WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організаційні основи податкового менеджменту - Реферат

Організаційні основи податкового менеджменту - Реферат


Реферат на тему:
Організаційні основи податкового менеджменту
Податки належать до фундаментальних підвалин людської цивілізації. Їх виникнення та функціонування в людському суспільстві дозволило зберегти державність окремих націй, їх культуру та забезпечити соціальний прогрес і суспільний добробут. Податки є дієвим інструментом державного управління процесом розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту в соціальному, територіальному та галузевому аспектах, який дозволяє нівелювати недоліки ринкових механізмів, нерівномірність розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, створити передумови для заохочення до бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон'юнктури.
Економічно обґрунтовані управлінські рішення, які приймаються в сфері оподаткування, завжди сприятимуть економічному та соціальному розвитку і забезпечуватимуть фінансову стабільність. Невміле використання податків призводить до розладу економіки і зубожіння народу. Тому мета організації системи справляння податкових платежів полягає в тому, як знайти більш сприятливі форми оподаткування та його впливу на економічно-соціальну дійсність.
Окремі питання теорії і практики організації процесу оподаткування висвітлені у працях М.Я. Азарова, Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка, В.А.Онищенка, Л.А. Савченко, В.К. Шкарупи. Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних фахівців у цій сфері, необхідно зауважити на необхідності детального обґрунтування теоретичних основ податкового менеджменту та засад його організації в Україні, що і є завданням даної роботи.
Як показує і світовий досвід, і вітчизняна практика, ефективність впливу податків на всі сторони соціально-економічного життя суспільства залежить насамперед від ефективності управління оподаткуванням, або іншими словами ефективності податкового менеджменту. Податковий менеджмент - це адміністративно-розпорядча діяльність державних органів виконавчої влади щодо організації процесу оподаткування. Як і будь-яка управлінська діяльність, податковий менеджмент має відповідні характеристики, а саме - мету, функції, принципи та методи.
Мета податкового менеджменту полягає у забезпеченні ефективної реалізації завдань податкової політики.
Суть податкового менеджменту розкривається в його функціях. У процесі становлення і розвитку податкової системи України відокремилися такі функції податкового менеджменту:
- організаційна (організація системи справляння податків і зборів);
- облікова (облік платників податків і сум податкових платежів);
- аналітична (планування та аналіз податкових надходжень та їх джерел);
- контролююча (контроль за дотриманням податкового законодавства);
- регулююча (використання податкових важелів для регулювання соціально-економічних процесів).
Організація системи справляння податків і зборів починається з розробки загальної концепції оподаткування, визначення напрямів податкової політики, встановлення сукупності податків і зборів (обов'язкових платежів), тобто складу податкової системи, а також функцій, прав та обов'язків учасників податкових відносин (насамперед платників податків і органів податкової служби). Далі законодавчо регламентується справляння кожного податку через прийняття окремих законів, які в узагальненому вигляді визначають об'єкт оподаткування, платників податку, ставки, пільги, методики обчислення, порядок і форми розрахунків з бюджетом. Для більш чіткої організації і деталізації справляння податків ДПА України в межах чинного законодавства розробляє і видає нормативно-методичні документи, які конкретизують порядок обчислення, сплати і контролю по окремих податках, а також порядок оформлення податкової звітності. Форми податкових розрахунків, звітів, декларацій, пов'язаних із обчисленням і сплатою податкових платежів, декларацій про валютні цінності, реєстраційних документів платників податків, повідомлень про відкриття і закриття банківських рахунків, а також форми звітів про діяльність органів податкової служби затверджує ДПА України. Ця ж структура організовує роботу податкової служби і визначає її основні напрями, форми і методи.
