WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

здійснювати діяльність без такої постановки з подальшою самоліквідацією чи зупинкою виробництва і одночасним створенням нової фірми. Тобто, відповідальність за ці порушення невиправдано ліберальна. Враховуючи масовий характер таких випадків, пропонується законодавчо передбачити стягнення штрафу за них у розмірі всіх доходів, отриманих за період діяльності без постановки на податковий облік. Тобто відповідальність повинна узгоджуватися з сумою збитків, нанесених державі внаслідок несплати за цей період належних податків.
Спостерігається й інша практика. Малі підприємства після закінчення терміну отримання податкових пільг допускають різкий спад виробництва при одночасному зростанні витрат, а отже, зниження обсягів прибутку, який оподатковується. Тобто фактично існує узаконений спосіб уникнення від оподаткування прибутку.
Це наводить на думку про необхідність розробки спеціального Закону "Про державну реєстрацію". У ньому важливо передбачити пряме інформування підрозділами реєстраційних палат територіальних податкових інспекцій про кожний факт реєстрації. Необхідно заборонити реєстрацію керівників підприємств у якості індивідуальних підприємців без створення юридичної особи та відмовляти у реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності при наявності заборгованості за податками у їх засновників. Необхідно також анулювати свідоцтво про державну реєстрацію у якості індивідуального підприємця для осіб, які не пройшли перереєстрацію, та тих, які довгий час (2-3 роки) не подають відомостей про доходи чи багато разів притягувалися до адміністративної відповідальності за податкові порушення. У Законі потрібно ввести положення про обов'язкове декларування доходів, з яких формується уставний капітал підприємства, що реєструється.
Один з факторів, які слід покласти в основу роботи з платником податків, - це врахування способів порушення ним податкового законодавства. Умовно їх доцільно поділити на дві групи: пов'язані з приховуванням фінансово-господарської діяльності, та "бухгалтерські способи", пов'язані з неправильним обліком результатів фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. Таке розмежування необхідно покласти в основу диференціації міри відповідальності за їх допущення.
Основними порушеннями першої групи є такі: здійснення діяльності без реєстрації, ліцензії, постановки на податковий облік, приховування фінансово-господарських операцій з використанням розрахунків готівкою, рахунків "третіх" організацій з оформленням штучної дебіторської заборгованості, векселів та взаєморозрахунків, підставних чи фіктивних фірм, а також псевдоекспорт продукції та ін. Логічно, що основним шляхом підвищення ефективності боротьби з такими порушеннями слід вважати посилення кримінальної відповідальності за їх допущення. Щодо конкретних заходів, то необхідно прискорити прийняття спеціального закону про реєстрацію, підвищити рівень узгодженості цивільного, податкового та митного законодавства, посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення, здійснені у ході діяльності фірм-посередників.
Стосовно основних видів другої групи порушень, то тут слід виділити: заниження виручки від реалізованої продукції, підвищення собівартості продукції шляхом необґрунтованого віднесення на неї витрат, які повинні фінансуватися за рахунок прибутку. З метою їх усунення важливо лібералізувати фінансову відповідальність, оскільки практика переконує, що подібні заходи діють, насамперед, на законослухняного платника, який має труднощі у сучасній економічній ситуації, а конкретні заходи необхідно розробити у площині спрощення податкової системи, підвищення загального рівня податкової культури.
Таким чином, основні напрями розв'язання питань забезпечення податкових надходжень пов'язані з реалізацією стратегії, спрямованої на гармонізацію відносин між державою та платниками податків одночасно в усіх сферах економічного розвитку.
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...