WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організаційні основи податкового менеджменту - Реферат

Організаційні основи податкового менеджменту - Реферат

результатів контрольної роботи, яка є невід'ємним елементом і необхідною умовою податкового менеджменту. Діюче законодавство чітко регламентує діяльність усіх учасників податкових відносин. В Україні це держава в особі верховних органів влади, які розробляють та приймають податкове законодавство; виконавчих органів влади, які безпосередньо координують процес оподаткування, і зокрема податкової служби, яка контролює виконання податкового законодавства; платники податків, які виконують визначені законодавством обов'язки і несуть відповідальність за їх виконання. Податковий контроль зумовлений необхідністю перевірки виконання платниками своїх обов'язків, які безпосередньо встановлені статтею 9 Закону України "Про систему оподаткування" і насамперед полягають у тому, щоб:
1. Вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами.
2. Подавати до державних податкових та інших державних органів, відповідно до законів, податкові декларації, бухгалтерську звітність та інші документи, відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).
3. Сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.
4. Допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
Невиконання цих обов'язків платників податків зумовлює певний перелік податкових правопорушень, до яких належать:
- порушення порядку реєстрації в податкових органах;
- порушення порядку ведення та зберігання звітності, пов'язаної з оподаткуванням;
- порушення термінів сплати податків та подання податкової звітності;
- фальсифікація даних обліку і звітності;
- приховування або неправильні відомості про об'єкти оподаткування чи суми податків;
- протидія працівникам податкових органів при проведенні перевірок;
- незаконний вплив на робітників податкових органів;
- свідоме приховування податкових правопорушень та ін.
Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства переважно представлена системою адміністративної та фінансової відповідальності у вигляді штрафів і пені та незначною мірою - кримінальною відповідальністю з позбавленням волі за навмисне ухилення від оподаткування, причому тут відповідальність несеться в розрізі окремих податкових платежів.
Юридичні санкції за недотримання порядку розрахунків з бюджетом є одним із способів податкового регулювання, причому за своєю суттю вони є негативним стимулом щодо виконання платниками податків покладених на них обов'язків. Іншим способом є система встановлення пільг, яка має позитивний характер впливу на процес оподаткування. Основними її складовими є податковий кредит, податкові канікули, розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань, зменшення розміру об'єкта оподаткування та податкових ставок, податкова амністія, відміна авансових внесків.
Податкове регулювання є об'єктивним і логічним продовженням регулюючої функції податків, яка полягає у всебічному впливі оподаткування на соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі. Метою такого регулювання є застосування рівня податкового навантаження як стимулу до розширення або скорочення обсягів господарювання у конкретній галузі народного господарства для виконання завдань податкової політики на сучасному етапі. Такими завданнями можуть бути оптимізація структури народного господарства, прискорення розвитку окремих регіонів, залучення іноземних інвестицій, підтримка вітчизняного виробника або споживача, прискорення науково-технічного прогресу і залучення інноваційних технологій тощо.
Зрозуміло, що для ефективного використання системи податкових пільг і санкцій у ролі регуляторів господарської діяльності повинна бути вирішена проблема закріплення регулюючої спрямованості податкової системи держави, яка досягається встановленням в її структурі необхідного співвідношення прямого і непрямого оподаткування. Об'єктивно більший вплив на економічні процеси мають прямі податки через зменшення або збільшення прибутку (доходу), який залишається у платників після їх сплати. Прямі податки мають можливість згладжувати циклічні коливання відтворювального процесу. Регулюються інвестиційна і споживча кон'юнктура ринкової економіки.
Об'єктивно закладені у прямому оподаткуванні широкі регулюючі можливості використовуються для прийняття рішень у процесі податкового менеджменту, якщо основною метою вони мають підвищення ефективності суспільного виробництва і досягнення високого рівня економічного розвитку. Прикладами країн, податкові системи яких орієнтовані на пряме оподаткування (але зі своїми особливостями), можуть бути США і Японія.
Прямі податки є основою оподаткування країн з високим рівнем соціально-економічного розвитку завдяки своїм перевагам порівняно з іншими видами податків. По-перше, їх так звана соціальна справедливість, тобто більші податки платять ті, хто має великі доходи.Інакше кажучи, можна встановити прямий зв'язок між розміром податків і розміром доходів платника, тобто контролювати співвідношення між податками, платежами і платоспроможністю суб'єкта оподаткування. По-друге, за допомогою прямого оподаткування держава може ефективно регулювати економічні процеси в суспільстві, встановлюючи або руйнуючи стимули до ділової активності. Тому на сучасному етапі розвитку податкових відносин в Україні постає необхідність реформування податкової системи у напрямі підвищення рівня прямого оподаткування насамперед з метою розширення бази оподаткування і оптимізації структури народного господарства.
Відповідно до рівня розвитку податкових відносин і завдань податкової політики застосовуються різні методи податкового менеджменту, які являють собою систему способів і прийомів управлінського впливу на процес оподаткування. Ці методи поділяються на адміністративні (коли за допомогою нормативно-правових і розпорядчих актів встановлюються конкретні правила поведінки суб'єктів податкових відносин і відповідальність за їх невиконання), економічні (використання різних елементів оподаткування (об'єкт, ставки, пільги, терміни сплати та ін.) у ролі інструментів непрямого регулювання фінансово-господарської діяльності платників), соціально-психологічні (вплив на свідомість платників для підвищення рівня податкової культури та добровільної сплати податків за допомогою соціальної реклами, масово-роз'яснювальної роботи тощо).
Всі складові процесу податкового менеджменту мають бути підпорядковані основним принципам його здійснення, які полягають у наступному:
- цілеспрямованість (управлінські рішення в сфері оподаткування спрямовані на ефективне виконання завдань податкової політики);
- конкретизація повноважень учасників податкових відносин та адекватна цим повноваженням відповідальність;
- соціальна справедливість (єдиний підхід до всіх категорій платників податків);
- прозорість і доступність управлінських рішень у процесі управління оподаткуванням;
- економічність (мінімізація витрат на утримання адміністративного податкового апарату);
- стимулюючий характер впливу на економічні процеси.
Дотримання вказаних принципів є основою ефективного податкового менеджменту щодо організації податкових відносин з метою оптимізації співвідношення фіскальної та регулюючої складових оподаткування. Безумовно, ефективність податкового менеджменту як управлінської діяльності значною мірою залежить від кваліфікованості, відповідальності та зацікавленості апарату управління, а також покладених на нього повноважень. Тому в подальшому при дослідженні організаційних засад здійснення податкового менеджменту необхідно буде значну увагу приділити саме державному апарату, що приймає управлінські рішення в сфері оподаткування.
Література:
1. Конституція України. - 1996. - Київ, 28 червня.
2. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001. № 2341-III.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X.
4. Про державну податкову службу в Україні: Закон України (із змінами і доповненнями). - 1990. - Київ, 24 грудня.
5. Закон України "Про систему оподаткування" (із змінами і доповненнями). - Київ, 25 червня 1991р.
6. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000. № 2181-ІІІ.
7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003. - 260 с.
8. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 429 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...