WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

графа 3 ф. 2 / (рядок 010 графа 3 + рядок 010 графа 4 + рядок 030 графа 3 + рядок 030 графа 4 + сума рядків з 100 до 140 за графою 3 + сума рядків з 100 до 140 за графою 4) ф. 1 / 2.
Рівень даного показника можна встановити і таким чином: співвід-ношення валового прибутку до середньої вартості основних і оборотних засобів на виробництво.
РРП = ВП / ООЗ в,
де ООЗ в - середня вартість основних і оборотних засобів на виробництво.
Порядок розрахунку за ПБО:
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 / (рядок 011 графа 3 + рядок 011 графа 4 + рядок 031 графа 3 + рядок 031 графа 4 + сума рядків з 100 до 140 за графою 3 + сума рядків з 100 до 140 за графою 4) ф. 1 / 28.
Розрахунок середніх показників може здійснюватись у середньоріч-ному,середньоквартальному вирахуванні. Розрахунки ведуться або шляхом додавання показників звітності на початок і кінець звітного періоду з діленням суми на 2 або ж (у середньомісячному вирахуванні) додаванням половини залишку на початок першого місяця року, половини залишку на кінець останнього місяця року, усіх залишків на початок місяців з другого до дванадцятого і сума ділиться на 12. Однак при такому розрахунку необхідно залучення даних бухгалтерського обліку. При середньоквартальному розрахунку додається половина залишку на початок першого кварталу, половина залишку на початок другого, третього та четвертого кварталів, потім сума ділиться на чотири9.
Рентабельність реалізованої продукції доцільно визначати і за на-прямом, який характеризує ступінь виконання так званої " бізнес-функції": наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси для отримання кінцевого продукту. Вона визначається як відношення валового прибутку до середньої вартості необоротних і оборотних активів. Погляди вітчизняних аналітиків на методику визначення даного показника часто діаметрально протилежні, а зарубіжні автори взагалі виділяють його як відношення чистого прибутку та середнього розміру наявних довгострокових і коротко-строкових активів.
РРП = ВП / НОА,
де НОА - середня вартість необоротних і оборотних активів.
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 ПБО 3 / (рядок 080 графа 3 + рядок 080 графа 4 + рядок 260 графа 3 + рядок 260 графа 4) ф. 1 ПБО 2 / 2.
Значення показника показує ефективність використання необоротних і оборотних активів. Зниження свідчить про спад попиту на продукцію і перенакопичення активів.
За допомогою аналізу даних показників можна встановити з одного боку зміни, які відбуваються на рівні рентабельності під впливом змін кількості активного капіталу, а з іншого - ступінь його використання. При всій широті теоретико-методологічних і практичних розробок у галузі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, необхідно зазна-чити, що сьогодні особливий інтерес викликає досвід комплексного підходу до аналізу показників рентабельності різних видів діяльності.
Згадана проблема привертає увагу багатьох вітчизняних вчених, практичних робітників, аудиторів.
Водночас, ситуація, яка склалася, призводить до висновку про необхідність подальших пошуків вирішення даної проблеми. Відповідно до ПБО 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 та ПСБО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2000 № 15) діяльність, яку здійснює підприємство, поділяється на основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну. Це залежить від виду операцій, які здійснює підприємство.
Для простоти сприйняття класифікацію видів діяльності подано у вигляді схеми.
Класифікація видів діяльності
Схема 1
Звіт про фінансові результати ф. 2. відображає операційну, фінансову і інвестиційну діяльність підприємства в звичайній діяльності, а також доходи і витрати з надзвичайних подій. Крім того, звіт показує джерела покриття витрат і дозволяє підрахувати рентабельність за кожним видом діяльності.
Життєздатність будь-якого виду діяльності залежить від можливості здійснювати відтворювальний процес на розширеній основі. Для цього необхідно, щоб підприємство мало постійний дохід, тобто дохід, який отримують не лише в звітному, але й у наступних періодах. У сучасних кризових умовах підприємства вимушені використовувати бартерні (това-рообмінні) операції. Внаслідок чого вони мають обмежену суму грошових коштів, що є перешкодою нормальному процесу відтворення.
Доходи від основного виду діяльності підприємства повинні перева-жати серед усіх джерел його доходів, так як це свідчить про наявність попиту на продукцію, що виготовляється, і як результат - продовження його діяльності, подальший ріст і розширення виробництва. Тому, на нашу думку, працюючи над покращанням і удосконаленням фінансово-госпо-дарської діяльності підприємствам необхідно приділяти значну увагу здійсненню аналізу рентабельності операційної діяльності.
Операційна діяльність включає в себе операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства.
Якщо з доходу від основної діяльності вирахувати витрати операційної діяльності, то в результаті цього отримаємо прибуток (збиток) від основної операційної діяльності.
П(З)ОД = ДОП - ВОП,
де П(З)ОД - прибуток (збиток) від основної операційної діяльності;
ДОП - дохід від основної операційної діяльності;
ВОП - витрати від основної операційної діяльності.
Рядок 010 графа 3 ф. 2 + сума рядків з 015 до 030 за графою 3 ф. 2 - рядок 040 графа 3 ф. 2 + рядок 060 графа 3 ф. 2 - рядок 070 графа 3 ф. 2 - рядок 080 графа 3 ф. 2 - рядок 090 графа 3 ф. 2 або
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 + рядок 060 графа 3 ф. 2 - рядок 070 графа 3 ф. 2 - рядок 080 графа 3 ф. 2 ПБО - рядок 090 графа 3 ф. 2.
Рентабельність операційної діяльності. Кожне підприємство для аналізу рентабельності операційної діяльності повинно мати певну кількість економічно обґрунтованих формул. У процесі діяльності воно може їх моделювати залежно від зміни напрямів його діяльності. Так, показник рентабельності операційної діяльності доцільно розраховувати за такими напрямами, як відношення прибутку (збитку) від операційної діяльності до витрат операційної діяльності.
РОД = П(З)ОД / ВОП.
Високе значення даного показника свідчить про те, що підприємство має добре налагоджений процес виробництва та реалізації продукції, постійне джерело доходів.
На підставі ПБО:
Рядок 100 (105) графа 3 ф. 2 / рядок 040 графа 3 ф. 2 + рядок 070 + рядок

 
 

Цікаве

Загрузка...