WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Трансформація ролі держави в економіці та податкова система (пошукова робота) - Реферат

Трансформація ролі держави в економіці та податкова система (пошукова робота) - Реферат

господарювання "правил економічної гри" окреслює дії з нагляду за дотриманням законів, що фіксують економічну свободу функціонування суб'єкта підприємницької діяльності на тому чи іншому рівні.
При цьому важливо враховувати два можливих рівні державного впливу: на внутрішні умови існування інституціонального середовища функціонування суб'єктів господарювання та на "зовнішні ефекти". Перший спричинений кількома аспектами: 1) ринки не завжди сприяють ефективному розміщенню ресурсів, якщо конкуренція обмежена або її не існує; 2) крім правової та договірної системи, немає іншого засобу, щоб забезпечити ефективне функціонування ринку; 3) суспільні цінності не знаходять відображення у ринкових рішеннях, але відіграють роль у визначенні зайнятості, цін та економічного зростання"29. Тобто у такому разі можливості дій держави здатні реально впливати на процеси формування змістовної характеристики функціонування як окремого, так і загального об'єкта господарювання. Другий рівень, пов'язаний із зовнішніми ефектами, необхідний тоді, коли "корисність одного індивіда залежить не тільки від товарів та послуг, які він придбав і спожив, але і від діяльності якогось іншого індивіда", коли "діяльність якогось суб'єкта впливає на добробут іншого позаринковим чином"30.
У результаті цих позицій державне регулювання має формуюче значення через зміни у загальному інституціональному середовищі. Воно прямо впливає як на кінцевий продукт виробництва, так і на зміну умов функціонування конкретних суб'єктів господарювання. Це визначає і його місце при обґрунтуванні загальної концепції державного регулювання економіки.
По-друге, до сфери дій держави належать дії, які стосуються безпосереднього її втручання в економіку. Ця сфера може бути окреслена як форма прояву особливої здатності держави створювати організаційно-економічні умови для функціонування окремого суб'єкта господарювання. Вона включає такий вплив держави, коли, "встановлюючи норми, правила, обмеження, квоти, пільги, дозволи, винятки та інше, вона змінює напрями та масштаби руху економічних ресурсів, роблячи їх розміщення менш ефективним. Наприклад, регулюючи ціни на споживчі товари, на продукцію та послуги "природних" монополій, державаштучно субсидіює одні товари і піднімає ціни на інші, спотворюючи тим самим орієнтири споживчих переваг і затримуючи назрілу адаптацію структури попиту"31. Така економічна діяльність означає, що держава здійснює вплив на суб'єкта господарювання, формуючи його можливі дії через обмеження сфери вибору економічного рішення при виконанні ним основних функцій.
У групі форм такого прояву державного впливу особливе місце належить податковим, оскільки останні, змінюючись, змінюють і всі інші складові державного втручання в економіку. Зрозуміло, що в першу чергу їх дія впливає на ефективність функціонування конкретних суб'єктів господарювання, з одного боку, а з іншого - на можливість виконання державою своїх функцій у цілому. Це актуалізує завдання обґрунтування необхідності таких дій та відпрацювання механізму оподаткування для уникнення негативного впливу на процес раціональної організації спільних дій усіх учасників господарських процесів. Це означає, що однією з визначальних проблем в українському суспільстві є узгодженість через систему оподаткування різних інтересів усіх членів суспільства. Здатність держави впливати на суб'єкти господарювання через податки повинна ґрунтуватися на їх адекватній реакції, тобто їх спроможності будувати і реалізовувати власну стратегію
Література:
1. Азаров Н., Лекарь С., Лощинин М., Чушкал Д. Эконометрия физических лиц Украины // Экономист. - 2001. - № 1. - С. 37-53.
2. Анализ экономики: страны, рынок, фирма / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 1999. - 304 с.
3. Андрущенко В. Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки // Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 43-46.
4. Андрущенко В.Л. Фіскально-бюджетний інституціоналізм: копроміс етатизму та антиетатизму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Економічні науки. - 2000. - № 3. - С. 16-20.
5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
6. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. - Н.: Лада, 2000.
7. Банхаева Ф.Х. Методологические и теоретические положения налогообложения // Налоговый вестник . - 1999. - № 11. - С. 18-20.
8. Бараулин С.В. Налоги как цена услуг государства // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
9. Бруньов В.В. Монетизація економіки України // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 118-122.
10. Брызгалин А.В. Организационные принципы Российской налоговой системы // Финансы. - 1998. - № 3. - С. 33-35.
11. Брячихин А.М. Как найти выход из финансовых трудностей? // Финансы. - 1995. - № 3. - С. 26-28.
12. Буряковський В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 1998. - 611 с.
13. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми // Фінанси України. - 1996. - № 3-4. - С. 5-28.
15. Вишневский В.П. К вопросу о налоговой и бюджетной политике Украины: Макроэкономический аспект. - Донецк, 1993. - 63 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т экономики промышленности).
16. Волобуев В. Бюджет и макроэконоимческая политика правительства Б. Клинтона // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 5. - С. 29.
17. Воротин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист. - 2001. - № 5. - С. 11-21.
18. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 560 с.
19. Гайдар Е. Тактика реформ и уровень государственной нагрузки на экономику // Вопросы экономики. - 1998. - № 4. - С. 4-14.
20. Гвоздева Е., Каштурок А., Олейник А., Патрушев С. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 15-45.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
22. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки України // Економіст. - 1999. - № 3. - С. 16-28.
23. Глазьев С. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста // Российский экономический журнал. - 1999. - № 1. - С. 22; № 2. - С. 14-32.
24. Головко В. Українська економіка у І півріччі (макроекономічний аспект) // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 42-61.
25. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. - М.: Анкил, 1992. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...