WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення методів і прийомів внутрішньогосподарського контролю за матеріальними цінностями в умовах автоматизації обліку - Реферат

Удосконалення методів і прийомів внутрішньогосподарського контролю за матеріальними цінностями в умовах автоматизації обліку - Реферат

відсутність їх в іншому.
Факти "червоних" залишків свідчать про неповне або несвоєчасне оприбуткування надходження матеріальних цінностей, списання завищеної кількості матеріалів на виробництво проти фактично відпущених, заміни показників у документах, складання безтоварних документів на відпускматеріалів, неправильний підрахунок перехідних залишків, неоприбутку-вання повернених із цехів матеріалів тощо. Від'ємні ("червоні") залишки після чергового надходження даного матеріалу тимчасово закриваються, а кількість товарно-матеріальних цінностей на цю величину зменшується. Від'ємні залишки показують розмір неврахованих матеріалів і можуть бути резервом для крадіжок. Після з'ясування причин їх утворення при прийомі документів бухгалтером матеріального обліку необхідно оприбуткувати матеріальні цінності на величину розміру "червоних" залишків і вивести реальні залишки цінностей.
Розходження між даними складського і бухгалтерського обліку виявляють шляхом співставлення залишків у сальдовій книзі з залишками, підрахованими бухгалтерією в оборотних відомостях за групами матеріалів. Необхідно також перевірити, чи не допускалось списання цих розходжень за рахунок відхилень в оцінці матеріалів або за рахунок транспортно-заготівельних витрат замість встановлення дійсних причин.
Навмисне завищення кількості списування на витрати матеріалів порівняно з первинними документами і неправильний підрахунок залишків матеріальних цінностей (у бік зменшення) у картках сортового обліку може здійснюватись практично за рахунок округлення показників (наприклад до 10, 100 тощо). Ці порушення можуть бути виявлені шляхом виявлення і підчисток у картках, а також шляхом порівняння кількості відпущених матеріалів у цех за документами складу з кількістю одержаних матеріалів згідно з документами цеху. Невідповідність залишків матеріалів, які обліковуються в декількох примірниках, вказує на недостовірність первинних документів за операціями надходження та витрачання і порушення встановленого порядку приймання і видачі матеріальних цінностей. У цих випадках необхідним є поопераційне дослідження первинних документів.
Поряд із зазначеними прийомами контролю важливе значення мають документальні методичні прийоми, пов'язані з надходженням, оцінкою, оприбуткуванням і ефективним витрачанням матеріальних цінностей. Для контролю їх надходження та оприбуткування використовують специфічні методи зустрічної перевірки накладних товарно-транспортних із податко-вими, прибутковими ордерами та даними розрахунково-платіжних доку-ментів. Це дає можливість перевірити повноту і своєчасність оприбуткування цінностей (сировини, матеріалів тощо) матеріально відповідальними особами. Але ця перевірка документів повинна пов'язуватись із таким важливим методом контролю, як дослідження цих документів за сутністю і змістом та співставлення їх даних з обліковими реєстрами.
У практиці зустрічаються випадки неповного надходження та оприбуткування матеріальних цінностей або приписування цінностей, які фактично не перевозились. У зв'язку з цим доцільно застосувати методи зіставлення якісних і кількісних показників цінностей, відображених у документах постачальників із даними прибуткових ордерів, які викорис-товуються для кількісно сумового обліку матеріалів, що надходять від постачальників. Неповне або несвоєчасне оприбуткування цінностей може виникнути як внаслідок недопостачання або несвоєчасного постачання цінностей (сировини, матеріалів і т. д.), так і нестачі при їх прийманні на складах підприємства. Тому у даному випадку важливе значення мають прийоми зустрічної перевірки документів, пов'язаних із надходженням матеріальних цінностей. У процесі зустрічної перевірки документів, пов'язаних із надходженням матеріальних цінностей, у постачальників можуть бути виявлені зловживання, коли окремі працівники підприємства закупляли матеріали за незареєстрованими дорученнями за безготівковою їх оплатою через банк. У практиці зустрічались випадки, коли матеріали не оприбутковувались і не відображались в обліку підприємства, а розрахунки з постачальниками приховувались на інших рахунках. Особливо ретельно перевіряють правильність оприбуткування матеріальних цінностей, які надійшли з відхиленнями від супровідних документів. Для цього потрібно не тільки перевірити правильність і достовірність актів на приймання матеріалів чи комерційних актів, але й порівняти дані товарно-транспортних накладних із даними оплати рахунків постачальників.
В умовах надходження матеріальних цінностей на склади підприємства автотранспортом потрібно їх кількість, зазначену в товарно-транспортній накладній, співставити з кількістю оприбуткування цінностей на складі. Необхідно також перевірити відповідність кількості оприбуткованих матеріальних цінностей ємкості тари, в якій ці цінності надійшли на склад. Це дасть можливість виявити факти неповного оприбуткування цінностей.
У сучасних умовах розширення заготівлі матеріалів з оплатою за готівку з підзвітних сум необхідно порівняти дані накладних (включаючи і податкові) на оприбуткування матеріалів із даними оплати за них за готівку (тобто з даними квитанцій до прибуткових касових ордерів або чеків, що підтверджують надходження коштів до тих підприємств, в яких здійснювалась ця закупка матеріалів за готівку).
Контроль операцій, пов'язаних із відпуском матеріалів на вироб-ництво, потребує особливої уваги до обґрунтованості діючої системи лімітування і додержання встановлених лімітів. Обґрунтованість лімітів можна перевірити шляхом множення норм витрат матеріалів на одиницю продукції на розрахунковий випуск цього виду продукції.
При перевірці відпуску матеріалів на виробництво особливу увагу звертають на їх понаднормативний відпуск або заміну одних видів матеріалів іншими. Якщо при перевірці буде встановлено, що понадплано-вий відпуск матеріалів пов'язано з порушенням технології виробництва, то необхідно визначити суму матеріального збитку та винних осіб. При контролі також потрібно пам'ятати про можливі випадки подвійного відпуску матеріалів на одні і ті ж виробничі потреби за лімітними картками або актами-вимогами за понадплановий (понаднормативний) відпуск або картками на заміну матеріалів.
У системі прийомів і способів контролю операцій із товарно-матеріальними цінностями важливе значення має автоматизація його процедур. Якісно нові можливості удосконалення методів контролю мате-ріальних запасів з'явилися з появою ЕОМ і автоматизацією обліку. Цьому сприяла розробка цілого ряду КСБО (комп'ютеризованих систем бухгал-терського обліку), впровадження яких дало можливість більш ефективно використовувати ЕОМ для обліку і контролю матеріальних запасів.
У зв'язку з цим

 
 

Цікаве

Загрузка...