WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

08.10.93
№ 23015/11.
Згідно з Законом України "Про податок на додану вартість" операції з видачі і погашення кредитів звільняються від податку на додану вартість, за винятком двох операцій, які є об'єктом оподаткування: 1) операції по передачі права власності на об'єкти застави позичальникові
(кредиторові) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця (п. 3.1.1 Закону) і 2) операції по ввезенню (пересиланню) майна за договорами застави, іпотеки (п. 3.1.2 Закону). Заставне майно відображається у позичальника на забалансовому рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". Підставою для відображення операцій в обліку є відповідний запис у Книзі запису застави, форма і порядок ведення якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93 №14.
Оплата відсотків за надані кредити провадиться в строки, визначені кредитною угодою, шляхом перерахування позичальником банку кредитору коштів платіжними дорученнями. Відсотки за кредит у бухгалтерському обліку відображаються записом по дебету рахунка 951 "Відсотки за кредит" і кредиту рахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками".
Несвоєчасна оплата відсотків за кредит може спричинити нарахування і стягнення пені з позичальника. Розмір пені розраховується виходячи Із суми простроченого платежу, кількості днів прострочення і ставки, яка, однак, не може бути більшою, ніж подвоєна облікова ставка НБУ, що діяла у період нарахування пені (ст. З Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Сплата пені в бухгалтерському обліку відображається по дебету рахунка 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" в кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ
"Рахунки в банках".
Основні бухгалтерські проводки по обліку кредитних операцій
Зміст господарської операції Дебет
рахунка Кредит
рахунка
Короткострокові кредити банку:
- видані готівкою в касу позичаль-
ника 301 601
- зараховані на поточний рахунок
позичальника 311 601
- використані на відкриття акреди-
тива; придбання лімітованих чеко-
вих книжок 313 601
- спрямовані на оплату розрахунко-
во-платіжних документів поста-
чальників за відвантажені товар-
но-матеріальні цінності (виконані
роботи, послуги) 631 601
- спрямовані на погашення забор-
гованості перед бюджетом по по-
датках та інших платежах 64 601
- використані на погашення забор-
гованості по збору на обов'язко-
ве державне соціальне і пенсійне
страхування 65 601
- передані дочірнім підприємствам 682 601
- використані на погашення довго-
строкового кредиту 50 601
Нараховано відсотки банку за корис-
тування кредитами 951 684
Перераховано з рахунка позичальни-
ка банку:
- в погашення основного боргу 601 311
- відсотки за кредит 684 311
Погашення основного боргу шляхом
п родажу бан ку-к редитору векселів,
отриманих від третіх осіб:
- на суму основного боргу 601 341
- на суму відсотків за кредит 951 341
- на суму облікового дисконту 952 341
Реалізація об'єкта застави:
1) якщо предметом застави є
основні засоби:
- на суму коштів, отриманих від
продажу застави 311 746
- на списання первинної вартості
об'єкта застави 97 10
- на списання суми зносу об'єкта
застави 131 74
- на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором 97 93
- на суму податку на додану вар-
тість з реалізації застави 97 64
2) якщо предметом застави с
товарно-матеріальні цінності:
- на суму коштів, одержаних від
продажу застави 311 746
- на списання облікової вартості
товарно-матеріальних цінностей 97 20, 22
та ін.
- на суму ПДВ з реалізації застави 97 64
- на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором 97 93
3) якщо предметом застави є
цінні папери:
- на суму коштів, отриманих від
продажу застави 37 746
- на облікову вартість цінних паперів 97 58
Спрямування коштів, одержаних від
продажу застави:
- на погашення основного боргу по
кредитах 601 37
- на суму нарахованих відсотків 95 37
- на суму штрафних санкцій 94 37
- на суму різниці між виручкою від
продажу застави І сукупними ви-
могами кредитора (ст. 25 Закону
України "Про заставу") 311 37
Спецпозиковий рахунок
Оплачено банком розрахунково-платіжні
документи постачальників за одержані
товари за відпускними цінами 63 60
Зараховано на спеціальний рахунок
виручку від реалізації товарів (робіт,
послуг) 60 36
Зараховано на спеціальний рахунок
позичку, надану банком 60 60
Перераховано за платіжними доручен-
нями на основний поточний рахунок
торговельного підприємства реалізова-
ну торгову націнку та суму податку на
додану вартість (що увійшли до вируч-
ки від реалізації) 311 60
Погашено заборгованість банку по
раніше наданих короткострокових
кредитах для розрахунків з поста-
чальниками 60 31
Довгострокові кредити банків:
Використані для оплати розрахунково-
платіжних документів постачальників за
поставлені будівельні матеріали, конст-
рукції і деталі тощо 63 50
- використані для оплати розрахун-
ково-платіжних документів підряд-
чиків за виконані і прийняті за
актами будівельно-монтажні робо-
ти 63 50
- на виставлення акредитивів; прид-
бання розрахункових чекових
книжок 313 50
- заброньовані банком на окремому
рахунку для погашення позик, на-
даних на оплату Імпортних машин
і обладнання, у зв'язку з пору-
шенням строків передачі в монтаж 313 50
Погашення кредиту банку, наданого
на оплату імпортного обладнання,
переданоґо підрядчику в монтаж 50 313
Переоформлення непогашеного до
кінця строку короткострокового кре-
диту в довгостроковий 60 50
Суми довгострокових кредитів банків,
використані на покриття витрат по
впровадженню нової техніки, на
вдосконалення технології виробництва
та інші роботи капітального характе-
ру, використані:
- на оплату розрахунково-платіжних
документів за поставлені будівельні
матеріали; підрядчикам за виконані
роботи 63 50
- видані в касу готівкою для вип-
лати заробітної плати, премій, ви-
нагород 30 50
- на сплату податків та інших
обов'язкових платежів до бюджету 64 50
- на сплату збору на соціальне та
пенсійне страхування 65 50

 
 

Цікаве

Загрузка...