WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розвиток податкових важелів регулювання економіки - Реферат

Розвиток податкових важелів регулювання економіки - Реферат

ситуація. Якщо за відсутності будь-яких податків споживач купував Аx товару Х та Аy товару Y, то із введенням непрямих податків на обидва товари одночасно споживання товару Х впало до рівня Bx. Відповідно, споживання товару Y впало до рівня By. Як бачимо, використання податків прямо вказує на існування податкового тягаря, який виконує функцію обмежувача споживання. Можна казати, що застосування податків за економічними наслідками тотожне зменшенню доходу споживача. Хоча у цьому випадку не відбувається перерозподілу виробничих ресурсів завдяки регулятивним властивостям податків (структура споживання із введенням однакових податків на різні товари залишається незмінною, на що вказує форма прямої АВС), графічний аналіз вказує на іншу властивість податкової системи - фіскальну.
Цей приклад доповнює наш аналіз наочною демонстрацією фіскальної природи податків. Таким чином, якщо уряд через певні причини не бажає впливати на структуру споживання, то податкова система розглядається нами як суто фіскальний інструмент йогоекономічної політики.
Слід зазначити, що подібний аналіз є актуальним не лише для товарної структури споживання, а й для оподаткування інших макроекономічних змінних. Систему координат "товар Y - товар Х" завжди можна замінити на систему координат, наприклад, "споживання - заощадження". При цьому без ризику спотворення висновків непрямі податки на споживання, що застосовувалися до товарів, можна замінити на прямий податок на дохід (або відсоток) при аналізі відносно такої змінної, як заощадження. Регулятивний потенціал податкової системи можна буде показати з тим самим ефектом, що й у наведених вище випадках. Звісно, тут ми будимо виходити з тих самих припущень: дохід споживача є константою, а ціни товарів у періоді, що розглядається, - незмінні.
При цьому необхідно зауважити, що подібний статичний, з точки зору часу, аналіз є відправною точкою й для динамічного аналізу, коли вводиться головна екзогенна змінна багатьох економічних функцій - час. У разі необхідності динамічного аналізу треба накладати лише додаткові вихідні обмеження (умови) моделі та з їх дотриманням послідовно оцінювати більш складні мікро- або макроекономічні ефекти. З переходом від економічної статики до економічної динаміки втрати регулятивного потенціалу податкової системи не відбувається. Тільки ускладнюється процедура самого аналізу.
Відповідно наші висновки мають бути справедливими, якщо кількість товарів - не два, а значно більше61. Звісно, споживач розподіляє свій попит не між двома товарами. Їх кількість значно більша. Але обмеження нашого уявлення не дають можливості провести подібний аналіз стосовно, наприклад, 10 товарів. Принаймні, форми кривих байдужості у десятивимірному просторі будуть надто складним для графічного аналізу.
Вихідні припущення проведеного аналізу не зменшують його корисності. Варто зазначити, що при істотному збільшенні кількості товарів, які купує споживач, на перший план виходить проблема не просто податків, а податків як системи. Тобто необхідне чітке знання дії окремих елементів системи, їх результуючого ефекту. Теоретичні моделі, наведені у цьому параграфі, показують, що за допомогою маніпуляцій не лише окремими податками, а й структурою податкової системи уряд може досягати бажаних пропорцій основних мікро- та макроекономічних змінних. Для цього необхідна лише компетентність та чітке уявлення поставлених цілей, чого не можна сказати про реальну дійсність стосовно існуючої податкової системи України, суперечності якої розглянуті нижче.
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...