WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

вкладається капітал. Головною характеристикою взаємозв'язку є те, що компанія-інвестор може мати значний вплив і контроль за операційною та фінансовою політиками іншої компанії. Вплив та контроль залежать від кількості акцій з правом голосу..." [2].
Як зазначається у Бюлетені облікових досліджень № 18 КСО, "...три рівні власності, що пов'язані з оцінкою і відображенням довгострокових інвестицій в акції з правом голосу, такі:
- ніякого значного впливу або контролю - передбачається підхід до оцінки та звітування за методом вартості;
- значний вплив або контроль - передбачається застосування пайового методу;
- контроль - використовується метод консолідованої звітності" [3].
Характеристику кожного із цих підходів, що пропонується використовувати англійськими науковцями, наведено у табл. 3.
Отже, як видно з табл. 1-3, існують деякі розбіжності в методах оцінки та обліку довгострокових фінансових інвестицій, точніше у їхньому формулюванні.
По-перше, вітчизняна методика, визначаючи методу оцінки активу, пропонує опиратися на рівень впливу інвестора, а західна - на рівень власності інвестора.
По-друге, з метою встановлення відповідності тлумачення самих методів оцінки, що пропонуються у вітчизняній та зарубіжній практиці, заслуговує на увагу розгляд цих питань. Сутність методу вартості Г.А. Велш визначає як відображення у обліку: "...суми інвестиції по меншій ціні із двох - вартості вкладеного капіталу або поточної ринкової ціни. Дивіденди грошима, оголошені корпорацією, в яку вкладається капітал, відображаються інвестором як доходи від інвестицій за період, в якому вони оголошені" [2].
Таблиця 3
Оцінка довгострокових інвестицій в акції з правом голосу іншої компанії та звітування по них [3]
Рівень власності Метод Оцінка
на дату придбання Оцінка після дати придбання
Інвестиція Дохід
Інвестор може не здійснювати значний вплив або контроль. Припустити, що інвестор володіє лише 20 % випущених акцій з правом голосу компанії, в яку вкладається капітал Метод вартості інвести-ції Інвестор реєструє інвестицію за вартістю. Вартість - це загальні витрати по придбанню акцій Інвестор відображає інвестицію в бухгалтерському балансі за меншою вартістю: по купівельній або поточній ринковій ціні Інвестор визнає дохід кожного періоду, коли дивіденди оголошуються компанією, в яку вкладається капітал. Реалізований дохід або збитки визнаються, коли інвестиція продана
Інвестор може значно впливати, але не контролювати операційну та фінансову політику компанії, в яку вкладається капітал. Припустити, що інвестор володіє принаймні 20 %, але не більше ніж 50 % випущених акцій із правом голосу компанії, в яку вкладається капітал Пайовий метод Те ж саме
Інвестор визначає і відображає інвестицію за вартістю плюс частка доходу інвестора (або мінус збитки) і мінус дивіденди, отримані від (тобто оголошені) іншої компанії Інвестор визнає як дохід пропорційну частку доходу (або збитку) інвестора, відображену кожного періоду компанією, в яку вкладено капітал
! Отримані дивіденди не вважаються доходом. Для визнання дивідендів доходами, а не скороченням інвестиції, тобто відбувається подвійне підрахування
Інвестор може здійснювати контроль за операційною та фінансовою політиками компанії, в яку вкладається капітал. Контроль відбувається, якщо інвестор володіє більше ніж 50 % випущених акцій з правом голосу компанії, в яку вкладається капітал Метод консолі-дованої фінансової звітності Те ж саме Консолідована фінансова звітність вимагається кожного періоду
Його колега Д.Г. Шорт описує пайовий метод як такий, в основі якого "лежить концепція про те, що інвестор заробив дохід від інвестиції, еквівалентний частці власності. Цей дохід реєструється як дебет рахунка інвестиції і кредит доходу від інвестиції. Дивіденди компанії, в яку вкладається капітал, розглядаються як повернення частини інвестиції. ... дивіденди реєструються як дебет рахунка грошей і кредит рахунка інвестиції" [2].
Щодо визначення сутності методу консолідованої фінансової звітності, то тут існує така думка: "фінансові звіти інвестора та об'єктів фінансування складають у звичайному порядку, а потім консолідують (зводять) на постатейній основі" [3]. При цьому уточнюється умова консолідації при володінні інвестором кількістю акцій з правом голосу меншою за 100 %, а саме: передбачається врахування деяких відмінностей, які ґрунтуються на пропор-ційній частці володіння: "Частка меншості акціонерів має бути належно оцінена і відображена у консолідованих фінансових звітах".
Тлумачення вітчизняних методів оцінки активів об'єкта інвестування дещо відрізняються від МСФЗ і західних тлумачень. З табл. 2 бачимо, що оцінку довгострокових фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7] пропонується проводитися за двома методами: за справедливою вартістю та за методом участі в капіталі. Як випливає з положень П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" [8], "...справедлива вартість фінансових інвестицій у цінні папери визначається за їхньою поточною ринковою вартістю, а коли це зробити неможливо - виходячи з експертної оцінки". А згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7], "...ринкова вартість фінансової інвестиції - це сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку". Розгляд П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [6] дає визначення методу участі в капіталі як "...метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування".
Порівнюючи методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій, наведених у табл. 1-3, можна зробити висновок про те, що в Україні методологічні засади формування в обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності опиралися на стандарти GAAP, а не IAS. Тому існує деяка розбіжність у визначенні окремих тлумачень.
Але вважається за доцільне, прийняти пропозицію щодо єдиного розуміння методу справедливої вартості, який також потрібно вважати методом собівартості або методом ринкової вартості. Щодо розуміння методу участі в капіталі, то виникає непорозуміння щодо відсутності його у п. 23 МСФЗ 25 "Облік інвестицій" [5], де наводяться методи оцінки довгострокових активів.
Крім того, з порівнянь бачимо, що в українських облікових методологічних засадах відсутній метод консолідації, а лише йдеться про складання консолідованої звітності. За допомогою якого інструменту таке складання повинно відбуватися - не вказано. Отже, пропонується ввести у вітчизняний перелік методів оцінки довгострокових фінансових інвестицій поняття "метод консолідації", який відображатиме методологію обліку такого активу, коли відбувається контроль інвестора у об'єкті інвестування.
Питання переоцінки довгострокових фінансових інвестицій є також дискусійними. Ці питання, у першу чергу, охоплюють фінансовіінвестиції, які первісно

 
 

Цікаве

Загрузка...