WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка податкового потенціалу офіційного сектора економіки України - Реферат

Оцінка податкового потенціалу офіційного сектора економіки України - Реферат

Лаффера 1 роду. Для цієї точки виконується умова: dY(q1) / dq = 0; d2Y(q1) / dq2 < 0.
Точка Лаффера 2 роду обчислюється на основі дослідження фіскальної кривої T = T(q), яка знаходиться в системі координат "податковий тягар (q) - обсяг податкових платежів (T)". Ця крива досягає максимуму в точці q2 , що називається точкою Лаффера 1 роду. Для цієї точки виконується умова: dT(q2) / dq = 0; d2T(q2) / dq2 < 0.
Економічний зміст точки Лаффера 1 роду означає межу податкового тягаря, при якому виробнича система ще не переходить у стадію рецесії. Точка Лаффера другого роду вказує на межу податкового тягаря, за якою стає неможливим збільшення обсягів податкових надходжень.
Ідентифікація точок Лаффера 1 та 2 роду та їх співставлення з величиною фактичного податкового тягаря дозволяє оцінити ефективність кількісної настройки податкової системи, визначити податковий потенціал і шляхи оптимізації податкової системи [3].
Можна також казати, що точка Лаффера 1 роду є кількісним значенням податкового потенціалу економіки, а точка Лаффера 2 роду - бюджетного потенціалу економіки.
Глибинна сутність застосування в дослідженні двох точок Лаффера полягає у тому, що, як відомо, між регулятивною та фіскальною функціями податкової системи існує певний онтологічний антагонізм. У зв'язку з цим основна проблема податкової політики полягає у тому, щоб знайти межу компромісу між інтересами виробника та бюджету. Це, як бачимо, за своїм змістом відповідає сутності закону відповідності податкового потенціалу, введеного С. Каламбет.
Основу моделі становить виробнича функція загального виду Y = Y(L,F,q), де L - праця (кількість зайнятих в економіці), F - капітал (обсяги основних виробничих фондів), q - фактичне фіскальне навантаження (податковий коефіцієнт).
Обчислення точок Лаффера на основі даної моделі були здійснені для економік США, Великобританії, Росії. Е. Балацький зазначає, що будь-які намагання ввести в специфікацію економетричної моделі показники капіталу або похідні від нього (інвестиції в основний капітал, обсяг основних фондів) не мали успіху, оскільки оцінені коефіцієнти моделі були статистично не значущими [4]. У результаті цього при оцінці точок Лаффера для Росії за 1989-2000 рр. економетрична модель набула наступного загального вигляду: Y = exp(c + aLq + bLq2), де a, b, c - це параметри моделі, які необхідно статистично оцінити. Ця залежність дозволяє отримати наступні вирази для обчислення точок Лаффера: 1 роду -
q1 = -a/2b; 2 роду - .
Для даної моделі існує тільки одна точка переключення, коли
Наші розрахунки щодо кількісної оцінки точок Лаффера на основі економетричної моделі, запропонованої Е. Балацьким, були здійснені за 1996-2005 роки. Вихідні дані для розрахунків - це значення податкового коефіцієнта в Україні впродовж зазначеного періоду (див. таблицю 2.1); номінальний ВВП за це період та офіційні дані Держкомстату України щодо чисельності зайнятих в економіці за відповідними роками.
У результаті проведених розрахунків була отримана регресійна модель з такими статистичними даними:
Виходячи з отриманих оцінок коефіцієнтів a та b, ми можемо згідно з поданими вище формулами обчисли кількісні значення точок Лаффера 1 та 2 роду, а також точки переключення. За нашими розрахунками q1=0,29, q2=0,26, qL =0,566!
Як бачимо, з отриманих значень точок Лаффера різниця меж кількісної оцінки першої та другої точок незначна. Фактично ця різниця може перебувати в межах статистичної помилки розрахунків, але все одно треба звернути увагу на те, що податковий потенціал економіки України є більшим, ніж величина бюджетного потенціалу. Якщо існує статистична погрішність розрахунків, то можна сказати, що не існує суттєвої суперечності з макроекономічного погляду між інтересами бюджету та виробника. Порогові критичні значення впливу податкової політики на економіку та економіки на бюджет перебувають фактично на одному рівні. При більшому за 29 % значенні податкового коефіцієнта податкова політика справляє негативний де стимулюючий вплив на економіку, а при більшому за 26 % значенні податкового коефіцієнта отримати додаткові надходження до бюджету стає проблематично.
Якщо різниця між податковим і бюджетним потенціалом статистично значуща, то бачимо цікавий науковий факт. Його тлумачення може бути таким. Податковий потенціал економіки України є вищим за бюджетний потенціал, оскільки за чинної системи відносин "суспільство-виробничий сектор-держава" останній суб'єкт неефективно виконує свої функції.
Крім того, значення точки переключення - qL = 0,566 - означає, що перевищення податкового тягаря цього значення здатне призвести до руйнування технологічних зв'язків в економіці, оскільки маржинальна продуктивність праці при перевищенні зазначеної границі стає від'ємною. Ця величина являє собою абсолютну межу податкового тягаря, за яким починається руйнування усієї системи національного виробництва.
Співставлення значень точок Лаффера 1 та 2 роду, точки переключення зі значеннями податкового коефіцієнта вказує на те, що податковий потенціал економіки України (податки з урахуванням прирівняних до них платежів-внесків у соціальні фонди) значно вище дозволеного рівня (див. таблицю 2.1). Проте якщо аналізувати співвідношення тільки між точками Лаффера та чистим податковим коефіцієнтом (податки / ВВП), то в Україні існують резерви зростання податкового потенціалу офіційного сектора економіки.
Таблиця 2
Податковий потенціал офіційного сектора економіки України, % до ВВП
РІК
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Податкові надходження 21,30 19,27 18,42 17,98 20,10 20,32 18,29 23,09
Резерви податкового потенціалу 7,70 9,73 10,58 11,02 8,90 8,68 10,71 5,91
Точка Лаффера 1 роду 29
Джерело: розрахунки автора згідно з проведеним аналізом та за даними Мінфіну
З таблиці 2 бачимо, що впродовж 1998-2005 років чистий податковий коефіцієнт (без урахування внесків до фондів соціального страхування) не перевищував 24 % ВВП, тобто суто для податкової системи в офіційному секторі економіки існують резерви, залучення яких здатне було збільшити обсяги податкових надходжень. У таблиці 2 кількісно резерви податкового потенціалу офіційного сектора економіки подано як різницю між кількісним значенням точки Лаффера 1 роду та реальними податковими надходженнями.
Таким чином, проведене дослідження податкового потенціалу офіційного сектора економіки показує, що в Україні існують суттєві резервизростання податкового потенціалу. Без руйнівного впливу на економіку, принаймні офіційний сектор економіки, обсяги податкових надходжень можуть бути збільшені в середньому на 8-10 % ВВП. Хоча у 2005 році відбулося суттєве скорочення резервів податкового потенціалу до 5,91 % ВВП, тобто приблизно до 20 млрд. гривень, все одно податкові резерви залишаються суттєвими як у відносних, так й абсолютних показниках.
Література:
1. Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - 304 с.
2. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Податкові боргові стратегії фіскального регулювання транзитивної економіки // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 95-107.
3. Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства // Проблемы прогнозирования. - 2000. - № 5. - С. 10-17.
4. Балацкий Е.В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институциональных функций // Проблемы прогнозирования. - 2003. - № 2. - С. 3-10.

 
 

Цікаве

Загрузка...