дифузії власності. Цей феномен, у свою чергу, є головною передумовою зростання економічної культури уряду і сприятиме усталенню спадкоємності між різними політичними генераціями.
Таким чином, вимоги виваженої та послідовної урядової політики щодо доходів громадян, підпорядкованої основним макроекономічним завданням розвитку, поставили Україну перед необхідністю радикальної реформи системи оподаткування доходів фізичних осіб, окремі складові якої обґрунтовані вище. Зміни такого характеру сприятимуть збільшенню доходів громадян і формуванню середнього класу як основи стабільності суспільства в цілому.
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...