WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку - Реферат

Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку - Реферат

забезпечення територіальної справедливості при оподаткуванні з урахуванням життєвих інтересів регіонів, тобто вилучення в бюджети різних рівнів грошових ресурсів без відчутних втрат для їх економічного розвитку, процесів відтворення, вирішення складних економічних, соціальних, екологічних проблем.
Співставлення регіонів за рівнем економічного розвитку та обсягами податконадходжень від них дозволяє зробити висновки щодо територіальної справедливості в оподаткуванні у нашій країні, доцільності надання трансфертів тощо. Адже області з близьким індексом економічного розвитку, розрахованим з урахуванням ступеня їх готовності до ринкових перетворень, повинні бути в однакових умовах щодо податкового пресингу, обсягів трансфертів. Такі висновки дадуть підстави розробити й обґрунтувати тактику і специфічні для кожного регіону механізми розширення бази оподаткування. При дослідженні зазначених вище суспільно-територіальних властивостей регіону, їх параметрів і показників в абсолютному та відносному до рівня країни кількісному вимірі стають очевидними можливості й переваги регіону щодо розширеного відтворення експортних або інших суспільно вагомих виробництв, шляхів раціонального (з погляду вирівнювання соціально-економічного рельєфу областей і країни в цілому) розміщення нових виробництв, кількісних і якісних параметрів їх розвитку, врахування галузевих пріоритетів регіону щодо підвищення його податкоспроможності, а також екологічної ситуації цієї території, її ємності.
Необхідним і особливо важливим є урахування рівнів економічного розвитку регіонів для визначення загальнодержавної ідеології розширення бази оподаткування з метою удосконалення економічного простору країни, його територіальних пропорцій. Це вимагає не тільки загальновідомих макроекономічних рівноваг, але й формування економічного ландшафту кожного регіону на принципах Концепції стійкого розвитку. Щоб наблизитися до трьох основних вимог такого розвитку, а саме: розширеного відтворення, ренатуралізації природи, підвищення добробуту населення, необхідно створити цілісну систему ієрархічно побудованих рівноваг суспільно-природної взаємодії в цілому, які безпосередньо формують національну безпеку України та є гарантом збереження в ній сприятливих умов життєдіяльності для наступних поколінь. Тому ідеологія розширення бази оподаткування повинна формуватися з урахуванням не тільки економічної, але й соціальної та екологічної ефективності подальшого розширеного відтворення виробництва.
Такий підхід сприятиме не лише міжрайонному вирішенню соціально-економічного розвитку, але й внутрішньообласному. Ця проблема набула в Україні особливої актуальності в областях переважно сільськогосподарського типу господарювання. Адже саме сільська місцевість має досить низький рівень соціально-економічного розвитку, загострення соціальних проблем, екстенсивний тип землекористування. Вирішення цих проблем через розвиток переробної ланки АПК, наближення харчових підприємств до сировинних зон, створення невеликих спеціалізованих машинобудівних підприємств, потужної виробничої і соціальної інфраструктури не тільки сприятиме економічному відродженню сільської місцевості, підвищенню її інвестиційної привабливості, але й розширенню бази оподаткування за рахунок оподаткування і юридичних, і фізичних осіб. Одночасно це суттєво покращить територіальну організацію виробництва, диверсифікує галузево-територіальну структуру просторового каркасу розвитку, який об'єднує у першу чергу міські поселення України, рейтинг яких після запровадження ринкових відносин не тільки не знизився, але й має тенденцію до зростання. Багато центрів просторового каркасу розвитку відзначаються не стільки реалізованим, скільки потенційним потенціалом зростання (під таким потенціалом ми розуміємо інтегральний потенціал території, який є підґрунтям подальшого розвитку її продуктивних сил). Залежно від структури інтегрального потенціалу, потужності його природо - і трудоресурсної, виробничої, інтелектуальної, науково-технічної складової, від їх ролі у територіальному поділі праці, формування зовнішньої функції регіону (міжнародної, державної, районної, обласної) в Україні виділяються центри росту першого, другого і третього рівнів. Ці рівні визначають відповідно і рейтинг центрів - міжнародний (Київ, Одеса, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків), державний (Луганськ, Херсон, Полтава), регіо-нальний (Житомир, Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця), обласний (Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Кіровоград) тощо.
Звичайно, в умовах широкомасштабних трансформацій економічної системи класифікація центрів росту за їх рейтингом є умовною і часово-орієнтованою, а процеси розвитку і розміщення продуктивних сил - досить динамічними. Проте внаслідок цих процесів, незалежно від рейтингу, поступово зростають (або повинні зростати) фінансові ресурси не тільки великих, а й багатьох середніх і малих міст. При сприятливій макроекономічній ситуації у країні це повинно позитивно позначитись на розширенні бази оподаткування й активізації податконадходжень із регіонів, що сьогодні є дотаційними.
Варто наголосити також на важливості чинника підвищення рівнів соціально-економічного розвитку периферійних територій, а значить - і на зростанні їх податкоспроможності. Це досить суттєво, бо великі міста при нестабільній базі оподаткування мають характерні, специфічні саме для їх території (з великою надмірною концентрацією населення і виробництва) проблеми, вирішення яких вимагає значного фінансування і не дозволяє вважати їх "бездонними" джерелами надходжень у державний і місцевий бюджети, з метою подальшого перерозподілу між відсталими, "здебільшого периферійними, територіями". Тому в контексті розширення бази оподаткування та збільшення грошових надходжень до бюджетів підвищення соціально-економічного розвитку останніх стаєпроблемою державної ваги, вирішення якої вимагає реалізації ефективної, регіональної політики як у її фінансовому, виробничому, так і податковому аспектах, що є особливо актуальним за умов великої диференціації рівнів соціально-економічного розвитку в Україні.
Література:
1. Григораш Т.В. Фінансові чинники формування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 61-64.; Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2001. - 128 с.; Литвиненко Я. Система оподаткування малого підприємництва як чинник підвищення ефективності його діяльності // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 1. - С. 17-21; Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці: Монографія. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 262 с.; Чугунов І.Я. Вплив податкової політики на мікро- та макроекономічні процеси: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський державний університет. - Х., 1997.; Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної передумови економіки. - Київ: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217 с.; Шаблиста Л.М. Податкова політика у трансформаційний період //Актуальні проблеми економіки. - 2001. - № 3-4. - С. 26-33.; Єфіменко Т.І. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів як важіль визначення податкового потенціалу: Монографія. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002. - 272 с.; Ефименко Т.И. Налоговая политика в Украине в условиях становления рыночного хозяйства // Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - Вип. 1. - С. 219-229.
2. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1996. - № 9. - С. 35-39.; Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.
3. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Знання, 1999. - 488 с.
4. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці: Монографія. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 262 с.
5. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної передумови економіки. - Київ: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217 с.
6. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної передумови економіки. - Київ: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...