WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прогнозування розміру податку з прибутку підприємств - Реферат

Прогнозування розміру податку з прибутку підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Прогнозування розміру податку з прибутку підприємств
Однією з головних складових реформування і розвитку економіки нашої країни, забезпечення її фінансової стабільності є розробка науково обґрунтованої концепції оподаткування.
Створення досконалої податкової системи - це найсерйозніша проблема, яку необхідно вирішити у процесі реформування економіки України. Проте розв'язання багатьох проблем фінансового забезпечення держави неможливе лише на рівні прийняття нових чи удосконалення чинних правових актів із питань оподаткування. Докорінно поліпшити фінансові відносини необхідно шляхом проведення істотних макроекономічних перетворень, у тому числі й на рівні податкової системи, тому процеси ринкових перетворень потребують уваги до дослідження теоретичних і практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефе-ктивності функціонування підприємств.
Податкова політика держави будь-якої країни повинна вирішувати подвійне завдання: оптимізувати рівень оподаткування з метою стимулювання розвитку підприємств та забезпечити надходження до бюджетів коштів, достатніх для задоволення потреб держави і виконання нею своїх функцій.
Згідно із Законом України "Про систему оподаткування", затвердженим постановою Верховної Ради України 18.02.97, господарюючі суб'єкти є платниками податків та інших обов'язкових платежів і зборів до бюджету та позабюджетних фондів. Насамперед вони сплачують податок на прибуток. Прибуток є головним показником фінансово-господарської діяльності підприємств, тому надзвичайно актуальною є проблема вивчення впливу податку на прибуток на ефективність діяльності господарюючих суб'єктів, адже саме отримання прибутку - кінцева мета будь-якої діяльності.
Хоча в структурі податкових надходжень податок на прибуток займає одне із головних місць, він не повинен зводити нанівець зацікавленість пiдприємств в економічній активності, тому удосконалення системи прибуткового оподаткування юридичних осіб було й залишається одним із найголовніших завдань податкової реформи.
Одним із шляхів збільшення доходів підприємства є оптимізація податків за допомогою методів імітаційного моделювання, зокрема методу автоматного моделювання.
Розглянемо застосування методу імовірносно-автоматного моделювання при оптимізації прибутку підприємств. Цей метод був розроблений в Інституті кібернетики НАН України і виявився дуже ефективним при побудові моделей прогнозування складних економічних систем, зокрема податкових процесів [1-3].
До переваг методу необхідно віднести:
1) простоту відображення алгоритмічних і структурних особливостей певних систем;
2) можливість максимальної уніфікації побудови моделі;
3) стандартизацію імітаційного алгоритму та програмної реалізації.
Застосування автоматного моделювання найбільш доцільне у дослідженнях складних динамічних імовірнісних систем, до яких і належить податкова система.
Головними поняттями автоматного моделювання є ймовірний автомат та система імовірнісних автоматів.
Під імовірнісним автоматом розуміємо об'єкт, якому властивий внутрішній стан, здатний сприйняти вхідний сигнал і видати вихідний. Запропонований для розгляду автомат є дискретним ініціальним імовірнісним автоматом Мура з детермінованими виходами. Зміна станів ав-томатів і видача вихідних сигналів виконується тільки в цілі моменти часу, початковий стан автомата чітко зафіксований. Імовірнісний фактор впливає тільки на формування внутрішнього стану автомата. Значення вихідного сигналу залежить від значення вхідного сигналу тільки через внутрішній стан. Правило, на основі якого формуються стани автоматів у кожний мо-мент часу, повинно залежати взагалі від стану, а також враховувати імовірнісні властивості, що беруть участь у функціонуванні автомата.
Найзручніше описувати автомати за допомогою таблиці умовних функціоналів переходів (ТУФП).
Імовірнісно-автоматна модель вважається заданою, якщо визначено всі автомати, а також вказано, чи є зв'язки для кожної впорядкованої пари автоматів системи, чи їх немає.
