WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

40 "Статутний капітал") і додаткове внесені кошти - в сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю (вбухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 421 "Емісійний доход"). Згідно з п.п. 4.2.9 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" емісійний доход не підлягає оподаткуванню податком на прибуток. У балансі АТ емісійний доход відображається по статті "Додатковий капітал" і не підлягає будь-якому використанню, крім випадків реалізації акцій за ціною нижче номінальної вартості.
Сальдо рахунка 46 "Неоплачений капітал" мас відповідати сумі заборгованості акціонерів, яка підлягає погашенню у визначений установчими документами строк з урахуванням того, що до дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести не менше ніж 30% від номінальної вартості акцій, а якщо акції розміщаються виключно серед засновників (ЗАТ) - не менше ніж 50% від номінальної вартості акцій. Повну вартість акцій, на яку підписалися акціонери, вони повинні оплатити в строк, визначений установчими документами, але не пізніше року після реєстрації АТ.
Порядок зміни статутного капіталу акціонерного товариства регламентується Законом України "Про господарські товариства", згідно з яким збільшення статутного капіталу АТ може бути здійснено шляхом додаткового випуску акцій, обміну акцій на облігації або збільшення номінальної вартості акцій. При додатковому випуску акцій у бухгалтерському обліку роблять такі самі записи, як і при первинній емісії.
При збільшенні номінальної вартості акцій у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" і дебету рахунків по обліку грошових коштів (ЗО "Каса", ЗІ "Рахунки в банках") або рахунка 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" (залежно від джерела збільшення - додаткових грошових внесків акціонерів або за рахунок прибутку акціонерного товариства).
Зменшення статутного капіталу АТ може бути в результаті зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій за рахунок викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій) наступного перепродажу або розповсюдження серед своїх працівників.
При зменшенні номінальної вартості акцій у бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 40 "Статутний капітал" і кредиту рахунка 67 "Розрахунки з учасниками".
Вартість власних акцій, викуплених у акціонерів, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 45 "Вилучений капітал", субрахунок 451 "Вилучені акції" і кредиту рахунка ЗО "Каса" (або ЗІ "Рахунки в банках").
При цьому необхідно мати на увазі, що АТ має право викупати у акціонерів тільки повністю оплачені ними акції, причому тільки за рахунок сум, які перевищують статутний капітал.
Розрахунки з акціонерами, у яких викупаються акції, необхідно відображати на рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" для того, щоб відобразити утримання прибуткового податку. Згідно з останніми вказівками ДПА України (лист від 07.12.98 № 5254/10-0117) оподатковуваним доходом від продажу акцій як за місцем основної роботи, так і не за місцем основної роботи є різниця між їх курсовою і номінальною вартістю.
При перепродажу або розповсюдженні серед своїх працівників викуплених акцій роблять запис:
Д-т рах. ЗО "Каса" або 31 "Рахунки в банках" (на всю суму одержаних коштів від продажу акцій)
К-т рах, 45 "Вилучений капітал", субрахунок 451 "Вилучені акції" (на номінальну вартість акцій)
К-т рах. 42 "Додатковий капітал", субрахунок 421 "Емісійний доход" (на суму, яка перевищує номінальну вартість акцій).
У разі, якщо випущені акції були перепродані за ціною нижчою номінальної вартості, різниця між ціною викупу і номінальною вартістю списується на зменшення емісійного доходу.
Отже, операції, пов'язані з перепродажею викуплених у акціонерів акцій, не викликають зміни статутного капіталу акціонерного товариства.
Якщо за рішенням загальних зборів акціонерів викуплені у їх власників акції підлягають анулюванню, то у цьому разі статутний капітал на номінальну вартість анульованих акцій зменшується. В бухгалтерському обліку при анулюванні акцій роблять запис:
К-т рах. 45 "Вилучений капітал") субрахунок 451 "Вилучені акції" (на фактичну суму вилучених акцій)
Д-т рах. 40 "Статутний капітал" (на номінальну вартість анульованих акцій)
Д-т рах. 42 "Додатковий капітал", субрахунок 421 "Емісійний доход" (на суму, яка перевищує номінальну вартість анульованих акцій).
Відображення операцій по зміненню величини статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється тільки після належної реєстрації змін статуту в органах, якими він був зареєстрований. Витрати, пов'язані з емісією цінних паперів, включаються до складу валових витрат підприємства-емітента. Це стосується, насамперед, витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів (за ставкою 0,1% від номінальної вартості запланованого обсягу емісії). Якщо фактична номінальна вартість емісії акцій згідно із Звітом про результати випуску цінних паперів перевищить номінальну вартість запланованого обсягу, то до реєстрації випуску цінних паперів доплачується держмито з різниці.
На валові витрати відносяться також вартість послуг реєстратора по веденню реєстру цінних паперів, витрати на придбання (виготовлення) бланків акцій, їх розповсюдження та інші витрати.
Бланки акцій обліковуються і зберігаються як бланки суворого обліку. Синтетичний облік наявності і руху бланків акцій ведеться на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку", аналітичний - за видами акцій (іменні, привілейовані, прості) і матеріально відповідальними особами. По дебету рахунка 08 і його аналітичних рахунків відображається надходження бланків акцій, а по кредиту - списання при видачі акціонерам після повної оплати їх вартості.
Облік резервного капіталу
Резервний капітал створюється підприємствами з метою усунення можливих у майбутньому тимчасових фінансових утруднень і забезпечення нормальної діяльності. Величина резервного капіталу визначається установчими документами як максимальний відсоток від розміру статутного капіталу. Зокрема, в акціонерних товариствах резервний капітал має становити не менше 25% величини статутного капіталу. Він створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку у розмірі, передбаченому установчими документами (в акціонерних товариствах - не менше 5% чистого прибутку). В бухгалтерському обліку на суму відрахувань від прибутку до резервного капіталу роблять запис по дебету рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному

 
 

Цікаве

Загрузка...