WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Понятійний апарат фіскальної політики сприяння підприємництву - Реферат

Понятійний апарат фіскальної політики сприяння підприємництву - Реферат

підприємництву. З-поміж сфер виділяють і сферу місцевого самоврядування. Фіскальна політика повинна сприяти зміцненню фінансової бази місцевого самоврядування, забезпеченню його фінансової незалежності на основі стабільності норма-тивів відрахувань від сум загальнодержавних податків до місцевих бюджетів та нормативів місцевих податків.
Методи фіскальної політики слід розуміти як сукупність способів і прийомів, за допомогою яких стимули чи важелі цієї політики впливають на фінансово-економічні процеси в країні чи окремих її регіонах, на рівень податкового навантаження на доходи підприємств, доходи населення, вирішуються інші макроекономічні чи мікроекономічні завдання. Прикладами методів фіскальної політики є методи: диференціації ставок нарахування (регулювання сум платежів диференціацією ставок ); стимулювання (випуску автомобілів звільненням їх виробника від сплати окремих податків); податкового кредитування (надання податкових кредитів); метод пільг (надання податкових пільг з метою заохочення вкладення інвестицій) тощо. Держава, використовуючи інструментарій фіс-кальної політики і методи її реалізації, повинна регулювати відтворювальний процес у виробництві продукції, техніко-технологічній базі підприємств;сприяти створенню усім учасникам сприятливо-адаптивних (а не рівних, як вважається) умов інноваційно-інвестиційної діяльності; надання пільг пріоритетним, фінансово вигідним для держави сферам.
Механізм реалізації фіскальної політики - це узаконений порядок справляння податків, зборів, обов'язкових платежів, впливу на фінансово-економічні явища і процеси у підприємницькій діяльності, формування доходів бюджетів за допомогою зміни системи податків, фіскальних регуляторів, важелів, стимулів тощо. Сучасний механізм податкової (фіскальної) політики полягає в наступному: макроекономічному регулюванні фінансово-економічного становища підприємств, встановленні на законодавчому рівні і проведення єдиної загальнодержавної економічної політики стосовно внесення платежів до бюджету; наданні права АР Крим і місцевим органам влади щодо визначення видів, ставок і періодичності надходження місцевих податків і зборів у доходи своїх бюджетів; установленні обов'язковості оподаткування прибутків підприємств і підприємців незалежно від джерела їх отримання; централізованому встановленні і застосуванні податкових ставок та їх диференціації; розвитку системності у побудові податкового механізму; застосуванні єдиних податкових ставок сплачуваних податків юридичними та фізичними особами; забезпеченні органами державної податкової служби України суворого контролю за своєчасністю і правильністю сплати податків; обмеженні надання податкових пільг; жорсткості механізму справляння і покарання за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів тощо.
Елементами механізму податкової політики якраз і є фінансові стимули своєчасності і повноти сплати податків, великі штрафи за порушення податкового законодавства, навіть нерідко, на нашу думку, надмірні. Необхідно погодитися з думкою, що "основою податкової політики має бути не жорсткість чи лібералізація податкового законодавства, а розробка важелів, методів комплексного впливу на економічні процеси, що відбува-ються в країні" [1, с. 436]. Але досягнення цього потребує подальшого вивчення впливу застосування податків на результативність підприємництва і відповідно вдосконалення податкового законодавства стосовно його дії у різних напрямах економіки, зокрема у напрямі забезпечення стимулювання інвестиційного процесу у сфері підприємництва, інновацій, адаптивного до досягнення тенденцій зниження ринкових цін тощо.
При обґрунтуванні положень фіскальної політики актуальним є питання напрямів цієї політики. У літературі це питання тлумачиться по різному, в тому числі виділяються головні напрями податкової політики, просто напрями, напрями змішуються з сферами податкової політики тощо. Одним з напрямів податкової політики є створення умов для розвитку підприємств харчової і легкої промисловості, які використовують передову техніку і технологію на основі залучення іноземних інвестицій приватних підприємців [1, 436]. З цим положенням можна згодитись, але інвестиції слід шукати в середині країни. Однак тут розглядаються галузі, на які поширюється податкова політика. До числа напрямів податкової політики віднесено "розширення сфери малого бізнесу як джерела підвищення зайнятості населення та його активності в умовах структурних перетворень в економіці України та зростання безробіття"[ 1, 436]. Оскільки в Україні безробіття не зменшується, слід вважати, що і податкова політика не сприяє підприємництву.
Подальше реформування законодавства, що забезпечує наповнення бюджетів, дозволить втілити у життя очікуваний підприємцями стратегічний напрям фіскальної політики - зниження бюджетних відрахувань від фінансових ресурсів вітчизняного товаровиробника. Це зниження повинно здійснюватися у першу чергу через зменшення нарахувань на фонд оплати праці. Ми вважаємо, що рівень тиску - поняття відносне, один фактор податкового тиску, хоч він і суттєвий, має різні форми, але проблеми щодо процвітання чи загубленості виробництва не вирішує.
На державному рівні до основних напрямів фіскальної політики слід віднести: удосконалення механізму справляння податків і зборів, спрощення процедур, пов'язаних з фіскальною звітністю; розширення бази нарахування за рахунок скасування необґрунтованих у подальшому пільг з одночасним зниженням ставок на існуючі види податків і зборів; скасування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів), що займають невелику питому вагу у надходженнях; зниження податкового навантаження на фонд оплати праці і сприяння росту цього фонду; розширення бази нарахування за рахунок бюджетування доходів від нерухомості; розширення бази нарахування і посилення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Фіскальна політика повинна забезпечувати стимулювання через систему відрахувань процесу накопичення підприємцями капіталу, розширення інвестиційних процесів і зростання заощаджень громадян як вагомого джерела таких інвестицій.
Визначені положення податкової політики пропонується включити до проекту Податкового кодексу України.
Література:
1. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 541с.
2. Хомяков В., Белінська В. Методика оцінки впливу амортизаційної політики на окупність капітальних вкладень // Економіка України. - 1999. - № 2. - С. 28-36.
3. Дикань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є.Б. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. - 1999. - № 4. - С. 107-112.
4. Податкова система України: Підручник / М. В. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. Пятаченко та ін.; За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. - 743 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...