WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки - Реферат

Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки - Реферат


Реферат на тему:
Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки
Завдання організації податкового контролю в галузевому аспекті поставлене відносно недавно і проблем у зв'язку з цим налічується більше ніж відповідей. Проблеми пов'язані як із визначенням самого поняття податкового контролю, так і з встановленням тих його напрямів, що мають галузеві особливості. Окремий напрям дослідження становить методика використання галузевої інформації з фінансових, облікових і організаційних питань у податковому контролі.
Поняття податкового контролю і податкового аудиту остаточно не визначене. "Податковий контроль - це діяльність посадових осіб органів податкової служби щодо спостереження за відповідністю організації обліку об'єктів оподаткування платниками податків, методики обчислення й сплати податків і податкових платежів за чинними нормативно-законодавчими актами, виявлення відхилень, допущених у ході виконання норм податкового законодавства, та визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов'язання" [6, с. 51] .
В.П. Завгородній розглядає податковий контроль у двох аспектах: як функцію чи елемент державного управління і як особливу діяльність щодо виконання податкового законодавства України [4, с. 43].
Податковий контроль як форму державного контролю розглядає М.П. Кучерявенко. "Податковим контролем є спеціальний державний контроль, який являє собою діяльність податкових органів та їх посадових осіб по перевірці виконання вимог податкового законодавства особами, які реалізують податкові зобов'язання чи забезпечують цю реалізацію" [5, с. 162]. Види податкового контролю за класифікацією, запропонованою Куче-рявенко М.П., поділяються за суб'єктами на державний, який здійснюється державними органами, і незалежний, що здійснюється аудиторськими чи суспільними організаціями. Тобто податковий аудит є складовою податкового контролю, але здійснюється недержавними організаціями. Доцільно зазначити, що таке визначення розходиться з практикою, оскільки саме податкова адміністрація на сьогодні є основним суб'єктом податкового аудиту. Більше того, термін "податковий аудит" закріпився практично винятково за тими перевірками, що проводить податкова адміністрація. Це не означає, що незалежні аудитори не проводять перевірок правильності розрахунків з бюджетом по податках. Але в системі незалежного аудиту такі перевірки являють собою один із різновидів тематичного аудиту.
В.А. Онищенко визначає податковий контроль як багатоаспектну, міжгалузеву систему спостереження державних органів за фінансово-господарською діяльністю підприємств з метою забезпечення дохідної частини бюджету [6, с. 11].
Така різноманітність у визначеннях відображає незавершеність процесу формування методологічної бази в цій сфері досліджень. Надалі братимемо за основу останнє визначення, оскільки воно дуже вдало підкреслює комплексний, складний характер податкового контролю, а також вирізняє саме аналітичні функції, не зводячи цей метод регулювання економічної діяльності підприємств тільки до оперативних дій працівників податкової служби.
Мета податкового контролю - забезпечення реалізації податкової політики держави. Згадаємо, що податкова політика держави має на меті стимулювання розвитку економіки, забезпечення суспільних потреб, справедливий розподіл валового продукту. Тоді буде цілком логічно зробити висновок, що організація податкового контролю повинна забез-печувати реалізацію всіх цих завдань. Зокрема, це означає, що податковий контроль не може зводитися до проведення якомога більшої кількості виїзних перевірок і максимізації суми штрафів. На жаль, зараз під тиском необхідності наповнення бюджету серед завдань податківців пріоритетними є чисто фіскальні. З іншого боку, відсутність належного аналізу макроекономічної ефективності податкового контролю і податкової політики призводить до значних втрат бюджету через необґрунтовані пільги, які не дають належної віддачі.
Не всі напрями податкового аудиту і контролю мають галузеву специфіку. Такі функції податкового контролю, як реєстрація і облік платників податків, облік податків і інших обов'язкових зборів, організація виїзної перевірки і оформлення її результатів, масово-роз'яснювальна робота, не залежать від галузевої належності платників податків (хоча і можуть мати особливості залежно від масштабів діяльності чи організаційної структури). Формування бази даних щодо платників податків також не є галузевим, хоча і повинно давати можливість отримати вибірку по підприємствах однієї галузі. Але головна функція податкового контролю - проведення документальних перевірок, або податковий аудит має яскраво виражену галузеву специфіку.
Перш ніж перейти до обґрунтування необхідності організації податкового аудиту в розрізі галузей, уточнимо поняття галузі і виду діяльності.
Традиційно економічна діяльність класифікувалася по галузях і підгалузях, причому під галуззю розумілася сукупність підприємств, які випускають аналогічну за призначенням і близьку конструкційно продукцію, мають подібну структуру основних засобів і трудових ресурсів, схожі технологічні процеси. У складі галузі могли виділятися підгалузі, а галузі об'єднувалися в народногосподарські комплекси. Галузева класифікація (Загальний класифікатор галузей народного господарства - ЗКГНГ), що використовувалася в Україні до 2001 р., була успадкована від часів Радянського Союзу і відображала головним чином організацію управління економікою тих часів. Кожна галузь і комплекс знаходились під управлінням відповідного міністерства. Крім того, така класифікація дозволяла проводити порівнювальний галузевий аналіз, оскільки виділяла групу підприємств, що знаходилися приблизно в однакових умовах. Отже, у ній використовувався такий критерій класифікації, як сфера діяльності.
З 2001 року в статистиці, а потім і в практиці ДПА, почала використовуватися класифікація за видами економічної діяльності.
Вид діяльності - це процес об'єднананя ресурсів (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції (або наданням послуг).
Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу, а може охоплювати й цілий ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Якщо виробництво окремих елементів є складовою частиною одного й того самого процесу виробництва, то всі процеси разом розглядаються як єдиний вид діяльності.
Фактично виділення видів діяльності засноване на тих самих ознаках, що і виділення галузей - технологічному процесі, аналогічному призначенні продукції, аналогічній структурі основних засобів, сировини та матеріалів. Ці критерії чисто економічні, вони не враховують такі відмінності, як форма власності, комерційний чи безприбутковий характер діяльності суб'єкта,підпорядкованість і деякі інші. Але потреба класифікації суб'єктів економічної діяльності з метою управління і аналізу не зникла, тому після введення поняття виду діяльності термін "галузь" також зберіг.
Галузь - це сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності. Зараз економіка України включає більше 100 різноманітних галузей, але не всі вони мають однакове значення для економічного розвитку держави, наповнення бюджету і соціальної ситуації. Серед них виділяється кілька галузей, що вносять основний вклад у формування бюджету. До них належать електроенергетика, чорна і кольорова металургія, транспортування газу і нафти, харчова промисловість.
Якщо певні галузі відіграють основну роль в економіці України, то так само галузева структура економіки окремих регіонів

 
 

Цікаве

Загрузка...