WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходженьПлан:
1. Облік статутного капіталу
2. Облік резервного капіталу
3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень
Облік статутного капіталу
Статутний капітал характеризує сукупність внесків (у грошовому вимірнику) власників (учасників) у майно при утворенні підприємства для забезпечення його діяльності, визначеної установчими документами (статутом).
Статутний капітал підприємств державної форми власності утворюється за рахунок виділеної їм державою частки національного майна (необоротних і оборотних активів) для виконання покладених на них статутних завдань і в подальшому збільшується за рахунок власного прибутку.
Майно підприємств з іноземними інвестиціями формується за рахунок внесків засновників до статутного капіталу. Величина статутного капіталу таких підприємств підлягає державній реєстрації і може бути змінена тільки за рішенням засновників. У бухгалтерському обліку на суму внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства роблять запис по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" у кореспонденції з дебетом рахунків:
31 "Рахунки в банках", відповідно субрахунки 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" (на суму внесених грошових коштів у національній та іноземній валютах);
46 "Неоплачений капітал" (на вартість внесених основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів за оцінкою, погодженою сторонами);
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" та ін. (на вартість внесених оборотних матеріальних активів).
Після зарахування останнього внеску і досягнення статутного капіталу величини, зареєстрованій установчими документами, записи на рахунку 40 "Статутний капітал" можуть бути зроблені тільки за рішенням правління сумісного підприємства про збільшення (або зменшення) статутного капіталу, а відповідно - і частки прибутку кожного із засновників (учасників).
Статутний капітал підприємства з іноземними інвестиціями може бути збільшений або за рахунок додаткових внесків засновників (учасників), або за рахунок відрахувань в нього частки одержаного прибутку. В бухгалтерському обліку на суму збільшення статутного капіталу роблять запис по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" у кореспонденції з дебетом рахунків:
31 "Рахунки в банках" (на суму додаткових внесків учасників грошових коштів у національній або іноземній валюті);
32 "Прибуток, використаний у звітному періоді" (на суму прибутку, спрямованого до статутного капіталу підприємства).
Зменшення статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями може бути в результаті виходу із підприємства одного або кількох засновників, а також при списанні за рішенням правління понесених збитків, які учасники не зможуть покрити майбутнім прибутком. Зменшення статутного капіталу такого підприємства відображається по дебету рахунка 40 "Статутний капітал" і кредиту рахунків:
67 "Розрахунки з учасниками" (на суму належної до повернення частки капіталу, а також нарахованих дивідендів на цей капітал);
442 "Непокриті збитки" (на суму списаних збитків). Принципи формування статутного капіталу акціонер них товариств (АТ) і товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) регламентуються Законом України "Про господарські товариства", згідно з яким за організаційно-правовими формами діяльності АТ можуть створюватися як відкриті акціонерні товариства (ВАТ), які мають статутний капітал, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості (що можуть вільно поширюватися відкритою підпискою і купівлею-продажем на фондовому ринку), так і закриті акціонерні товариства (ЗАТ), акції яких поширюються тільки серед засновників і не можуть вільно продаватися або купуватися на фондовій біржі.
Для формування статутного капіталу АТ можуть залучатися власні накопичення акціонерів грошових коштів, цінних паперів, власне майно, передане АТ; приватизаційні папери (засвідчують право власності на безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна державного підприємства), які обмінюються на акції та інші цінні папери і надають право власності на частку майна, рівну номіналу приватизаційного паперу. Величина статутного капіталу ЗАТ визначається в сумі, передбаченій установчими документами; статутний капітал ВАТ визначається в сумі проведеної підписки на акції в розмірі їх номінальної вартості (незалежно від ціни їх фактичної реалізації).
Статутний капітал акціонерних товариств обліковується на рахунку 40 "Статутний капітал" за субрахунками: "Прості акції" і "Привілейовані акції".
Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" і його субрахунках ведеться за видами акцій (прості, привілейовані) та учасниками акціонерного товариства. Сальдо рахунка 40 "Статутний капітал" має дорівнювати розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах АО, і має дорівнювати номінальній вартості випущених акцій. Зміни цієї суми допускаються тільки у разі збільшення або зменшення статутного капіталу, які здійснюються у встановленому порядку, і внесення відповідних змін у реєстр державної реєстрації.
Після реєстрації акціонерного товариства на суму проведеної підписки на акції за їх номінальною вартістю в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 46 "Неоплачений капітал" і кредиту рахунка 40 "Статутний капітал". Якщо фактична ціна реалізації акцій перевищує їх номінальну вартість, то сума різниці зараховується до емісійного доходу і відображається записом по дебету рахунка 46 "Неоплачений капітал" і кредиту рахунка 43 "Додатковий капітал", субрахунок 421 "Емісійний доход". Фактично одержані внески від акціонерів в оплату акцій відображаються записом по кредиту рахунка 46 "Неоплачений капітал" у кореспонденції з дебетом рахунків:
30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" (на суми внесених грошових коштів у касу акціонерного товариства або на його поточні рахунки в банках);
15 "Капітальні інвестиції" (на вартість внесених основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів за оцінкою, погодженою сторонами):
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (на вартість внесених цінних паперів інших підприємств).
Статутний капітал, об'явлений при реєстрації акціонерного товариства, має бути оплачений протягом року. У випадку, якщо протягом року статутний фонд повністю не оплачено, його величина має бути зменшена (перереєстрована) на суму нерозміщених акцій.
У звіті про результати випуску цінних паперів емітент здійснює розподіл одержаних від продажу коштів: до статутного капіталу - в сумі номінальної вартості реалізованих акцій (у бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка

 
 

Цікаве

Загрузка...