WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України - Реферат

Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України - Реферат


Реферат на тему:
Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України
Державна податкова служба України за роки незалежності утвердилася як інформаційно розвинений, професійно керований орган виконавчої влади.
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 636 схвалено "Програму формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджету і державних цільових фондів".
Виконання цієї Програми вимагало кардинальних перетворень в організації діяльності податкових органів.
Одним із суттєвих елементів започаткованої в нашій країні адміністративної реформи стала поступова зміна докорінних принципів функціонування податкової системи. Стратегічне завдання її подальшого реформування полягає в тому, щоб сприяти сталому економічному зростанню, поглибленню ринкових перетворень, розвитку підприємництва і в результаті цього - задоволенню нагальних потреб держави та суспільства.
Назріла необхідність проведення масово-роз'яснювальної роботи серед широкого загалу, спрямованої на виховання суспільної свідомості, досягнення взаєморозуміння, налагодження партнерських стосунків між державою і платниками податків.
Зростає рівень податкової культури громадян і фаховий рівень співробітників податкових органів. Про це неодноразово йшлося на сторінках спеціалізованих періодичних видань, на різного роду семінарах і "круглих столах" на податкову тематику. Однак формування свідомого ставлення громадян до виконання конституційного обов'язку - сплати податків - залишається нагальним, першочерговим завданням програми модернізації податкової служби. Причому проблема вже визріла до того рівня, коли, як зазначають податківці-практики, необхідне й теоретичне її дослідження, робота над понятійним апаратом і структурою.
Важливість і актуальність розгляду проблеми формування податкової культури в умовах модернізації ДПС України зумовлена рядом обставин: по-перше, виходом держави на якісно новий рівень міжнародних відносин і готовністю вступити до європейських інститутів; по-друге, новому періоду розвитку держави повинна відповідати сучасна філософія освіти й мислення, нові педагогічні технології навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток податкової культури у податківців і платників податків; по-третє, стан податкової культури і податковий правопорядок суттєво впливають на авторитет як ГУПМ ДПАУ, так і ДПС України, формування громадської думки стосовно відповідності своєму прямому призначенню податкового корпусу; по-четверте, зростанням ролі філософсько-соціологічних, соціально-психологічних, етико-естетичних і лінгвістичних аспектів спілкування, що розкривають комплекс понять про закони спілкування, необхідність підвищення комунікативної культури і її специфіки у професійній діяльності податківця; по-п'яте, об'єктивною необхідністю покращання культури мовлення податківця як сукупності і системи комунікативних характеристик мовлення: правильності, чистоти, точності, логічності, багатства (різноманітності), виразності, доцільності, відповідності ситуації спілкування.
Метою статті є з'ясування суті податкової культури, підвищення особистої культури податківця, розкриття завдань комунікації і встановлення системи засобів для їх реалізації.
Який же зміст вкладається у поняття "податкова культура"?
Безперечно, розглядаючи податкову культуру, необхідно пам'ятати, що вона є складовою поняття культури - не менш складного і багатогранного явища суспільного життя. У наукових джерелах нараховується понад 400 його визначень, що пояснює складність і його вивчення.
Аналіз наукової, науково-методичної літератури свідчить про відсут-ність єдиного підходу до визначення податкової культури. О.М. Виходець, Є.А.Кизилова вважають, що податкова культура - це своєчасна сплата податків та обов'язкових відрахувань до державних цільових фондів у терміни, передбачені законодавчими та нормативними документами [1].
Таке визначення дещо перегукується з тлумаченням поняття "податкова дисципліна", що дається В. Сулимом: належне виконання суб'єктами податкових правовідносин, встановлених для них нормами податкового права обов'язків [2].
Т. Воїнова, О. Павленко під податковою культурою розуміють "рівень розвитку суспільства, виражений в існуючих нормах системи оподаткування, глибині податкових знань населення, умовах розвитку підприємництва, а також в усвідомленні необхідності виконання податкових зобов'язань [3].
Вважаємо, що наведені тлумачення не зовсім повно і точно визначають поняття. На нашу думку, податкова культура - це соціально-економічні, психолого-педагогічні взаємовідносини між платником податків і податківцем на основі досконалого знання податкових законів і нормативно-правових документів, культури спілкування, культурно-моральні, етичні та професійні складові гарантування безпечної податкової діяльності та своєчасного наповнення бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.
Тобто поняття податкової культури стосується не лише самих платників податків, а й інших суб'єктів суспільного життя - суб'єктів податкових правовідносин: держави, органів місцевого самоврядування.
Логічно починати формування податкової культури передусім з працівників податкових органів - представників держави, адже ефективність роботи будь-якої системи в першу чергу залежить від рівня кваліфікації працівників, від їх ставлення до професійної діяльності, від морально-етичних та особистих якостей.
Необхідно враховувати реалії та труднощі перехідного періоду. Законодавча база України як молодої держави перебуває на стадії формування і далека від досконалості. Податкове законодавство не виняток. Ще багато питань потребують врегулювання та доопрацювання. За таких умов надзвичайно важливо не погіршувати ситуацію ще й непрофесійними діями податківців.
Найближчими безпосередньо до платників податків є низові ланки державної податкової служби - податкові інспекції. Тому якість їхньої роботи з населенням є одним з вирішальних факторів успіху діяльності у цьому напрямі.
Кожен крок податкового інспектора має чітко відповідати закону, платники податків повинні бути надійно захищені від перевищення повноважень та зловживань з боку працівників податкової служби. Необхідно забезпечити баланс між правами та обов'язками податківців і платників податків.
Потрібно зазначити, що протягом кількох останніх років спостерігаються якісні зміни кадрового потенціалу податкової служби. 80 відсотків працівників ДПС мають вищу освіту (правда, інколи це базова економічна, юридична тощо), інші продовжують навчання. Більше третини фахівців - молоді люди віком до 30 років. У Національній академії ДПС України навчається понад 10 тисяч студентів - кваліфікований потенціал служби, який втілюватиме в життя завдання її модернізації. Протягом 2001 року у відомчих навчальних центрах підвищили фаховий рівень понад 7тисяч працівників податкових органів . А в рамках проекту модернізації ДПС, який реалізується за підтримки Світового банку, буде реалізовано програму міжнародного співробітництва у

 
 

Цікаве

Загрузка...