Розглянемо підприємство, що сплачує прибутковий податок. Нехай валовий дохід підприємства є випадковою величиною x1, а валові витрати - випадковою величиною x2. Основні фонди підприємства діляться на три групи з амортизаційними ставками a1, a2, a3. Суми витрат основних фондів кожної групи є випадковими величинами h1, h2, h3. Виведені фонди кожної групи також є випадковими величинами q1, q2, q3. Ставка податку на прибуток складає b. Податок виплачується щоквартально. Необхідно промоделювати дану систему оподаткування.
Модель будується за допомогою методу автоматного моделювання.
Задамо такі внутрішні стани моделі:
a1(t) - випадкова величина x1, валовий дохід підприємства на момент t;
a2(t) - випадкова величина x2, валові витрати підприємства на момент t;
a3(t) - амортизаційні відрахування з трьох фондів на момент t;
a4(t) - накопичені податкові відрахування на момент часу t;
b1(t) - балансова вартість 1-ї групи основних фондів;
b2(t) - балансова вартість 2-ї групи основних фондів;
b3(t) - балансова вартість 3-ї групи основних фондів;
c1(t) - сума витрат 1-ї групи основних фондів, випадкова величина h1;
c2(t) - сума витрат 2-ї групи основних фондів, випадкова величина h2;
c3(t) - сума витрат 3-ї групи основних фондів, випадкова величина h3;
d1(t) - випадкова величина q1, виведені фонди 1-ї групи на момент часу t;
d2(t) - випадкова величина q2, виведені фонди 2-ї групи на момент часу t;
d3(t) - випадкова величина q3, виведені фонди 3-ї групи на момент часу t.
Таблиця умовних функціоналів переходів
Коментар до побудованої моделі.
Що стосується автоматів А1 та А2 - вони очевидні.
Автомат А3 - амортизаційні відрахування від фондів, що складаються із суми балансових вартостей цих фондів, помножених на амортизаційні ставки, що відповідають цим фондам.
Автомат А4 - накопичені податкові відрахування, що складаються з тих нарахувань, які були в попередній момент часу, з додаванням податку на прибуток за поточний момент автоматного часу. Прибуток дорівнює різниці між доходом підприємства та валовими витратами і амортиза-ційними відрахуваннями.
Автомат В1 - балансова вартість 1-ї групи основних фондів складається з тієї вартості, що була в попередній момент часу з додаванням витрат цієї групи основних фондів 1-ї групи та амортизації цих фондів.
Аналогічні міркування застосовуються для автоматів В2 та В3 автоматної моделі.
Графік міжавтоматних зв'язків зображено на рис. 1.
Рис. 1. Графік міжавтоматних зв'язків
Приклад розрахунку моделі на умовних даних.
Вхідні дані:
x1 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (50; 5);
x2 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (25; 3);
h1 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (10; 1);
h2 - нормально розподілена випадкова величина зпараметрами (15; 1);
h3 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (20; 3);
q1 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (5; 1);
q2 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (10; 1);
q3 - нормально розподілена випадкова величина з параметрами (12; 1);
a1 = 2 %; a2 =10 %; a3 = 5 %; b = 13 %.
Результати розрахунку моделі
У результаті моделювання податку на прибуток підприємств визначається динаміка податкового надходження як фінансового результату його діяльності.
Таким чином, прогнозування податку з прибутку підприємств із застосуванням методу імітаційного моделювання є доцільним. Це дозволить оптимізувати податки господарюючих суб'єктів і є одним із шляхів збільшення їх доходу.
Основні теоретичні і практичні положення і висновки статті можуть бути використані в практичній діяльності підприємств і подальших дослідженнях з проблем оптимізації та прогнозування оподаткування господарюючих суб'єктів.
Література:
1. Бакаев А.А., Костина Н.И., Яровицкий Н.В. Имитационные модели в экономике. - К.: Наукова думка, 1978. - 304 с.
2. Kostina N. Automaton modeling as Instrument for the Forecasting of Complex Economic Systems. 21th International Conference of the System Dynamics Society. - July 20-24. - New York City, USA, 2003 - Р. 79-86.
3. Костіна Н.І., Перехрест Л.М. Концепція автоматного моделювання прибутку підприємств // Вісник Технологічного університету України: Частина 2. - Т. 1. Економічні науки. - Хмельницький, 2003. - С. 201-204.

 
 

Цікаве

Загрузка...