WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України та оцінка її структури - Реферат

Податкова система України та оцінка її структури - Реферат

соціальне страхування, а також непрямих податків при дуже низькій частці прибуткового податку з населення. Для Німеччини, Італії та Англії найбільш значущі прибутковий та непрямі податки. Таке становище залежить від історичного розвитку країни, традицій, стану національної економіки тощо.
На схемі 3.1 наведена класифікація податків за характером податкового стягнення, їх поділ на прямі та непрямі, які притаманні чинній податковій системі України. Прямі податки, як відомо, стягуються відповідно до встановленої ставки чи фіксованої суми стосовно об'єкта оподаткування (доходу, майна платника податку). Для платника податку - це безпосереднє вилучення частини його доходу. Ці податки поширюють свою дію переважно на процеси виробництва та обігу продукції.
Непрямі податки не мають прямого характеру, вони сплачуються шляхом введення продавцями надбавок до ціни товарів та послуг, які купуються суб'єктом оподаткування і не характеризуються прямим зв'язком із його доходом та майновим цензом. Ці податки проявляються при розподілі та споживанні і поширюють свою дію на споживача, будучи податками на його витрати.
Хоча поділ податків на прямі та непрямі, як уже зазначалося, сьогодні не використовується у бюджетній практиці, при аналізі структури податкової системи він є найбільш значимим. Зміна співвідношення між прямими та непрямими податками здатна вирішальним чином вплинути на ефективність податкової політики. За рахунок оптимізації цього співвідношення можна пом'якшити ті глибокі протиріччя цільових установок, які стоять перед податковою системою. Маневрування таким співвідношенням (абстрагуючись у даному випадку від інших чинників) здатне визначити рівень виконання податковою системою її функціонального призначення.
Динаміка, що характеризує структуру податкових надходжень в Україні за характером податкового стягнення, представлена таблицею 3.3.
Аналіз структури останніх свідчить, що в Україні перевага надається непрямим податкам як основному джерелу податкових надходжень до бюджету. Їх частка протягом 1992-2000 років коливалася від 36,5 до 52,7і% податкових надходжень, у той час як частка прямих податків уструктурі податкових надходжень протягом останніх трьох років знаходиться в межах від 30 до 37 %. Цей вибір уряду можна пояснити тим, що він найкращим чином відповідає фіскальній спрямованості податкової політики, замість регуляторної, яка сприяє економічному розвитку. Не зважаючи на те, що в останні два роки має місце економічне зростання, воно є нестабільним, оскільки не враховує довготривалих чинників економічного росту. Розглянемо більш детально причини, які вплинули на зміну співвідношення між прямими і непрямими податками в загальному обсязі податкових надходжень (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Структура податкових надходжень за характером податкового стягнення (% до загальної суми доходів Зведеного бюджету)*
* Розраховано за даними Державного комітету статистики України, Державного казначейства України.
** Без внесків до Пенсійного фонду.
***Попередні дані.
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...