WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції. - Реферат

Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції. - Реферат

певного доходу звітного періоду. Такі витрати підлягають відображенню у складі того звітного періоду, у якому вони відбулися (п. 7 Положення 16). До таких операційних витрат належать:
" адміністративні витрати;
" витрати на збут; .
" інші витрати операційної діяльності.
Для обліку операційних витрат використовують рахунки 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 97 "Інші витрати операційної діяльності".
Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначено для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому, зокрема:
" загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати та ін.);
" витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
" витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона;
" винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна тощо);
" витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
" амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
" витрати на урегулювання спорів у судових органах;
" податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої вартості продукції (робіт, послуг);
" плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
" інші витрати загальногосподарського значення.
Адміністративні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 92 "Адміністративні витрати", в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Рахунок 93 "Витрати на збут" призначено для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) готової продукції (товарів, робіт, послуг):
" витрати пакувальних матеріалів для затарення готової продукції на складах готової продукції;
" витрати на ремонт тари;
" оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
" витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);
" витрати на передпродажну підготовку товарів;
" витрати на відрядження працівників, які зайняті збутом;
" витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів) робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона
тощо);
" витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) згідно з умовами договору (базису) поставки;
" витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
" інші витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів. робіт, послуг).
Витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів), відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 93 "Витрати на збут", наприкінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" призначено для обліку інших операційних витрат, у тому числі:
" витрат на дослідницьку роботу та розробки;
" собівартість реалізованої Іноземної валюти;
" собівартість реалізованих виробничих запасів;
" сума безнадійної дебіторської заборгованості;
" створення резерву сумнівних боргів;
" втрати від знецінення запасів;
" недостачі і втрати від псування цінностей;
" визнані штрафи, пеня, неустойки;
" інші витрати операційної діяльності (витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та ін.).
Зазначені операційні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності", в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат оперативної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), наведено в таблиці 7.1.
Облік витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства
До витрат, які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, але які також не підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг), належать:
- фінансові витрати
- втрати від участі в капіталі
- інші витрати.
Облік зазначених витрат ведеться на рахунках: 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати".
Суб'єкти малого підприємництва облік затрат на інвестиційну і фінансову діяльність відображають на рахунку 85 "Інші затрати".
Рахунок 95 "Фінансові витрати" призначено для обліку витрат фінансової діяльності підприємства.
Фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
Рахунок 95 "Фінансові витрати" ведеться за субрахунками:
951 "Відсотки за кредит",
952 "Інші фінансові витрати".
На дебеті рахунка 95 "Фінансові витрати" та його субрахунків відображається сума визнаних витрат; по кредиту - списання відображених витрат на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.
На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням
відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу та Ін.
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" призначено для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.
Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів (наприклад, платежі з придбанням основних засобів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо).
Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій

 
 

Цікаве

Загрузка...