WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат

Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат


Реферат на тему:
Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків
Історичний досвід, здобутий Україною за роки незалежності, переконливо свідчить, що ефективне державне регулювання суспільних відносин, в тому числі й економічних, є не тільки важливою передумовою суспільного розвитку, але й нагальною необхідністю економічного зростання. Необхідність і важливість державного регулювання економіки не тільки доведена провідними науковцями світу, але й підтверджена історичним досвідом розвитку більшості національних економік. Одним із важливих і дієвих інструментів державного регулювання економіки є державна податкова політика.
Перехід України до ринкової економіки обумовлює необхідність ефективного використання державної податкової політики з метою прискорення реалізації економічних і соціальних реформ. Зауважимо, що вітчизняний інститут державної податкової політики є порівняно новим суспільним інститутом, початок формування якого було покладено лише з проголошенням Україною незалежності, оскільки в соціалістичній системі господарювання функціонування зазначеного інституту як необхідного і важливого інструменту державного регулювання економіки нівелювалося.
Аналізуючи сучасний стан податкових правовідносин в Україні, слід зазначити, що характерною їх особливістю на даному етапі суспільного розвитку є наявність численних конфліктів між контролюючими органами в сфері оподаткування та платниками податків. Існування останніх ускладнює процес адміністрування податків, призводить до збільшення його собівартості, сприяє підвищенню рівня соціальної напруженості в суспільстві.
Зазначимо, що особливої актуальності та вагомості вирішення проблеми гармонізації відносин набирає сьогодні - в період реалізації адміністративної та податкової реформ, важливим напрямом яких є перегляд і вдосконалення організації функціонування контролюючих органів у сфері оподаткування, мотивів та методів їх роботи.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що Україна сьогодні перебуває у постійному пошуку оптимальної системи оподаткування, яка б, з одного боку, забезпечувала податковими надходженнями бюджети усіх рівнів, а з іншого - стимулювала економічну активність суб'єктів господарювання, важливість наукових розробок і досліджень з цих питань є беззаперечною. Зазначимо, що дослідженню правових питань оподаткування загалом і питань гармонізації відносин платників податків і контролюючих органів у сфері оподаткування зокрема були присвячені роботи І.І. Дьяконової [1], І.В. Розпутенка [2], М.П. Девере [3], М. Недюхи, М. Задояного [4] та ін. Вклад зазначених науковців та практиків у вирішення проблеми гармонізації як у теоретичному, так і в практичному аспектах є досить вагомим. Однак, зважаючи на те, що проблема гармонізації має комплексний та динамічний характер, ряд аспектів залишається ще не вивченим і не дослідженим.
Для вирішення проблеми гармонізації відносин між платниками податків і контролюючими органами у сфері оподаткування слід вивчити та дослідити першопричини виникнення конфліктів між вказаними суб'єктами податкових правовідносин. Лише знайшовши ці першопричини і дослідивши їх соціальну та правову природу, можна запропонувати органам законодавчої та виконавчої гілок влади конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми гармонізації, які необхідно врахувати як під час проведення адміністративної реформи, так і стати одним із пріоритетних напрямів державної податкової політики України.
Перш ніж аналізувати та досліджувати першопричини проблеми гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників, слід з'ясувати межі її існування.
Більшість вітчизняних науковців і практиків розглядають проблему гармонізації лише в межах відносин між податковими органами та платниками податків. На думку автора, розглядаючи проблему гармонізації, не слід обмежувати сферу її існування лише відносинами платників податків з податковими органами, оскільки до податкових правовідносин з платниками податків, крім податкових органів, вступають і інші державні контролюючі органи. Поряд з податковими органами контроль за дотриманням податкового законодавства платниками податків, правильністю обчислення та своєчасністю сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету, згідно зі ст. 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 1 грудня 2000 р., також здійснюють митні органи, установи Пенсійного фонду України і установи Фонду соціального страхування України. Оскільки перелічені державні органи у своїй діяльності безпосередньо чи опосередковано вступають з платниками податків у податкові правовідносини, в процесі яких не виключено виникнення конфліктів і протистояння, на нашу думку, дослідження проблеми гармонізації доцільно розширити та розглядати її не в межах відносин платників податків і податкових органів, а саме в межах платників податків та усіх контролюючих органів у сфері оподаткування. Тільки при реалізації вказаної пропозиції можна стверджувати про повноту дослідження усіх наявних першопричин виникнення проблеми гармонізації.
Враховуючи той фактор, що наведений вище нормативний перелік контролюючих органів у сфері оподаткування є вичерпним, а також, що будь-які інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), вважаємо, що він не відповідає сучасному етапу розвитку податкових правовідносин, оскільки Фонд соціального страхування України реорганізовано і на даний момент його правонаступниками є Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонд соціального страхування України від нещасних випадків та професійного захворювання.
Беручи до уваги той фактор, що відповідно до положень Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" будь-які інші державні органи, крім вищевказаних, не мають права здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обо-в'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу, пропонуємо уточнити перелік контролюючих органів у сфері оподаткування, оскільки щойно утворені "соціальні" фонди, що є правонаступниками Фонду соціального страхування України, де-юре не мають статусу відповідних контролюючих органів, а відтак і не мають права здійснювати контрольні функції щодо повноти та своєчасності сплати платниками відповідних "соціальних" внесків.
Досліджуючи проблему гармонізації відносин між платниками податків і контролюючими органами у сфері оподаткування, особливості їх роботи, а також і аналізуючи підхід платників податків до виконання свого конституційного обов'язку - сплати податківта зборів в порядку та в розмірах, встановлених законодавством, зазначимо, що до першопричини існування окресленої проблеми, на нашу думку, слід віднести відсутність у платників податків податкової культури та податкової свідомості, спрямованої на самостійне обчислення та

 
 

Цікаве

Загрузка...