WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат

Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств
Діяльність спільних підприємств (далі - СП) залежить від особливостей економічного механізму їхнього створення та функціонування, тобто вона може відбуватися аналогічно до дії інших підприємств з метою реалізації суб'єктам господарювання спільно вироблених продуктів або у межах спільної кооперації зусиль учасників контрактної угоди щодо спільного виготовлення та збуту конкретної продукції, в якій кожний учасник має свою частку. Тому вивчення питання обліку активів СП саме у межах спільної діяльності між її учасниками є досить цікавим і проблемним.
Першими спробами застосування методики обліку інвестицій у вітчизняній практиці обліку з урахуванням проведених облікових реформ і запровадженням національних стандартів доцільно вважати праці таких учених: С.Ф. Голова, В.М.Пархоменка, В.І. Єфіменка, Ю.А. Кузьмінського, В.М. Костюченко, М.В.Кужельного, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко. Однак необхідно визнати, що це лише перші спроби вирішення такого складного і багатогранного питання, які призвели до збільшення всього кола питань, що стосуються організації та методології обліку створення і функціонування СП.
Метою даної статті є упорядкування методики обліку та оцінки фінансових інвестицій у межах спільної діяльності зі створенням юридичної особи.
Як зазначається у підручнику з інвестознавства за науковою редакцією В.Г. Федоренка, "... інвестиції у спільну діяльність мають (на відміну від інвестицій в акції інших підприємств) інакшу економічну основу, тобто інвестування у спільну діяльність відбувається через тимчасове (визначене контрактною угодою) відволікання коштів від основної діяльності у спільну діяльність" [9], тобто економічна теорія прав власності виступає тією методологічною основою, на якій будується організація обліку спільної діяльності". Відомий фахівець С.Ф. Голов у своїх працях уточнює, що суттєвий вплив інвестора виступає вагомим фактором при виборі методу оцінки та обліку довгострокових фінансових інвестицій" [1].
З наукової та методичної літератури відомо, що інвестор не має суттєвого впливу або контролю, якщо він володіє менше 25 % голосів у раді директорів або контрольного пакета, і відповідно, свідченням суттєвого впливу буде наявність у інвестора до 50 % голосів у контрольному пакеті, а це вже дозволяє застосовувати метод участі в капіталі. Слід додати, що інвестор також буде контролювати СП, якщо він володіє більше ніж 50 % голосів у раді директорів або аналогічному керівному органі. Тому згідно з визначенням у змісті П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7] щодо суттєвого впливу це Положення буде охоплювати лише діяльність СП, де інвестор володіє до 50 % голосів у раді директорів.
Рух майна під час спільної діяльності починається з отримання від учасника контрактної угоди за справедливою вартістю майна або грошових коштів у вигляді внеску в СП. Отже, методика обліку активів учасників СП повинна починатися саме з відображення інвестицій. Методологічні засади обліку фінансових інвестицій регламентуються П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [7].
Вивчення МСФЗ 31 "Фінансова звітність про участь у спільній діяльності" [4] показує, що у міжнародній практиці пропонується використовувати два основних підходи до оцінки активів і складання консолідованих фінансових звітів контролюючого учасника: базовий підхід - пропорційна консолідація; дозволений альтернативний підхід - метод участі в капіталі. При цьому даються такі визначення: пропорційна консолідація визначається як "... метод обліку і звітності, згідно з яким частка контролюючого учасника в кожному з активів, зобов'язань, доходів і витрат спільно контрольованого підприємства об'єднується на постатейній основі з подібними статтями у фінансових звітах контролюючого учасника або відображається як окремі статті у фінансових звітах контролюючого учасника", а метод участі в капіталі - як "... метод обліку і звітності, згідно з яким частка участі в капіталі спільно контрольованого підприємства первісно відображається за собівартістю, а потім коригується відповідно до зміни вартості частки контролюючого учасника в чистих активах спільноконтрольованого підприємства після придбання".
Отже, вибір одного із цих методологічних підходів дозволить СП самостійно обрати метод оцінки фінансових інвестицій, що вносяться у спільну діяльність, і відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку. Крім того, з'являється можливість впровадження у методику обліку активів СП таких елементів облікового методу, як елімінування та трансформація бухгалтерських записів.
Вивчення зарубіжних стандартів звітності дозволило узагальнити розроблені у світовій обліковій практиці підходи до оцінки статей активу балансу у розрізі статті бухгалтерського балансу "Довгострокові інвестиції" (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка статей активу балансу відповідно до різних зарубіжних стандартів обліку і звітності
Стаття бухгалтерського балансу Методика оцінки
Американські стандарти (GAAP) Директиви ЄЕС Міжнародні стандарти (IAS)
Довгострокові інвестиції Метод оцінки за часткою участі (Equity Method) За собівартістю За собівартістю
Метод консолідації (Consolidation Method) За переоціненою вартістю
(з нарахуванням зносу) За переоціненою вартістю
Методи, що застосовуються для оцінки короткострокових фінансових вкладень:
- метод собівартості (Cost Method);
- метод вартості, що амортизується (Amortized Method);
- метод ринкової вартості (Mark-to Market Method) За нижньою оцінкою (собівартості або ринкової вартості) на основі портфеля інвестицій
У підручнику, виданому за редакцією С.Ф. Голова, подано таку класифікацію методів оцінки активів і пояснення щодо обліку довгострокових фінансових інвестицій з урахуванням фактора суттєвого впливу (табл. 2.).
Таблиця 2
Методи оцінки та обліку довгострокових фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" [1]
Рівень впливу інвестора Метод оцінки та обліку інвестицій
Інвестор не має суттєвого впливу або контролю (менше ніж 25 % голосів) Фінансові інвестиції відображаються за справедливою вартістю
Інвестор має суттєвий вплив на підприємство, але не здійснює контроль (від 25 до 50 % голосів) Фінансові інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства відображаються в обліку:
- за методом участі в капіталі;
- за справедливою вартістю
Інвестор здійснює контроль (більше 50% голосів) Фінансові інвестиції у дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. Фінансові звіти консолідуються
Англійські науковці Г.А. Велш та Д.Г. Шорт пропонують оцінювати інвестиції у контексті з оцінкою періодичного доходу з інвестиції згідно з принципом вартості на дату придбання інвестиції за загальною вартістю коштів, витрачених на її придбання. "Після придбання довгострокових інвестицій бухгалтерський облік залежить від взаємовідносин між інвестором ікомпанією, в яку

 
 

Цікаве

Загрузка...