WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки - Реферат

Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки - Реферат

впливає на темпи їх розвитку. Наприклад, розглянемо галузеву структуру економіки трьох областей - Київської, Донецької і Чернівецької. Склад провідних галузей для кожної з цих областей відрізняється: якщо для Донецької області - це металургія, видобування вугілля, машинобудування і електроенергетика, які разом становить майже 78 % промислового виробництва за 2002 рік, то для класичної сільськогосподарської області, якою є Чернівецька (питома вага промисловості в загальному обсязі виробництва складає трохи більше чверті), до складу провідних галузей входять харчова, легка промисловість, машинобудування і електроенергетика. Хоча машинобудування в обох областях дає близько 10-12 % від загального обсягу промислового виробництва, потрібно пам'ятати, що в абсолютному виразі це різні речі: машинобудування Донеччини в 2002 році випустило продукції на 3 936,6 млн грн, у той час як обсяг виробництва машинобудівної галузі Чернівецької області склав лише 97,5 млн грн.
Оскільки система податкового контролю є комплексною, то вона включає кілька основних напрямів, що перетинаються між собою. Здійснення податкового контролю в кожному з аспектів зумовлено певними причинами. Зокрема, виділяються такі основні аспекти:
- податковий контроль окремих видів податків. Оскільки бюджет складається в розрізі окремих видів податків, до яких, в свою чергу, прикріплені певні види видатків, то і контроль виконання бюджету здійснюється в розрізі окремих видів податків. Крім того, кожен вид податків виконує певні макроекономічні функції і залежить від тих чи інших параметрів розвитку економіки;
- податковий контроль груп платників. Групи платників виділяються за різними ознаками, в тому числі за масштабами підприємств (виділяються ВПП і малі підприємства) за певними видами діяльності ( підприємства, що займаються валютними операціями), за розміром податкових надходжень тощо;
- податковий контроль окремих регіонів. За регіональним принципом організоване адміністрування збору податків. Обласні податкові інспекції відповідають за виконання планів з надходження податкових платежів, організують необхідні заходи з покращання становища у разі потреби. Ведення баз даних платників також здійснюється в територіальному розрізі;
- податковий контроль у галузях економіки. На сьогодні організаційної структури під цим видом податкового контролю немає. Його виділення зумовлене винятково потребами аналізу і моніторингу діяльності платників податків, а також потребами прогнозування податкових надходжень.
Використання класифікації підприємств по видах діяльності створює передумови для включення податкового контролю в загальну систему макроекономічних важелів державного регулювання і створює такі можливості:
- проведення статистичних обстежень економічної діяльності підприємств та організацій і аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків). Це, в свою чергу, дозволяє отримати основні макроекономічні показники по галузі або виду діяльності для оцінки темпів його зростання і відповідно потенційної податкоспромож-ності, вкладу в дохідну частину бюджету та ін. Крім того, це дозволяє отримати середньогалузеві показники структури активів і пасивів, обсягу продажу, собівартості для того, щоб потім порівняти їх з даними конкретного підприємства і оцінити ризик виявлення податкових порушень;
- реєстрацію та облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності у єдиному державному реєстрі підприємств і організацій. Цей же реєстр використовується і ДПА для встановлення кількості потенційних і реальних платників податків, визначення стану розрахунків з бюджетом по галузях зокрема, показники нарахованих і сплачених податків, податкового боргу, переплат, суми отриманих пільг тощо;
- можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною. Україна зацікавлена в тому, щоб вивчати стан податкової системи інших країн, визначити оптимальний рівень податкового навантаження, співвідношення окремих видів податків між собою.
З вищевикладеного зрозуміло, що галузеві особливості відіграють велику роль, головним чином, у процесі проведення податкового аудиту, як складової податкового контролю. Будь-який аудит, незалежний, податковий чи внутрішній, неможливий без використання аналітичних процедур і прийомів. Першочергове значення для проведення аналізу має створення порівнювальної інформаційної бази. Галузевий аналіз дозволяє створити таку базу і за її допомогою підвищити ефективність податкових перевірок.
Науковці вже досить детально дослідили окремі етапи і процедури проведення податкового аудиту. Наше завдання полягає в тому, щоб узяти найбільш доцільну схему проведення податкового аудиту і проаналізувати ті галузеві особливості, які необхідно враховувати на кожному її етапі. Наведемо послідовність контрольно-перевірочного процесу за В.А. Онищенко:
1) організаційно-підготовчий етап;
2) виконання перевірочних дій;
3) узагальнення, оформлення і підсумковий аналіз результатів.
Розглянемо детальніше процедури, що виконуються на кожному етапі, і визначимо для кожної з них види необхідної галузевої інформації, мету і методику її використання (табл. 1).
У податковому аудиті можна виділити кілька основних напрямів використання галузевої інформації. Вони застосовуються на його різних етапах і з різною метою, але методика досить подібна. Зокрема, до них належать:
1) вивчення стану галузі для оцінки:
- достовірності тверджень керівництва об'єкта перевірки;
- обґрунтованості податкової політики щодо галузі (ставки податку, спеціальні збори, пільги тощо);
2) використання середньогалузевих фінансових і економічних показників для відбору об'єктів перевірки і оцінки ймовірності податкових порушень;
3) вивчення типової структури активів і пасивів підприємств галузі для виявлення проблемних статей звітності об'єкта;
4) застосування єдиних методичних підходів до перевірки підприємств окремої галузі;
5) вивчення типової схеми обліку для порівняння зтією, що є об'єктом перевірки. Виявлення нетипових господарських операцій.
Необхідність організації податкового контролю в галузевому аспекті зумовлена ще й тим, що на сьогодні є необхідними розробка та впровадження єдиних методичних заходів податкового контролю та системи показників по окремих галузях для прогнозування ймовірності податкових порушень, що дозволить найбільш повно відстежувати стан справ по однорідній групі підприємств, здійснювати порівняльний аналіз їх фінансово-господарської діяльності, оцінювати загальну цінову та кон'юнктурну ситуацію на галузевому ринку, ефективніше запобігати уникненню від оподаткування.
Література:
1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93.
2. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98.
3. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000.
4. Завгородній В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - Киев: А. С. К., 2000.
5. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Легас, 2001.
6. Податковий аудит / За ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаєва. - Ірпінь, 2003.
7. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - Ірпінь, 2003.
8. Хмільовська К.В. Організаційні засади податкового контролю // Фінанси України. - 2003. - № 6.
9. Willis Eugene, Hoffman Jr. William H., Maloney, David M. Raabe William A. West Federal Taxation Comprehensive Volume, Ch. 25, 2003
Таблиця 1
Мета і особливості використання галузевої інформації в процесі виконання окремих процедур податкового аудиту

 
 

Цікаве

Загрузка...