WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики - Реферат

Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики - Реферат


Реферат на тему:
Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики
Загальновідомо, що надмірне податкове навантаження є негативним фактором державної податкової політики, який відповідним чином впливає на розвиток економічних відносин у країні, стримує ділову активність суб'єктів господарювання, сповільнює зростання валового внутрішнього продукту та є однією із причин виникнення таких кризових явищ у суспільстві, як соціальна напруженість і загальне зубожіння населення.
Проблема надмірного податкового навантаження досить гостро стоїть сьогодні і перед Україною. За різними даними, рівень податкового навантаження в Україні складає "70 % - 80 % отриманого доходу без урахування податкових навантажень на заробітну плату та собівартість продукції" [11, с. 79 - 82]. Такий показник оподаткування в Україні дає підстави стверджувати, що проблема зменшення податкового навантаження на платників податків потребує щонайшвидшого вирішення і її розв'язання. Його, на нашу думку, необхідно визначити як один із пріоритетних напрямів державної податкової політики. Крім цього, актуальність запропонованої проблематики також обумовлена і проведенням в Україні податкової реформи, яка попри інші суперечності вітчизняної податкової системи повинна вирішити і проблему надмірного податкового навантаження.
Виходячи із зазначених вище підстав, метою написання даної статті є аналіз ступеня дослідженності проблеми надмірного податкового навантаження на платників - фізичних осіб в Україні, з'ясування ефективності сучасної податкової політики в нашій країні щодо вирішення зазначеної проблеми, надання та обґрунтування практичних рекомендацій щодо її подолання з урахуванням сучасного стану реалізації податкової реформи.
Слід зазначити, що державна податкова політика є складним і багатовекторним явищем, що діалектично поєднує в собі різні аспекти суспільного життя, які, в свою чергу, стали об'єктами дослідження багатьох суспільних наук. Питання державної податкової політики, зокрема, перебувають у полі зору досліджень представників таких наук, як філософія, політологія, економічна теорія, теорія державного управління, адміністративного та інших галузей права.
Що стосується правових питань державної податкової політики в нашій країні, то в різні часи їм були присвячені праці Д.А. Бекерської [1], Л.К. Воронової [3], Н.В. Воротіної [2], П.Т. Геги, Л.М. Долі [4], І.І. Дьяконової [5], М.П. Кучерявенко [6], Т.Є. Кушнарьової [7], В.І. Полюховича [8], І.В. Розпутенка [9], Н.П. Фліссак [10] та ін.
Проведений в роботі аналіз наукового доробку вищезазначених учених свідчить, що більшість розглянутих ними питань державної податкової політики має теоретичне спрямування, а вирішення проблеми зменшення податкового навантаження на платників податків розглянуто лише частково, без надання практичних рекомендацій щодо шляхів її розв'язання. Дослідження проблеми податкового навантаження в Україні лише з теоретичного або лише з практичного погляду є, на нашу думку, однобічним та неповним, оскільки запропонована проблема має як теоретичний, так і практичний аспекти, що в свою чергу обумовлює об'єктивну необхідність її системного розгляду.
Детально не зупиняючись на всіх теоретичних питаннях податкового навантаження в Україні, акцентуємо увагу лише на відсутності в даний момент єдиної загальноприйнятої думки серед науковців щодо методики обчислення рівня податкового навантаження. Це питання є досить дискусійним і неоднозначно розглядається у працях вітчизняних економістів [15-18], що в свою чергу є підґрунтям для існування великої кількості відпо-відних методик обчислення рівня податкового навантаження. Саме тому, досліджуючи запропоновану категорію, можна зустріти різні числові значення рівня податкового навантаження в Україні за один і той же період часу. В окремих роботах вимірювачами податкового навантаження є самі податкові ставки, частка чистих податків у ВВП (що охоплює податки на продукти, виробництво і імпорт), рівень податків у розрахунку на одного зайнятого на душу населення, частка податків у виручці від реалізації продукції, обсяг чистих податків, відображених у національних рахунках, де, крім податків на продукти, виробництво і імпорт, враховуються податки на дохід і майно, а також податки на заробітну плату. Для оцінки придатності вказаних вимірювачів податкового навантаження необхідно досконало дослідити умови їх порівняння з аналогічними показниками інших країн (розвинених, з перехідною економікою), що дозволить обґрунтувати відповідні обмеження та припущення.
Зазвичай під рівнем податкового навантаження розуміють показник, що характеризує податкову систему країни і визначається як співвідношення загальної суми податкових платежів і валового внутрішнього продукту [6, с. 48].
Як вважає М.П. Кучерявенко, податкове навантаження (тиск) реалізується на чотирьох таких рівнях:
- 1-й - податковий тиск безпосередньо податкових важелів;
- 2-й - податковий тиск усієї сукупності податків, зборів і платежів;
- 3-й - використання механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій. При цьому податковий тиск переміщується з одних платників податків на інші;
- 4-й - використання податкової техніки, при якій посилюється податковий тиск на платника податку. Наприклад, авансові платежі, що передбачають сплату податку платником до моменту отримання результатів його господарської діяльності [6, с. 49].
Для більш глибокого усвідомлення величини податкового навантаження в нашій країні пропонуємо його порівняти із відповідним показником у розвинених країнах світу. Як уже було зазначено, рівень податкового навантаження в Україні за різними даними складає "70 % - 80 % отриманого доходу без урахування податкових навантажень на заробітну плату та собівартість продукції" [11, с. 79 - 82], у той час як у розвинених країнах світу розмір цього показника коливається від 52 % - у Швеції до 30 % - у Сполучених Штатах Америки та Туреччині [14, с. 84 -87] Наведене порівняння переконливо свідчить, що рівень податкового навантаження в Україні є невиправдано високим і потребує його перегляду у напрямі зменшення шляхом зниження податкових ставок діючих в Україні податків.
Як свідчить досвід податкових реформ у розвинених країнах, зменшення рівня оподаткування шляхом зниження податкових ставок не супроводжується швидким зростанням податкових надходжень до бюджету через уповільнену реакцію економічних суб'єктів на зазначене зниження податкових ставок. За оцінками різних економічних моделей, розрахованих для країн із розвиненою ринковою економікою, тривалість часового ланцюга від моменту зменшення податкового навантаження до зростання рівня податкових надходжень до бюджету становить 2,5 - 3 роки. Зміни ж у темпах економічного зростання настають ще пізніше. Таким чином, зниження податкових ставок у перші роки супроводжується, як свідчить практика, зменшенням податкових надходжень до бюджету. І якщо не вдаєтьсясуттєво скоротити обсяг державних видатків, то показники бюджетного дефіциту зростатимуть. Саме тому, на нашу думку, зменшення податкового навантаження повинно відбуватись поступово, шляхом зниження ставок не на всі податки, що забезпечують левову частку дохідної частини державного бюджету, одразу, а поетапно - на кожен з податків окремо, що дозволить уникнути як скорочення державних витрат, яке, як правило, реалізується шляхом відмови держави від фінансування різного роду соціальних програм, так і підвищення показників бюджетного дефіциту.
Крім того, поступове зниження податкового навантаження призведе до формування цілого ряду позитивних зрушень в економічній і податковій сферах. Перш за все, зазначене зменшення сприятиме зростанню виробництва, а те, в свою чергу, -

 
 

Цікаве

Загрузка...