WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішньогосподарського контролю - Реферат

Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішньогосподарського контролю - Реферат

забезпечує своєчасне повідомлення про необхідність коригувальних дій. Цей контроль загострює увагу керівника й інших фахівців (суб'єктів контролю) на слабких ділянках фінансово-господарської діяльності. Попередній внутрішньогосподарський контроль є сигналом про явища, що можуть викликати негативні наслідки (втрати, непродуктивні витрати, розкрадання тощо), якщо не буде вжито негайних заходів на тих або інших ділянках роботи.
Попередній внутрішньогосподарський контроль - це взаємодіюча ситема, у якої одні змінні (наприклад, матеріальні цінності і кошти) знаходяться у взаємодії між собою, а інші позитивно або негативно впливають на ці показники. Об'єктами попереднього контролю можуть бути не тільки підприємства, їх відділи або структурні підрозділи, а й окремі господарські операції, процеси або ділянки господарської діяльності. Такий контроль здійснюється тими ж суб'єктами, що і внутрішньогосподарський взагалі. Попередній внутрішньогосподарський контроль здійснюється керівниками і фахівцями підприємств на стадії зародження проекту (моделі) тієї або іншої господарської операції або виконання визначеної роботи, та проводиться шляхом завчасного детального і ретельного аналізу передбачуваних проектів (моделей) тих господарських операцій, процесів і стадій роботи, які виконуватимуться в господарській діяльності.
У теоретичних дослідженнях і практичних аспектах попереднього внутрішньогосподарського контролю і передбачення помилок та прора-хунків до нинішнього часу нічого не зроблено. Прогалини в теорії не дозволяють повною мірою використовувати в практичній роботі систему внутрішньо-господарського контролю. Крім того, і на сьогодні не розроб-лені методи внутрішньогосподарського контролю. З метою підвищення ефективності попереднього внутрішньогосподарського контролю варто застосовувати такі його способи, як обґрунтоване укладання багатократних прогнозів і зіставлення їх із бажаним виходом (еталоном), внесення корективів і змін у початкові програми господарської діяльності, що дозволяє забезпечити збіг бажаних виходів із запланованими показниками [4, с. 97-99]. Особливо це стосується підприємств сфери матеріального виробництва, коли потрібно перевірити забезпечення грошовими коштами для погашення заборгованості постачальникам - за матеріальні цінності, податковим органам - за сплату податків, інвесторам - за фінансові інвестиції тощо. Використання цих методів попереднього внутрішньогосподарського контролю дає змогу передбачити ускладнення в фінансово-господарській діяльності підприємств. Необхідною умовою попереднього внутрішньогосподарського контролю є: завчасний детальний і ретельний аналіз системи контролю та визначення найбільш важливих вхідних змінних, побудова моделі цієї системи контролю, приділення особливої уваги динаміці моделі (здійснення регулярної перевірки відповід-ності прийнятих значень вступних змінних та їх взаємозв'язків фактичному стану справ), регулярний збір і введення в систему даних вступних змінних оцінки розбіжності між плановим і фактичним значенням змінних та їх вплив на очікувані кінцеві результати на початковій стадії господарювання, здійснення коригувальних дій (за першим етапом - визначення проблеми, за другим - розробка заходів, що забезпечать її вирішення).
Однією з умов успішного попередного внутрішньогосподарського контролю є використання систематичних повідомлень, які містяться в первинній документації про операції, що відбуваються відповідно до встановленого режиму функціонування господарських операцій і процесів. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження відношень між елементами внутрішньогосподарських процесів, здійснюваних на місці вчинення опера-цій. Винятково важливе значення мають питання тривалості здійснення попереднього внутрішньогосподарського контролю для того, щоб зменшити інтервали часу між контрольованими точками (наприклад, можна навіть здійснювати контроль безупинно, з інтервалами часу в одну годину, півзміни тощо).
Попередній внутрішньогосподарський контроль нерідко ігнорується тому, що виконання функцій контролю керівників і фахівців структурних підрозділів підприємств залежить від наявності бухгалтерських даних. На практиці такий контроль застосовується тільки тоді, коли стає відомо про відхилення, щоб ужити відповідних заходів. У зв'язку з цим актуальною проблемою є розробка прийомів прогнозованого контролю з використанням отриманої інформації. Наприклад, на якійсь ділянці фінансово-господарської діяльності або етапі управління в результаті прогнозу одержують інформацію про надходження швидкопсувних матеріалів для виготовлення продукції. На цьому етапі контролюючі органи можуть розробити програми посиленого спостереження не лише за надходженням і рухом вантажів зі швидкопсувними матеріалами, але й за їх реалізацією. Аналогічно можна здійснювати попередній внутрішньогосподарський контроль за збалансованістю грошових доходів і витрат, потребою і наявністю матеріалів для виготовлення готової продукції, не чекаючи бухгалтерських звітів, що надійдуть тільки в середині наступного звітного періоду.
Важливим засобом попередження і зниження матеріальних втрат є посилення з боку всіх працівників підприємства поточного контролю за правильністю і законністю списання втрат матеріалів понад норми природного збитку, розкриття причин виявлення винних осіб для погашення ними заподіяної шкоди. У системі внутрішньогосподарського контролю втрати повинні визначатися в комплексі як розмір втрат під час навантаження, розвантаження, перевалки і транспортування матеріалів, від зниження їх якості, додаткові витрати зі збереження неходових і залежаних матеріалів, втрати від псування, нестачі і розкрадання матеріальних цінностей, втрати тари тощо. Для цього необхідно зосередити контроль на таких критичних точках, як необхідність зменшення розмірів природного збитку завдяки поліпшення умов збереження матеріалів і організації операцій, пов'язаних із підготовкою матеріалів до використання у виробництві; зменшенні нормованих відходів з деяких матеріалів; попередження псування матеріалів у результаті незабезпеченості умов їх зберігання.
Література:
1. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація. - Житомир, ЖІТІ, 1999. - 372 с.
2. Оптнер С.Л. Системный анализ решения деловых и промышленных проблем. - М.: Советское радио, 1969. - 216 с.
3. Ордынский С.С. Расследование хищений в торговых организациях. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1954. - 183 с.
4. Пеньков Е.Г. Инвентаризация в предприятиях государственной торговли. - М.: Госторгиздат, 1949. - 174 с.
5. Положення провідомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління. Затверджено постановою Кабміну України 10.07.98. № 1053 // Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби. Том 1. - К.: ДІЯ, 2001. - С. 161-163.
6. Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю. Затверджено постановою Кабміну України 22.05.2002 № 685. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...