Облік платників і надходжень податків є вихідною функцією податкових органів. Він спрямований на визначення складу платників, їх основних характеристик і є основою здійснення контролю щодо дотримання ними податкового законодавства. Суб'єкт підприємницької діяльності після реєстрації в органах виконавчої влади в обов'язковому порядку повинен зареєструватися в податковій інспекції за місцем знаходження юридичної особи або за місцем проживання, за місцем отримання основного доходу або поштовою адресою фізичної особи. Формуванням і веденням Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб займається ДПА України. На рівні податкових інспекцій відділами обліку і звітності за кожним платником відкриваються картки особових рахунків по окремих видах платежів, за якими проводиться оперативний облік податкових платежів, донарахованих сум за результатами документальних перевірок, облік розстрочок, взаємозаліків, пільг та відшкодування податків, а також сплати і стягнення фінансових санкцій. На основі щоденної та періодичної інформації формуються оперативні і статистичні звіти, які створюють інформаційну базу для подальшої аналітичної роботи в процесі податкового менеджменту.
Основною метою аналітичної роботи в сфері оподаткування є визначення та оцінка кількісних і якісних показників податкових надходжень, а також факторів, що їх зумовлюють. Аналітична робота містить прогнозування та аналіз податкових надходжень і їх джерел, дослідження впливу оподаткування на соціально-економічне становище в державі, вивчення завантаженості платників податками і зборами, оцінку чинників, які впливають на надходження податків, розробку загальних економічних засад оподаткування. До того ж, у ході аналітичної роботи повинні не тільки реалізовуватися фіскальні завдання, але й закладатися інструменти оптимізації оподаткування через застосування регулюючих та контролюючих важелів.
Незважаючи на майже десятирічний період існування української системи оподаткування, до цього часу немає спеціальних методик та аналітичної бази планування й аналізу податкових надходжень до бюджету. Зараз вихідним етапом розрахунків прогнозів надходжень податкових платежів до бюджету є планування на регіональному рівні за допомогою застарілого нормативно-статистичного методу, в основу якого покладені дані про податкові надходження в розрізі окремих джерел за минулий рік з урахуванням прогнозних індексів цін. Але для визначення оптимальних планових показників треба враховувати також їх тенденції та загальні закономірності соціально-економічного розвитку суспільства, від яких у першу чергу залежить можливість виконання платниками своїх податкових зобов'язань. Тому на стадії аналітичної обробки та аналізу інформації,яка передує безпосередньому розрахунку планових показників, треба використовувати дані не тільки офіційних органів, але й конкретних платників податків.
Як для планування податкових надходжень, так і для управління процесом оподаткування взагалі потрібні дані не тільки про виконання бюджетних завдань податкових доходів і результати діяльності податкової служби, але й про вплив оподаткування на економічний розвиток та його тенденції. Таку інформацію отримують у процесі аналітичної обробки та аналізу фактичних сум податкових надходжень шляхом порівняння їх з даними минулих періодів і передовим досвідом, а також за допомогою оцінки впливу факторів макро- і мікроекономічного становища на кінцеві результати оподаткування. У процесі аналітичної роботи виявляються недоліки, невикористані можливості та перспективи податкової системи. Результатом аналітичної роботи є економічна ефективність управлінських рішень, які приймаються в сфері оподаткування. Тому від методів і прийомів, що використовуються при аналітичних розрахунках, залежить рівень наукового обґрунтування процесу оподаткування. Як показує існуюча практика, вдосконалення потребує не тільки інформаційно-аналітична база, але й самі методи розрахунку планових показників та аналізу їх виконання. У процесі аналітичної роботи мають застосовуватися більш сучасні методи, які виправдали себе в податковій практиці зарубіжних країн: кореляційно-регресивні та багатофакторні моделі, теорія експертних оцінок, імітаційні методи та методи оптимізації планових рішень. Ці методи орієнтуються на застосування певних програмних засобів, тобто на уніфікацію і стандартизацію податкової звітності та її показників.
Під час аналітичної роботи здійснюється обґрунтування не тільки планових показників, але й

 
 

Цікаве

Загрузка...