WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність договірних зобов’язань і їхнє відображення в обліку - Реферат

Сутність договірних зобов’язань і їхнє відображення в обліку - Реферат

детально вивчали науковці Т.А. Бутинець [2] та О.М. Петрук [11]. Петрук О.М. [11] зазначає, що договір є основним бухгалтерським документом під час здійснення зовнішніх трансакцій, а в окремих випадках і документом первинного спостереження фактів господарського життя. Бутинець Т.А. [2], також стверджує, що договір є основним обліковим документом за зовнішніми операціями підприємств, до нього потрібнозастосовувати правила бухгалтерського обліку, оформлення і зберігання документів.
Відсутність договору розглядається як здійснення операції без документа, що є порушенням правил ведення обліку. З останнім твердженням Бутинця Т.А. [2] ми не погоджуємося, оскільки існує ряд первинних документів, що складаються при операціях купівлі-продажу товарів, робіт, послуг. У даному випадку відсутність договору може призвести до негативних наслідків для однієї із сторін у випадку затримки поставки або платежу тощо.
Так як договір містить зміст обов'язку або відповідальність діяти певним чином, то, відповідно, у підприємства виникають зобов'язання в момент його підписання. Тобто наявність підпису керівника або іншої уповноваженої ним особи та печатка підприємства на договорі є визнанням виникнення певних зобов'язань згідно з умовами підписаного договору. Але оскільки договір є тільки наміром про проведення господарських операцій у майбутньому, що призведе до змін у фінансово-майновому стані підприємства, на нашу думку, виникнення зобов'язань згідно з підписаним договором доцільно відображати на рахунках позабалансового обліку. Такими рахунками є рахунок 03 "Контракті зобов'язання" та 05 "Гарантії та забезпечення надані". Так, рахунок 03 "Контракті зобов'язання", згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [8], призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їхнім виконанням. Зобов'язання, які містять певні гарантії та забезпечення виконання власних зобов'язань та платежів, доцільно відображати на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані", тобто можна зробити висновок, що незабезпечені договори відображаються на рахунок 03 "Контракті зобов'язання", а забезпечені - на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". Відображення інформації на рахунках позабалансового обліку надає більш повну інформацію юридичного та господарського характеру для ефективного управління підприємством з метою планування та прогнозування майбутніх господарських процесів.
Варто погодитись з Я.В. Соколовим [14], який стверджує, що той факт, що зобов'язання, які безпосередньо випливають із договорів, не знаходять висвітлення в бухгалтерській звітності, робить її менш прозорою. І це ускладнює оцінку фінансового стану підприємства його актуальними і потенційними власниками. Так як форми фінансової звітності не передбачають відображення інформації про позабалансові об'єкти обліку, то інформація про виникнення зобов'язань згідно з підписаними договорами у звітності також не відображається, а тому вважаємо за доцільне наводити таку інформацію у другій частині приміток до фінансової звітності.
У фінансовій звітності відображаються зобов'язання, що виникли вже в результаті виконання договору або акта цивільного законодавства. Якщо договір залишився без виконання, необхідно вказати причину невиконання договору, що є суттєвою інформацією, яка відображається у примітках до фінансової звітності або інших пояснювальних матеріалах.
Отже, наявність юридично грамотно оформленого договору як документа, що забезпечує законність господарської операції, застерігає підприємство від негативних наслідків фінансового характеру, а саме: виникнення додаткових поточних зобов'язань у вигляді штрафних санкцій, пені. Відображення договірних зобов'язань на рахунках позабалансового обліку підвищує контроль за їхнім виконанням і надає більш розгорнуту інформацію про фінансовий стан підприємства. Крім того, дозволяє робити прогнозні розрахунки щодо розвитку підприємства на майбутнє.
Література:
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. - Київ, 2000. - 187 с.
2. Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. / Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2001. - 21 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
4. Велш Глен А., Шор Деніел Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1999. - 943 с.
5. Галаган А.М. Общественное счетоведение: Краткий курс с приложеним форм документов и книг. - М.: Высшая школа, 1915.
6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с.
7. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2002. - 847 с.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 // www.minfin.kmu.gov.ua
9. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 663 с.
10. Нідлз Б., Андерсон Х., Колдуелл Д. Принципы бухгалтерского учета. - Москва: Финансы и статистика, 1996. - 583 с.
11. Петрук О.М. Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2000. - 20 с.
12. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні (зі змінами і доповненнями) Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV // www.zakon.rada.gov.ua
13. Пятов М.Л. Бухгалтерский учет обязательств предприятия // www.buh.ru
14. Соколов Я.В. Обязательство: что это? // www.buh.ru
15. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
16. Ткач В.И., Богатая И.Н., Щемелев А.Н., Курсеев Д.В., Крохичева Г.Е., Шумилин Е.П. Бухгалтерское оформление хозяйственных договоров: Практическое пособие. - М.: Издательство "Приор", 2001. - 144 с.
17. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.
18. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // zakon.rada.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...