WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

зараховані на баланс за собівартістю, але за умов вірогідності продажу їхнього протягом дванадцяти місяців з дати придбання, вони можуть втратити свою корисність. Згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], "...у разі відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій від їхньої балансової вартості необхідно проводити переоцінку, результати якої визнаються як інші доходи або інші витрати. Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій достовірно визначити неможливо, то вони відображаються в балансі за собівартістю з урахуванням зменшення корисності". Таким чином, під зменшенням корисності вважається втрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості інвестиції над сумою, яку підприємство очікує отримати за час утримування інвестиції. Втрати від зменшення корисності визнаються як інші витрати щодо уцінки фінансових інвестицій з одночасним зменшенням їхньої балансової вартості.
Водночас МСФЗ 25 "Облік інвестицій" [5] трактує, що "...якщо застосовується сума переоцінки, слід прийняти політику щодо періодичності переоцінки, а також вірно переоцінювати всю категорію довгострокових інвестицій у той самий час. Іноді довгострокові інвестиції переоцінюються до справедливої вартості". Підходи до переоцінки також повинні бути визначені у розкритті інформації про фінансові інвестиції. Також МСФЗ 25 "Облік інвестицій" [5] підкреслює, що розкривати необхідно інформацію про "...довгострокові інвестиції, визнані за сумою переоцінки, включаючи: політику про періодичність проведення переоцінок, дату останньої переоцінки, основу переоцінки та інформацію про те, чи був запрошений сторонній експерт для оцінки; зміни дооцінки протягом певного періоду та характер таких змін". А для полегшення розуміння фінансової звітності пропонується надавати користувачам інформацію про "...суму попередньої дооцінки, яка пов'язана з інвестиціями, що були реалізовані протягом року".
Питання переоцінки балансової вартості фінансової інвестиції є актуальним для тих СП, які придбавають та утримують фінансові інвестиції виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання. Такі фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю, а коли не можна її визначити, вони переоцінюються з урахуванням зменшення корисності.
Оскільки об'єктом даної статті виступають СП, які ведуть господарську та виробничу діяльність, цикл якої перевищує 12 місяців, подальше вивчення методики обліку активів СП буде опиратися на метод участі в капіталі. Враховуючи, що СП веде свої власні облікові регістри, і всі внески грошовими коштами або іншими ресурсами кожного контролюючого учасника у СП включаються до облікових регістрів СП, то їх потрібно розглядати як облік довгострокових інвестицій у СП.
Адже бухгалтерський облік наявності та руху фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів буде залежати від їхньої класифікації за ознакою терміну дії, а саме в розрізі поточних і довгострокових фінансових інвестицій. Як правило, поточні фінансові інвестиції проводяться на строк, що не перевищує одного року. Тому, говорячи про облік діяльності СП, які організують свою діяльність на тривалий період, увагу потрібно приділяти довгостроковим фінансовим інвестиціям, що надають право власності на основі внесків до статутного капіталу контрольованого спільно підприємства.
Як зазначає П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], стосовно первісної оцінки та відобра-ження в обліку фінансових інвестицій, то вони "...первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням фінансової інвестиції". При цьому слід додати, що первісна оцінка все ж таки буде залежати від рівня впливу та контролю інвестора за операційною та фінансовою політиками компанії, у яку вкладено капітал, і це доцільно відобразити у вигляді уточнення у П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7].
Отже, відображення довгострокових фінансових інвестицій учасників в обліку спільної діяльності залежно від суттєвого впливу інвестора буде проводитися за двома напрямами оцінки: за справедливою вартістю шляхом пропорційної консолідації та за методом участі в капіталі. Розглянемо докладніше методику обліку інвестицій у СП, виходячи з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], розділу "Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу" стосовно діяльності СП.
П. 8. "Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їхнього погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю". Далі, "...сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших фінансових доходів або інших витрат відповідно".
П. 9. "Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їхньою собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. При цьому "втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій".
У п. 22 П(С)БО 12 нарешті отримуємо уточнення, які фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи слід віднести до таких, що обліковуються за справедливою вартістю, а саме: п. 22. "Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи контрольними учасниками відображаються згідно з порядком, наведеним у пп. 8 і 9 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", якщо:
- фінансові інвестиції у спільну діяльність придбані й утримуються виключно з метою їхнього подальшого продажу протягом дванадцяти місяців;
- СП здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти учаснику спільного підприємства протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.
Отже, п. 22, який уточнює характер фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи контрольними учасниками їхнього для обліку за справедливою вартістю, необхідно перенести ще до пп. 8 і 9.
Подальше вивчення П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7] дає можливість скласти методику обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи за методом участі в капіталі. П. 11 "Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі", отже, передбачається суттєвий вплив інвестора, тому рекомендується ввести у цей пункт дане уточнення.
П. 12 "Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єктаінвестування, крім тих, що є

 
 

Цікаве

Загрузка...