WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні - Реферат

Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні - Реферат

інвестицій. Машинобудування виробляє складну кінцеву продукцію, а отже, скорочення витрат на робочу силу може виявитися недостатнім для зростання обсягів випуску й заохочення інвестицій [1].
Ставки оподаткування в Україні знаходяться на рівні інших європейських країн, за винятком податків на фонд оплати праці та акцизів. За даними дослідження, виконаного в Інституті економіки НАН України, істотне зниження ставок податку на фонд оплати праці до 15 % могло б вирівняти податковий тягар, накладений на різні галузі української економіки [2].
З метою мінімізації податкових зобов'язань українські підприємства прагнуть знизити декларовані обсяги отриманого прибутку. За даними Держкомстату, 48 % промислових підприємств є збитковими (у тому числі у добувній промисловості - 60 %), що унеможливлює стабільний розвиток промисловості на якісно новій основі. Занизити прибуток вдається і правомірними (збільшення амортизації, додаткові закупки), і неправомірними (бухгалтерські перекручення, фіктивне підприємництво) методами.
Українське податкове законодавство не розглядає групи компаній як суб'єкт оподаткування. Прибутки, отримані від спільної діяльності, розподіляються за укладеною угодою і кожна компанія додає свою частку доходу до власного оподатковуваного прибутку. Також не існує особливих положень законодавства щодо дивідендів, сплачених однією компанією іншій, а також положень щодо зміни капіталізації чи трансфертного ціноутворення.
Оскільки податок на прибуток стягується після виключення амортизаційних відрахувань з бази оподаткування, амортизаційні відрахування не підпадають під вплив податку на прибуток. Проте часовий розподіл амортизаційних відрахувань залежить від положень податкового законодавства. Якщо закон дозволяє прискорену амортизацію, податкові платежі зсуваються у майбутнє й амортизація нараховується швидше. Якщо амортизація нараховується на певну інвестицію, майбутні заощадження зменшуються. Якщо здійснюється тривалий потік інвестицій, сплату податку можна постійно відкладати і внаслідок цього заощадження підприємств зростуть [3].
За розрахунками Гарвардського інституту міжнародного розвитку (ГІМР), на частину економіки з жорсткими бюджетними обмеженнями в Україні припадає 50 % ВВП. Другу половину становить сектор з м'якими бюджетним обмеженнями, який частково або повністю фінансується державою. Він охоплює бюджетну сферу, більшу частину сільського господарства (колишні колгоспи й радгоспи), добувні галузі промисловості, а також багато збиткових державних підприємств.
Податкова реформа повинна зосередитися на розширенні податкової бази і зменшенні ефективної середньої ставки оподаткування. Зважаючи на переваги й недоліки різних податкових стимулів, можна запропонувати, крім заходів щодо зменшення інвестиційних ризиків, новий для України підхід до гнучкості податкової системи. Йдеться про використання податкових інвестиційних кредитів і відрахувань. Такі зміни будуть ефективнішим шляхом заохочення додаткових інвестицій на одиницю втрачених бюджетних надходжень порівняно з податковими канікулами [4]. Уніфікація податкової системи та розширення податкової бази не лише рівномірно розподілить податковий тягар, а й вважатиметься ознакою податкової стабільності, вкрай важливої при прийнятті інвестиційних рішень.
Важливим напрямом реформування національного оподаткування є пе-рехід до оподаткування сукупного валового доходу платника податку, який включає суму доходу з усіх джерел у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах. Досвід розвинених країн свідчить, що система прибуткового оподаткування громадян часто охоплює і доходи від володіння житловими будинками, приміщеннями для професійного використання, сільськогосподарськими землями та будівлями. Кожному виду нерухомості відповідає розмір доходу, що береться до розрахунку незалежно від того, чи був дохід реально отриманий, чи ні. Такий механізм забезпечує ефективне функціонування ринку нерухомості й надходження до бюджетів.
Водночас проведення обгрунтованої політики щодо використання доз-волених вирахувань із сукупного валового доходу, яка б відповідала вимогам соціально-економічного розвитку держави, сприяло б зростанню нагромаджень і заощаджень населення. Зважаючи на демографічну ситуацію в Україні, стан здоров'я населення, доцільно застосовувати пільги на дітей і осіб похилого віку, на проведення лікування і оздоровчих заходів. Із сукупного оподатковуваного доходу пропонуємо вираховувати відповідно до встановлених законодавством меж витрати на соціальне, пенсійне, медичне страхування, вартість проїзду на роботу, професійні видатки.
Досвід країн-учасниць ЄС свідчить, що зниження верхньої межі опо-даткування, по-перше, сприяло зростанню особистих нагромаджень населен-ня, що дозволило використовувати звільнені від оподаткування кошти на ін-вестиційні цілі. По-друге, сприяло збільшенню самого споживання, що, зви-чайно, дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки, зменшило запаси товарної маси, вплинуло на зниження рівня цін. Завдяки цьому зменшився рівень інфляції, зміцніла національна валюта. Загалом у багатьох країнах збільшився неоподаткований мінімум доходів громадян, що сприяло еконо-мічному зростанню.
У сучасних умовах назріла необхідність оподаткування майна підприємств і нерухомого майна громадян. Разом з цим необхідно зазначити, що джерелом сплати цих податків є доходи юридичних і фізичних осіб. Тому дуже важливим при встановленні майнових податків є їх взаємоузгодження із прибутковим оподаткуванням. При введенні одночасно і прибуткового, і майнового оподаткування необхідно, по-перше, застосувати помірні ставки для обох податків, по-друге, можливе виключення із оподатковуваного доходу сум майнових податків. Такий підхід має врівноважити податковий тягар для всіх членів суспільства. У перспективі він може стати одним з основних прямих податків, який носити-ме регулюючий характер, а от стимулюючий тут буде зовсім відсутній, така природа цього податку.
Необхідно запровадити механізм оподаткування доходу фізичної особи, отриманого нею від продажу рухомого та нерухомого майна, за яким цей дохід обчислюватиметься як різниця між ціною продажу та витратами платника податку, пов'язаними з придбанням і продажем такого майна. Це також потягне за собою легалізацію вартісного майна громадян та створення початкових умов для реалізації механізму оподаткування нерухомості, адже при подальшому продажу майна виникає необхідність документального під-твердження фактичних витрат, здійснених під час придбання цього майна. Тому фізичні особи опиняться в умовах, коли доцільнішим для них буде легальне документування реальної вартості майна, що їм належить.
На шляху подальшого удосконалення і спрощення податкової системи України податки, які забезпечують мінімальні доходи, мають бути реформованіабо скасовані. Зокрема, можна об'єднати кілька податків (наприклад, за реєстрацію суб'єктів підприємництва стягувати не окрему плату, а державне мито, замість кількох ресурсних платежів ввести один та ін.).
Незважаючи на зусилля органів державної податкової служби, податкова дисципліна платників податків залишається

 
 

Цікаве

Загрузка...